Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW dr hab.

 

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Wiesława Maria Tomaszewska

STANOWISKO

PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny UKSW

członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW

członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

członek wydziałowej Komisji Dydaktycznej

członek Komisji Konkursowej na najlepszą pracę licencjacką

ADRES E-MAIL

wtomaszewska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2012 – habilitacja, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej – literaturoznawstwo, specjalność: historia literatury polskiej i teoria literatury; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2000 – doktorat, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

1981 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Związki między filozofią i literaturą, aspekt metafizyczny literatury, genologia, tematologia, poetyka tekstów paraliterackich i nieliterackich, polska literatura powojenna, współczesna literatura religijna, kultura Kresów, krytyka literacka, dokumentacja powojennego życia literackiego.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

 

2015

 • Biogram pisarza w archiwach SB jako dokument (uwagi o gatunku), [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, s. 333-349.

 • Józefa Czapskiego metafizyka rzeczywistości (Wspomnienia starobielskie, Na nieludzkiej ziemi), wstęp: D. Heck, red. A. Janiak, D. Lisak-Gębala, Kraków 2015, s. 101-113.
 • Sentire cum Ecclesia. Publicystyka Jerzego Turowicza i Józefa Mackiewicza wobec II Soboru Watykańskiego, [w:] Stulecie urodzin Jerzego Turowicza, red. J. i A. Sulikowscy, Szczecin 2015, s. 231-250.
 • Bóg stworzenia i Bóg zmartwychwstania. Modalności doświadczenia Boga w powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka, [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2015, s. 215-236.
 • W kręgu tematów i form literackich. Szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego, wstęp i red. W. Tomaszewska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015 [jako VI tom „Studiów o Kijowskim”].
 • Liturgiczne komponenty tematu religijnego (Andrzej Kijowski), [w:] W kręgu tematów i form literackich. Szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego, Warszawa 2015, s. 200-231.
 • Współczesny apokryf literacki: problem tożsamości gatunku, [w:] W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2015, s. 15-32.
 • Suknia Dejaniry Zofii Kossak – „dzieło znaczne”, [w:] Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Warszawa 2015, s. 677-692.
 • „Otwarta nieskończona całość”. Figury nieskończoności w prozie Włodzimierza Odojewskiego, „Obrazy Kultury Polskiej”, red. M. Gabryś-Sławińska, M. J. Olszewska, Lublin 2015, s. 267-286.
 • Strona kobiet. O kobiecych rozpoznaniach wojny w utworach literackich, [w:] Kobiety a/i doświadczenie wojny. 1914-1945 i później, red. M. Grzywacz, M. Okupnik, Poznań 2015, s. 59-73.
 • Jazłowiecka kronika klasztorna z roku 1914: świadectwo – opowieść – dyskurs, [w:] Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. D. Kielak, M. Makowska, J. Niewiarowska, Warszawa 2015, s. 53-69.

2014

 • Wielogłosowa narracja o „krwawej tragedii 1863 roku”, „Niepodległość i Pamięć. Czasopismo Humanistyczne” 2014, rocznik XXI, nr 1-2 (45-46), s. 317-334.
 • Kapłan i „miejsca mszalne” w polskiej prozie fabularnej XX wieku, [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, s. 159-171.
 • Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej i ich poznawanie, „Studia Philosophiae Christianae” 2014, nr 2(50), s. 126-144.
 • Jazłowiec i Lwów. Kresowe kroniki klasztorne z lat 1939-1946 w perspektywie poetyki doświadczenia historycznego, [w:] Świat kresów wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce, red. M. Jazownik, L. Jazownik, Zielona Góra 2014, s. 89-102.
 • Biografia literacka jako tekst otwarty (przykład kariery pisarskiej Andrzeja Kijowskiego), [w:] Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dąbrowicz, K. Kościewicz, Warszawa 2014, s. 277-297.
 • Cytat jako metatekst. Księga Genesis w strukturze powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka, [w:] Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2014, s. 331-344.
 • Homo religiosus a religijność literatury, „Świat i Słowo” 2014, nr 2(23), s. 131-146.

2013

 • Mój Pan Profesor, [w:] Profesor Stefan Sawicki. Portret przyjaźnią pisany, red. A. Cedro, Kielce 2013, s. 116-121.
 • Zmierzch i noc, czyli o czasoprzestrzennym imaginarium w prozie Włodzimierza Odojewskiego, „Świat i Słowo” 2013, nr 2(21), s. 147-160.

2012

 • (Anty)religijny wymiar wczesnej prozy Włodzimierza Odojewskiego, w: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa,
  ks. W. Felski, Lublin 2012, s. 441–461.

2011

 • Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, Warszawa 2011.

2010

 • Wersyfikacja w pracach Czesława Zgorzelskiego, w: Czytanie liryki po Zgorzelskim,
  red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 109-123.

DOROBEK NAUKOWY -  KONFERENCJE

 

2016

 • Jerozolima jako tekst kultury. Miejsce spotkania wielu tradycji i religii, Warszawa, 13-15.04.2016 (referat: Grób Pański i Mur Płaczu – świadectwa odbioru w polskim dyskursie pielgrzymkowym z drugiej połowy XIX wieku).
 • W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj, Warszawa, 9-10.05.2016 (referat: Projekt jakości metafizycznych w dramatach Margert (Marii Gertrudy Skórzewskiej)).

2015

 • Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa, 21-22.01.2015 r. (referat: Dobry zamysł Boga a grzech człowieka. Odmiany dyskursu genezyjskiego w literaturze współczesnej (Kossak, Terakowska i inni).
 • Nieoceniona, przeceniona, niedoceniona. O literaturze polskiej ostatniego ćwierćwiecza, Warszawa, 24-26.02.2015 r. (referat: Zakonność jako temat prozy współczesnej (Z problemów konstrukcji kobiecych postaci literackich)
 • Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1924-1918, Warszawa, 23-24.03.2015 r. (referat: Modlitwa „Ojcze nasz” jako zwornik przeszłości i przyszłości w prozie fabularnej o Wielkiej Wojnie (Małaczewski, Rembek i inni)
 • Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Supraśl 14-15.05.2015 r. (referat: Judaizm i chrześcijaństwo jako rudymenty twórczości kresowej Włodzimierza Odojewskiego)
 • Język – szkoła – religia, Pelplin 29.05.2015 r. (referat:  Miejsce Księgi Genesis w strukturze artystycznej powieści Doroty Terakowskiej)
 • Polska i Włochy w dialogu kultur, Warszawa 11-12.06.2015 r. (referat: Dwa spojrzenia na Włochy i Rzym. Polski pielgrzym-podróżnik jako hermeneuta tekstów kultury)
 • Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie, Kielce 17-18.06.2015 r. (referat: „Tolle, lege”. Funkcje przytoczeń biblijnych w dramacie o nawróceniu św. Augustyna „Matka” Margert (Marii Gertrudy Skórzewskiej, niepokalanki z Jazłowca)
 • Język nowej ewangelizacji, Supraśl 24-26.09.2015 r. (referat: Ewangeliczny konkret w dziecięcej piosence religijnej. Studium pedagogiczno-literaturoznawcze [współautor: mgr Edyta Twardowska]) 
 • Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy, Lublin 26-27.11.2015 r. (referat: Kultura literacka kresowych zgromadzeń zakonnych (1864-1946)) 
 • Polska kultura religijna, Kraków 9–10.12.2015 (referat: Obraz kultury religijnej w powieści Savonarola Margert (Marii Gertrudy Skórzewskiej).

2014

 • Kariera pisarza w PRL-u, Białystok 24-25.04.2014 r. (referat: Biografia literacka jako „tekst otwarty” (na przykładzie peerelowskiej kariery pisarskiej Andrzeja Kijowskiego)
 • Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, Warszawa 15.05.2014 r. (referat: Kresowe kroniki klasztorne z lat 1914-1919: uwagi o odrębności formacji genologicznej i dyskursywnej)
 • Apokryfy w literaturze polskiej od średniowiecza do współczesności, Gdańsk, 21-22.05.2014 r. (referat: Współczesny apokryf literacki: tożsamość gatunku – modalność dyskursu – antropopatyzm jako „aspekt dyskursu”)
 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań, 05-07.06.2014 r. (referat: Rola języka w konstytuowaniu subtematu religijnego w dziele literackim)
 • Myślenie religijne wobec wyzwań współczesności, Bielsko-Biała, 06-07.112014 r. (referat: Homo religiosus a religijność literatury)
 • I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, Rzeszów, 17-18.11.2014 r. (referat: Makabra i metafizyka w literackim dyskursie o Wielkiej Wojnie)
 • Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności, Warszawa, 19-20.11.2014 r. (referat: W poszukiwaniu istoty literatury (Stefana Żeromskiego „Snobizm i Postęp”)
 • Kobiety i/ a doświadczenie wojny (1914-1945 i później), Poznań, 10.12.2014 r. (referat: Kobiece dyskursy o tożsamości wojny: Zofia Kossak-Szczucka i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska)

2013

 • Zmierzch, Bielsko-Biała, 14-15.11.2013 r. (referat: Świt – zmierzch – noc. Ich funkcje
  w konstytuowaniu czasu i przestrzeni - na przykładzie twórczości Włodzimierza Odojewskiego
  ).
 • Świat Kresów wschodniej II Rzeczpospolitej w literaturze i sztuce, Zielona Góra, 17-18.10.2013 r. (referat: Jazłowiec i Lwów. Kresowe kroniki klasztorne z lat 1939-1946 
  w perspektywie poetyki doświadczenia historycznego
  )
 • Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce, Warszawa 16-17.10.2013 r. (referat: „Krwawa tragedia 1863 roku”. Obraz powstania styczniowego w polskiej w polskiej prozie powojennej)
 • Język homilii i kazań po 1989 roku, Kalwaria Zebrzydowska, 16-18.09.2013 r. (referat: Homilia mszalna jako sztuka słowa mówionego. Próba analizy literaturoznawczej kazań ks. Edwarda Stańka w świetle założeń poetyki ustnej)
 • Konferencja naukowa temat konferencji, Lwów, 4.05.2013 r. (referat: Kerygmatyczny wymiar literaturyna przykładzie wybranych tekstów współczesnej prozy polskiej)
 • Postać księdza w literaturze, Kielce, 19-20.04.2013 r. (referat: Kapłan wobec „wiecznego mszy misterium” – w polskiej prozie fabularnej XX wieku)
 • Józef Czapski – w 20. rocznicę śmierci, Wrocław, 26-27.03.2013 r. (referat: Józefa Czapskiego metafizyka rzeczywistości [„Wspomnienia starobielskie”, „Na nieludzkiej ziemi])

2012

 • Stulecie urodzin Jerzego Turowicza, Szczecin, 18-19.12.2012 r. (referat: Sentire cum Ecclesia. Publicystyka Jerzego Turowicza i Józefa Mackiewicza wobec II Soboru Watykańskiego)
 • Sacrum w literaturze polskiej po 1989 roku, Lublin, 25-26.10.2012 r. (referat: Bóg stworzenia
  i Bóg zmartwychwstania. Modalności doświadczenia Boga w powieści Doroty Terakowskiej)
 • Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka), Warszawa, 26-28.04.2012 r. (referat: Dwa modele nieskończoności w prozie Włodzimierza Odojewskiego)

2010

 • Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, Lublin, 21-23.10.2010 r. (referat: (Anty)religijny wymiar wczesnej prozy Włodzimierza Odojewskiego)

OSIĄGNIĘCIA

 • Dofinansowanie przez Komitet Badań Naukowych wydania I tomu „Studiów o Kijowskim”: Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury, Warszawa 2002;
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej Andrzej Kijowski – człowiek i pisarz, Warszawa UKSW, 30 XI – 1 XII 2005;
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej W kręgu dzieła Andrzeja Kijowskiego, Warszawa UKSW, 30 XI 2007;
 • Projekt badawczy na opracowanie tomu: W. Tomaszewska, Andrzej Kijowski: biografia – bibliografia – recepcja. Studium dokumentacyjne [II tom „Studiów o Kijowskim”], zarejestrowany pod nr. 1 HO1C 018 26 (Komitet Badań Naukowych w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji). Realizacja projektu w latach 2004-2005, zatwierdzona w 2007 roku;
 • Współwykonawca grantu 11H 11 010880 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1.): Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy (kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, KUL);
 • Udział w projekcie badawczym: Literatura polska i życie literackie oraz kulturalne na terenach dzisiejszej Ukrainy od roku 1864 do współczesności.

INNE AKTYWNOŚCI

Działalność publicystyczna i popularyzatorska.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach