Ewa Szczeglacka-Pawłowska, dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

ADRES E-MAIL

e.szczeglacka@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2015 – habilitacja w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2002 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
1996 – studium doktoranckie, Uniwersytet Warszawski
1996 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
1996 – dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Siedlcach

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia literatury polskiej XIX wieku (romantyzm), w szczególności bruliony, dokumenty osobiste epoki (intymistyka), np. listy, pamiętniki, dzienniki, raptularze, a także liryka romantyczna, głównie  o charakterze osobistym, niepublikowana za życia poetów. Związki sztuki interpretacji i sztuki edytorskiej. Interpretacja filologiczna. Estetyka literacka.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Romantyczne odkrycie manuskryptu Jana Chryzostoma Paska (1821). Trzeci początek polskiego romantyzmu, „Colloquia Litteraria” 1/2016 (20), s. 123-139.

2015

 • Romantyzm „brulionowy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ss. 580 (monografia).
 • Na pamiątkę. Adiantum capillus-veneris. O liryku Zygmunta Krasińskiego [Listku dziś suchy, przypomnij mi strony] w ujęciu brulionowym, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 111-128.

2014

 • Dlaczego Cyprian Norwid przeciął rysunek z Egiptu od Juliusza Słowackiego? O prywatności w „czarnych kwiatach”, „Colloquia Litteraria” 2014/2 (17), s. 33-47.
 • Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego. W kontekście wiersza „Bóg mi odmówił tej anielskiej miary”, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 35-60. Tekst był opublikowany za zgodą organizatorów konferencji w czasopiśmie „Colloquia Litteraria” 2012/2 (13), s. 19-46.

2013

 • "Niewidoczny" autograf Adama Mickiewicza z dwuwierszem "[Jak drzewo przed wydaniem owocu...]" i tzw. "Notą do Francuzów", "Pamiętnik Literacki" 2013, nr 2, s. 198-198.
 • Romantyzm brulionowy i problemy liryczności, w: Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2013, s.123-152.
 • Albumy Zygmunta Krasińskiego, w: „Gdzie piękność, gdzie poezja…?, red. A. Czajkowska, E. Mika, Częstochowa 2013, s. 129-144.
 • Kartka ocalona z ognia. Liryki polozańskie Adama Mickiewicza „Drzewo” i [„Wsłuchać się w szum wód głuchy…], „Colloquia Litteraria” 2013, nr 2, s. 29-55.
 • (rec.) Wydobyte z cienia, „Colloquia Litteraria” 2013, nr 2, s. 109-117. [Adam Mickiewicz. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty. Prose artistique: contess, essais, fragments, wstęp i oprac. J. Pietrzak-Thébault, Warszawa 2013]

2012

 • Figura tożsamości. O „Raptularzu 1843-1849” Juliusza Słowackiego, w: Słowacki mistyczny.  Rewizje po latach, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2012, s. 146-163.
 • "Pamiętnik" Juliusza Słowackiego. Projekt lektury brulionowej, "Śląskie Studia Polonistyczne" 2012, nr 1-2 (2), s. 59-74.
 • (współred.) Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011, ss. 247.
 • Żałoba po sobie samym. „Anioł ognisty – mój anioł lewy…” jako liryk raptularzowy, w: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011, s. 107-131.
 • „To, co ukryte w człowieku, i to, co ukryte w rzeczach”. Gustaw Herling-Grudziński „Srebrna szkatułka”, w: „Obraz mira, v slove âvlennyj…”. Sbornik v čest 70-letiâ Professora Eži  Faryno,   red. R. Bobryk, J. Urban, R. Mnich, Siedlce 2011, s. 579-591.

2010

 • Tożsamość i strata. „Ojciec zadżumionych” Juliusza Słowackiego, w: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 97-114.
 • Medytacja – kontemplacja – samoświadomość. Juliusz Słowacki „Dusza się moja zamyśla głęboko…”, w: Medytacja: postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 169-190.
 • W strefie liryczności „Pana Tadeusza”, czyli jak Czesław Zgorzelski rozumiał poemat Mickiewicza – obserwacja, w: Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 63-73.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Przed-tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 10-11.03.2016 Referat: „Przed-tekstowe” czy „tekstowe”? O lirykach brulionowych Juliusza Słowackiego zanotowanych w Dieppe (1846).
 • Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.  Referat: Brulionowe liryki „polozańskie” [1842?] a wykłady paryskie Adama Mickiewicza.

2015

 • Genesis – Księga Rodzaju, „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konferencja wewnętrzna z okazji piętnastolecia istnienia Wydziału Nauk Humanistycznych. Referat: Proces (s)twórczy. O brulionach poetów romantycznych.

2014

 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04. 2014 r. (referat: "Pamiętniki szlachcica polskiego (Wyimek), ogłosił F. Grzymała". "Astrea" 1821. Trzeci początek romantyzmu polskiego?)
 • Georomantyzm. Literatura, miejsce, środowisko, Białystok, 3-4.04.2014 r. (referat: Bruliony jako miejsca pamięci)

2013

 • Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje, Toruń, 21.11.2013 r. (referat: Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego. Komentarz edytorski i sztuka interpretacji)

2012

 • Krasińskiego światy zapomniane, Opinogóra, 19-21.04.2012 r. (referat: Biografia i tożsamość pisarza. W jaki sposób istnieje i tworzy się biografia Krasińskiego?)
 • Gdzie piękność, gdzie poezja…? Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812-1859), Częstochowa – Złoty Potok, 3.09.2012 r. (referat: Krasiński raptularzowy)

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, Warszawa, 28-29.11.2011 r. (referat: O rozumieniu poezji lirycznej. J. Korzeniowski „Kurs poezji")

 OSIĄGNIĘCIA

2004 -  Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2002 - wyróżnienie Rady Wydziału UW za pracę doktorską pt. Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik poetów polskich (wyd. w 2003 roku)

 INNE AKTYWNOŚCI

Redaktor naukowy w Zespole Redakcyjnym czasopisma literaturoznawczego WNH "Colloqia Litteraria"
Redaktor naukowy w Zespole Redakcyjnym serii WNH "Problemy Romantyzmu"

Praca w komisjach wydziałowych i uniwersyteckich:

 • 2016-2020 Uniwersytecka Komisja Wyborcza (UKSW)
 • 2016-2020 Senacka Komisja ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń
 • 2016  komisja konkursowa na najlepszą pracę licencjacką

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach