Paweł Stangret, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO   

Paweł Stangret

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

 

adiunkt
kierownik studiów podyplomowych Wiedza o teatrze
członek Rady Wydziału WNH
praca w Komisji Rekrutacyjnej WNH
opiekun II roku kulturoznawstwa
zastępca opiekuna naukowego koła teatrologicznego

ADRES E-MAIL

p.stangret@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2009 – doktorat, nauki humanistyczne, w zakresie literaturoznawstwa,  IBL PAN
2004 – magisterium, kierunek Filologia polska ze specjalizacją teatrologiczną,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Sztuka nowoczesna, awangarda dwudziestego wieku, związki teatru i literatury, relacja plastyki i tekstu, retoryka.

 DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Драматургический ремикс, „ИОВАЯ ПОЛЪША”, 2016, No 1 (181).
 • Awangarda wobec romantyzmu, „Teatr” 2016, nr 1.
 • Terroryści na prozacu, „Teatr” 2016, nr 2.
 •  Autor i kulisy – przypadek Pawła Demirskiego, „Teksty Drugie” – przyjęte do druku.
 •  Jazda wewnątrz beczki, rozmowa Pawła Stangreta z Krystianem Lupą, „Teatr”, 2016, nr 4.
 •  Coś z „Dziadami”, „Teatr” 2016, nr 7-8.
 •   Trzeba o tym mówić, rozmowa Pawła Stangreta z Henrykiem Rajferem, „Teatr”, 2016, nr 7-8.

2015

 • Kantor pisarz. „Lekcje mediolańskie” jako tekst literacki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014 (książka ukazała się w lipcu 2015 roku).
 • Pochwała prowincji, „Teatr”, 2015, nr 2.
 • Nowy, czyli jaki?, „Teatr”, 2015, nr 2.
 • Rekonstrukcja tradycji, [w:] Staropolskie zwierciadło, red. P. Kencki, J. Kopciński, Warszawa 2015.
 • Metonimia wspólnoty narodowej – przypadek Tadeusza Kantora i duetu Demirski/Strzępka, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, E. Wąchockiej, D. Fox, A. Głowackiej, Katowice 2015.
 • Telewizja silniejsza niż wojna, [w:] Literatura, kultura religijna, polskość, pod red. K. Koehlera, W. Kudyby i J. Sikory, Warszawa 2015.
 • Partytura „Umarłej klasy” jako strategia komunikacyjna, „Konteksty”, 2015 LXIX, nr 1-2 (308-309).
 • Tadeusz Kantor czyta Juliana Tuwima, [w:] Skamander. Reinterpretacje, t. 11, pod red. M. Tramera i A. Wójtowicz, Katowice 2015.

2014

 • Co próbować, „Teatr”, 2014, nr 3.
 • Tadeusz Kantor czytany, [w:] Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, red. M. Bryś, Anna R. Burzyńska, K. Fazan, Kraków 2014.
 • Reading Tadeusz Kantor, [w:] Tadeusz Kantor Today. Metamorphoses of Death, Memory and Presence, ed. K. Fazan, A. R. Burzyńska, M. Bryś, translated by Anda MacBride, Frankfurt am Main 2014.
 • Kategoria autocytatu na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, [w:] Opus citatum – o cytacie w kulturze, red. Justyna Tabaszewska, Anna Jarmuszkiewicz, Kraków 2014.
 • Awangardowa rehabilitacja cyrku, internetowy magazyn „Kultura Enter”, kulturaenter.pl, nr 61 (październik 2014). [http://kulturaenter.pl/awangardowa-rehabilitacja-cyrku/2014/10/].
 • Poprewolucja, „Teatr”, 2014, nr 7-8.
 • Pojedynek syntezy z analizą, „Teatr”, 2014, nr 7-8.
 • Krzyż w twórczości Tadeusza Kantora, [w:] Symbole władzy – władza symboli, pod red. M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoki, Kraków 2014.
 • Partytura jako tekst teatralny, [w:] Dramat w tekście – tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, Warszawa 2014.

2013

 • Pięciogwiazdkowy Wawel, „Wiadomości Literackie”, styczeń 2013.
 • Musical atakuje, „Wiadomości Literackie”, luty 2013.
 • Podejrzany Feuerbach, „Wiadomości Literackie”, marzec 2013.
 • Koci aspekt polskości, „Wiadomości Literackie”, grudzień – styczeń 2013.
 • Muzeum awangardy, awangarda muzeum, „Teatr”, 2013, nr 3.
 • Rytm w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora, [w:] Muzyczność w dramacie i teatrze,  red. E. Rzewuska, J. Cymerman, Lublin 2013.

 

2012

 • Ograniczenia metody, „Pamiętnik Literacki”2012, R. CIII, z. 4.
 • Polityka dramatyczna, „Wiadomości Literackie”2012, nr, s. 23.
 • P. Stangret Słowa rzucane na śnieg, „Wiadomości Literackie”2012, nr, s. 10.

2011

 • Stwarzanie dyskursu z buntu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”2011, t. XIV, zeszyt 2 (108), s. 163.

2010

 • Zarażanie, „Teatr”2010, nr 4, s. 68.
 •  „Nie ma już świętej abstrakcji”. Biblia w twórczości Tadeusza Kantora, w: Życie księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. E. Partyga i M. Prussak, Warszawa 2010, s. 159.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Maj 2016 - Udział w konferencji „Uczucia i emocje w tekstach kultury” (UPH w Siedlcach) z referatem „Starcy i pensjonarki”. Wzruszenie jako Kantorowska wersja awangardy.
 • Kwiecień 2016 - Udział w konferencji „Medialne ramy tożsamości” (KUL w Lublinie) z referatem „Ja mam obywatelstwo wielopolskie” – kreacja tożsamości w wypowiedziach medialnych artystów teatru.
 • Marzec 2016 - Udział w konferencji naukowej „Kryzys dyskursu miłosnego” (UKSW) z referatem Miłość jako awangarda. Teatr Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora.

2015

 • Maj 2015 - Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przedstawione. Nazwane. Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, organizowanej przez UKSW i IBL PAN (udział z referatem I kto tu mówi? Konstrukcja nadawcy w dramatach Pawła Demirskiego).
 • Maj 2015 - Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Szybkość w kulutrze” zorganizowanej na UKSW (referat Szybkość jest skuteczna, jest piękna. Szybki Teatr Miejski Pawła Demirskiego).
 • Luty 2015 - Udział w ogólnopolskiej konferencji „Problemy polskiej interpunkcji od średniowiecza do współczesności” (referat Materialność znaku interpunkcyjnego poświęcony rękopisom Tadeusza Kantora).

 

2014

 • Październik 2014 - Udział w ogólnopolskie konferencji w Toruniu „Teatr wśród mediów”, UMK (referat Kreacja medialna artystów teatru).
 • Wrzesień 2014 - Udział w międzynarodowej konferencji w Katowicach „Teatr historii lokalnych”, UŚ (referat Metonimia wspólnoty narodowej – przykład Tadeusza Kantora i duetu Strzępka/Demirski).
 • Lipiec 2014 - Udział w międzynarodowej konferencji w Lublinie „Nowy cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej” zorganizowanej przez UMCS i KEJOS (referat Awangardowa rehabilitacja cyrku).
 • Czerwiec 2014 - Udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia” zorganizowanej przez UKSW (referat Strategie komunikacyjne i estetyka kabaretu we współczesnym polskim teatrze zaangażowanym).
 • Kwiecień 2014 - Udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Byt – Nicość – Nihilizm” zorganizowanej na UKSW (referat Nihilistyczna wyspa poświęcony twórczości Angéliki Liddell).

2013

 • Ogólnopolska sesja fredrowska zorganizowana w ramach II Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach, 29.11.2013 r. (referat: „Czapkę sprzedam, pas zastawię”, czyli w co ubrać aktora fredrowskiego).
 • Dramat w tekście – tekst w dramacie, 25-26.11.2013r.  (referat: Partytura teatralna jako tekst performatywny)
 • In hoc signo vinces. Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni Słowian dawniej i dziś, 23-25.10.2013 r. (referat: Krzyż w twórczości Tadeusza Kantora)
 • Skamander 11. Reinterpretacje, 7-9.05.2013 r. (referat: Tadeusz Kantor czyta Juliana Tuwima)
 • Op. cit. O cytacie w kulturze, 26-27.04. 2013 r. (referat: Kategoria autocytatu na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora)
 • Teatr staropolski a kultura współczesna, Warszawa, 22-24.04.2013 r. (referat: Rekonstrukcja tradycji)

2012

 •  Literatura i konwergencja, Łódź, 24-25.05.2012 r. (referat: Tekst postdramatyczny – dramaturgia Pawła Demirskiego)

2011

 • Rodzaje i style krytycyzmu, Łódź, 16-18.05.2011 r. (referat: Stwarzanie dyskursu z buntu)

2010

 • Dzisiaj Tadeusz Kantor!, Kraków, 9-10.12.2010 r.  (referat: Tadeusz Kantor czytany).

OSIĄGNIĘCIA

2012 – Awangardowa recepcja romantyzmu (badania własne)
2011 – Awangardowa recepcje romantyzmu (badania własne)

INNE AKTYWNOŚCI

 • Luty 2015-luty 2018 - Realizacja na UKSW grantu w ramach projektu NCN „Sonata” pt. Artysta jako tekst. Konstrukt tożsamościowy reżysera jako komentarz do działań teatralnych.
 • Styczeń 2016 - Udział jako gość i prelegent w zorganizowanym przez studentów WNH UKSW Dniu Tadeusza Kantora na UKSW „Kantoralia” (wykład o Umarłej klasie, referat Co nam może napisać twórca teatru).
 • 17 maja 2015 - Wykład Artysta teatru gwiazdorem podczas Targów Książki w Warszawie.
 • Marzec 2015 - Gościnne wykłady dla uczniów L. O. im. W. Jagiełły w Krasnymstawie.
 • Czerwiec 2014 - Wykład otwarty na UKSW pt. Odbiorca dzieła otwartego.
 • Czerwiec 2014 - Udział w międzynarodowym panelu „Cratos jako świadomość i obraz” zorganizowanym na UKSW (wystąpienie dotyczące współczesnej reinterpretacji tragedii greckiej).
 • Od maja 2014 - Udział w „Pracowni Kantorowskiej” zorganizowanej i prowadzonej przez Instytut Teatralny.
 • Czerwiec 2013 - Warsztaty w ramach XVII Pikniku Naukowego.
 • Kwiecień 2013 - Wykład Performance i teatr w ramach Dnia Otwartego na UKSW.
 • Listopad 2012 – marzec 2013 Szef działu teatralnego w reaktywowanym piśmie „Wiadomości Literackie”.
 • kierownik Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Teatr” (UKSW)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach