Joanna Zaucha, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

 Joanna Zaucha

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

sekretarz Katedry Współczesnego Języka Polskiego

członek Rady  Instytutu Filologii Polskiej

członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

ADRES E-MAIL

j.zaucha@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2011 –  doktorat,  nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

2003 – magisterium, filozofia, Uniwersytet Warszawski

2001 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Semantyka prawdziwościowa, teoria komunikacji, fenomenologia lingwistyczna, w szczególności opis polskich jednostek paralingwistycznych oraz analiza wykładników fałszu w polszczyźnie.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Jednostki apelatywne. W poszukiwaniu wyróżnika, Lingvaria, t. 21, z. 1. 2016, s. 83-96.
 • Czy myśl jest wytworem? Uwagi filologiczne na marginesie rozprawy K. Twardowskiego, „Filozofia Nauki” , Nr 1 (93), 2016 s. 141-150.
 • Dialogiczne jednostki autorytatywne, „Prace Filologiczne”, t. LXVIII, 2016, s. 395-409.

2015

 • Jak brzmi niedopowiedzenie? Prozodyczna jednostka włączenia w dialog – rekonesans. w: Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Warszawa 2015, s. 65-85.
 • Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu, „Linguistica Copernicana” nr 12/2015, s. 107-122.

2014

 • Fikcja a fałsz. O właściwościach semantyczno-składniowych przymiotników fikcyjny i fałszywy, Linguistica Copernicana 11, s. 35-52.

2013

 • Ryzyko kontynuacji. O niektórych właściwościach składniowo-semantycznych wyrażeń: itd., itp., etc., i in., „Poradnik Językowy” 9, s. 5-14.
 • Lingwistyczne koncepcje znaczenia określeń gradacyjnych, w: Beiträge Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), E.G. Rubio (ed.), München – Berlin – Washingotn/DC: Verlag Otto Sanger, s. 232-238.

2012

 • Od metafizyki do semantyki. O uzasadnianiu tez o analityczności, „Linguistica Copernicana” nr 1 (7)/ 2012, s. 99-111.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

 

2016

 • Ile prawdy jest w półprawdzie? O właściwościach semantycznych rzeczownika półprawda, wystąpienie na konferencji „Nieokreśloność i granice” współorganizowanej przez WNH UKSW i KLF UW 12-13 maja 2016 r. w Warszawie.
 • Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentna oceną działań agensa, wystąpienie 25 kwietnia na posiedzeniu Sekcji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie.

2015

 • Jednostki apelatywne. W poszukiwaniu wyróżnika, referat na międzynarodowej konferencji Polyslav, 14-16 września 2015 r., Warszawa.
 • Między kłamstwem a zmyśleniem. Opozycje składniowo-semantyczne w polu działania wbrew wiedzy, referat na konferencji z cyklu „Kolokwium semantyczne”, 3-4 lipca, Toruń.
 • Poezja niedopowiedziana. Funkcja wielokropka w poezji B. Leśmiana, referat na konferencji z cyklu „Język pisarzy V: problemy gramatyki”, 20-22 maja, Warszawa.

2014

 • Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii, Warszawa, 29-30.05.2014 r. (organizacja konferencji)
 • Fikcja a fałsz z perspektywy języka, referat na zebraniu IFP UKSW, 27 października, Warszawa.
 • Dialogiczne jednostki autorytatywne, referat na ogólnopolskim sympozjum „VI Kolokwium Semantyczne” Warszawa, 15-16 listopada, Warszawa.

2013

 • Nowe ujęcie określeń gradacji, referat na  międzynarodowej konferencji Polyslav, 11-14 września, Kijów.

2012

 • Symposia Linguistica Thorunensia, Toruń, 17-18.05.2012 r. (referat: Od semantyki do metafizyki. O potrzebie i sposobach uzasadniania tez o analityczności)
 • Posiedzenie Komisji Teorii Języka PAN, Warszawa,  18.04.2012 r. (referat:  Określenia gradacji. Propozycja podziału)

2010

 • Konferencja dla młodych naukowców, Warszawa, 2.07.2010 r. (referat: Co może być sprzeczne z? O wymaganiach składniowych przymiotnika «sprzeczny z»)

 

INNE AKTYWNOŚCI

 • członek Sekcji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN
 • członek międzynarodowego stowarzyszenia slawistów POLYSLAV

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach