Joanna Zajkowska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Joanna Zajkowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
przewodnicząca Komisji Stypendialnej WNH

ADRES E-MAIL

j.zajkowska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2006 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
1999 – magisterium, filologia rosyjska, Uniwersytet w Białymstoku
1997 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura dziewiętnastego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej powieści przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku oraz poezji trzydziestolecia 1864-1894; literatura rosyjska II połowy XIX wieku. Osobnym obszarem zainteresowań jest literatura dla dzieci i młodzieży – dziewiętnastowieczna i współczesna – polska i obca, a także dwudziestowieczna i współczesna powieść popularna.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Na obrzeżach nowoczesności. O powieściopisarstwie Artura Gruszeckiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

2014

 • Dickens i Korzeniowski – poszukiwanie miejsc wspólnych, w: Charles Dickens – refleksje, inspiracje, re(interpretacje), red. E. Kujawska-Lis, A. Kwiatkowska, Olsztyn 2014, s. 30-45 [artykuł w książce zbiorowej]
 • Wiktor Gomulicki wciąż poznawany, „Wiek XIX”. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, red. B. Bobrowska, Warszawa 2014, s. 452-460 [Rec.: Wiktor Gomulicki znany i nieznany, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń  2012, ss. 396]

2013

 • Wyścigi konne, giełda, restauracja. Przestrzenie nowoczesności w warszawskich powieściach Artura Gruszeckiego, w: Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska,  A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, s. 267-295; [artykuł w książce zbiorowej]
 • Artura Gruszeckiego zmagania z XX wiekiem w powieściach o wojnie. Rekonesans, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013, s. 221-247; [artykuł w książce zbiorowej]
 •  Emancypantki, studentki i wyzwolone – o „kobiecych” powieściach Artura Gruszeckiego, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 134. Studia Historicolitteraria XIII,  s. 79-97 [artykuł w czasopiśmie]

2012

 • Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań „Zarysu literatury polskiej” i innych wypowiedzi krytyka, w: Poeci za bramą utopii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 19 (39), Poznań 2012, s. 109-125.

2011

2010

 • Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec literackiej tradycji i współczesności, Warszawa 2010, ss. 413

2009

 • Nowocześni bohaterowie Prusa, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, artykuł: Nowocześni bohaterowie Prusa, Lublin 2009, s. 169-182

2008

 • Między podróżą a poematem – Wiktor Gomulicki w Wenecji, w:  Podróż i literatura 1864 – 1914, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 449-463

2006

 • Wybory estetyczne a kwestie etyczne – casus Gomulickiego. Kobieta – anioł w literackim atrybutorium poety, w: Etyka i  literatura. Pisarze  polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Paczoska, E. Ihnatowicz, Warszawa 2006, s. 276-290

2004

 • Pejzaż miasta w „Strofach ulicznych” Wiktora Gomulickiego, na sesji: Literatura i sztuka II poł. XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje, red. B. Bobrowska, S. Fita, J. Malik, Lublin 2004, s. 85-112
 • „Zaduszki” Witolda Pruszkowskiego i „Z tamtego świata” Marii Konopnickiej – związki tekstu i obrazu, w: Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 2004, s. 223-237

2003

 • „Emancypantki” Prusa i „Wyzwolona” Gomulickiego – dwie powieści o obcości i niespełnieniu na drodze do kobiecości, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz – Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s. 137-151

 

2002

 • Albumy „małych ludzi” w twórczości Michała Bałuckiego i Wiktora Gomulickiego a rosyjski szkic fizjologiczny, w: Świat Michała Bałuckiego, red. T. Budrewicz, Kraków 2002, s. 471-490
 • Marii Konopnickiej „Pieśń o ziemi naszej” – mityczny obraz Polski, w: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia – pejzaż – pamięć, red. T. Budrewicz, M. Zięba, Kraków 2002, s. 67-79

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Inny w podróży, zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 15 – 16 marca 2016 (referat: Dygasiński i Gruszecki w Brazylii  – o różnych formach obcości i inności)
 • Światy Jana Kasprowicza. W 90-lecie śmierci poety i 100-lecie wydania „Księgi ubogich”, Harenda, 25–26  czerwca 2016 (referat: Jan Kasprowicz i o Janie Kasprowiczu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” – wstępne rozpoznania)
 • XI seminarium grantowe Poezja na marginesie cywilizacji 1864-1894, 27-28 czerwca 2016 (referat: „Tygodnik Ilustrowany” w latach dziewięćdziesiątych – zamknięcie kwerendy)

2015

 • VII seminarium grantowe  Poezja na marginesie cywilizacji 1864-1894, Poznań, 30-31 stycznia 2015 (referat: Wierszyki, poezje i czytania - poezja na łamach „Wieczorów Rodzinnych” w latach 1880-1884)
 • IX seminarium grantowe Poezja na marginesie cywilizacji 1864-1894, Warszawa 13-14 listopada 2015 (referat: Romantycy i o romantykach na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1873–1879)

2014

 • V seminarium grantowe Poezja na marginesie cywilizacji 1864-1894, Białystok, 27 czerwca 2014 (referat: Poezja na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1870-1872).

2012

 • Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat. W stulecie śmierci pisarza, Poznań, 13-16.06.2012 r.  (referat pt. Prus w Galicji)
 • Seminarium: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa),1-3.06.2012 r. (referaty: Informacja o dotychczasowych efektach poszukiwań bibliograficznych dotyczących poezji Wiktora Gomulickiego; Poezja i o poezji na łamach „Tygodnika ilustrowanego” w latach 1864-1865)
 • Seminarium: Poezja na marginesie cywilizacji II,  5-7.10.2012 r.

2011

 • Poezja w czasopismach z 1866 roku, Poznań, 7-8.05.2011 r. (referat Słowo i obraz. Miejsce poezji w „Tygodniku Ilustrowanym”. Próba diagnozy)

2010

 • Sympozjum Piotr Chmielowski i tegocześni poeci. W przeddzień 130 rocznicy publikacji Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu, Poznań, 27.11.2010 r. (referat: Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań „Zarysu literatury polskiej” i innych recenzji krytyka)

2007

 • konferencja pt. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Idee i teksty (w 160. rocznicę urodzin pisarza), zorganizowana przez Katedrę Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, KUL, 18 – 20 październik 2007 (wystąpienie pt. Nowocześni bohaterowie Prusa;)
 • konferencja: Podróż i literatura, zorganizowana przez Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytetu Warszawskiego, 29 – 30 marzec 2007 (wystąpienie: Między podróżą a poematem –Wiktor Gomulicki w Wenecji)

2005

 • konferencja: Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918, UW, Warszawa, styczeń 2005 (referat: Wybory estetyczne a kwestie etyczne – casus Gomulickiego. Kobieta – anioł w literackim atrybutorium poety)

2002

 • konferencja: Literatura i sztuka II poł. XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje, Kazimierz Dolny, październik 2002 (referat: Pejzaż miasta w „Strofach ulicznych” Wiktora Gomulickiego)
 • konferencja: Ludzie – rzeczy – obrazy, w 160-lecie urodzin Marii Konopnickiej,  Suwałki, maj  2002 (referat pt. „Z tamtego świata” Marii Konopnickiej – poetyckie zmagania z obrazem)

2001

 • konferencja: Bolesław Prus: pisarz, publicysta, myśliciel, Kazimierz Dolny, październik 2001 (referat pt. „Emancypantki” Prusa i „Wyzwolona” Gomulickiego – dwie powieści o obecności i niespełnieniu na drodze do kobiecości)
 • konferencja: Świat Michała Bałuckiego, Kraków, maj – czerwiec 2001 (referat pt. Albumu „małych ludzi” w twórczości Michała Bałuckiego i Wiktora Gomulickiego a rosyjski szkic fizjologiczny)

2000

 • konferencja: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia – pejzaż – pamięć, Żarnowiec, wrzesień 2000 (referat pt. Marii Konopnickiej „Pieśń o ziemi naszej” – mityczny obraz Polski)

OSIĄGNIĘCIA

Udział w grantach:

Drugi rzut powieści polskiej 1840-1900 (wykonawca)

Poezja na marginesie cywilizacji. 1864 -1894  (wykonawca)

Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa (wykonawca)

Projekt:

Ulica – zaułek – bruk. Z zagadnień literatury drugiej połowy XIX wieku oraz przełomu wieków XIX i XX

 

INNE AKTYWNOŚCI

 

W ramach popularyzacji wiedzy brałam udział (jako ekspert) w audycji „Słowoteka” I Programu Polskiego Radia, w styczniu 2013 roku, gdzie rozmawiałam z prowadzącą, Agnieszką Kunikowską, o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach