Evangelina Skalińska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Ewangelina Skalińska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

ADRES E-MAIL

e.skalinska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2012 – doktorat,  nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, UKSW
2008 – magisterium, filologia polska,  UKSW

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

literatura romantyczna, komparatystyka

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • „«Kurz na książkach, na nim piszę». O poetyckiej kreacji świata w «Niewidach» Piotra Mitznera”. TEKSTUALIA. PALIMPSESTY LITERACKIE ARTYSTYCZNE NAUKOWE 40 (1): 145–153.
 •  Poetka w krainie Don Kichotów. Natalia Gorbaniewska w kręgu „Kultury”. Wrocław: Instytut Książki.

 • O lirycznej „Czułości” Norwida. W Estetyka literacka-Arcydzieło-Ingarden, red. Beata Garlej i Bernadetta Kuczera-Chachulska, 69–83. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Aneks. O Adamie Mickiewiczu. W Dymitr Fiłosofow, Pisma wybrane, t. 2, Rosjanin w Polsce (1920-1936), red. Piotr Mitzner, 417–449. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Berberowa, Nina. 2015. „«Na nieludzkiej ziemi» Józefa Czapskiego”. Tłum. Ewangelina Skalińska i Piotr Mitzner. Zeszyty Literackie 132 (4/2015).

 • Czukowska, Lidia. 2015. „Anna Achmatowa i Józef Czapski”. Tłum. Ewangelina Skalińska.Zeszyty Literackie 132 (4/2015).

2014

 • Kuczera-Chachulska Bernadetta i Ewangelina Skalińska, red. 2014. Liryczność W kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury. Problemy romantyzmu. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, marzec 30.
 • Skalińska, Ewangelina. 2014. Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje. Problemy Romantyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Skalińska, Ewangelina. 2014. Fiodora Dostojewskiego myślenie Biblią. W Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus (red. A. Kozłowska, A. Świątek), red. Anna Kozłowska i Agnieszka Świątek, 313–331. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Skalińska, Ewangelina. 2014. Porównanie wybranych aspektów historiozofii Norwida i Dostojewskiego. W Norwid wobec historii, red. Edyta Chlebowska i Łukasz Niewczas, 477–505. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Gasparow, Michaił. 2014. „Filologia jako moralność”. Tłum. Ewangelina Skalińska. Teksty Drugie.

2013

 • Daukszta, Olga, i Ewangelina Skalińska. 2013. Olga Daukszta „Wiersze wybrane”. Biblioteka Zapomnianych Poetów 3. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”.

2012

 • Dostojewski okiem Polaków. Omówienie książki Marka Wedemanna Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897, „Colloquia Litteraria” 2012, s. 67-70.
 • И от того-то стал я рифмоплетом”,  „Nowaja Polsza” 2012, nr 7/8, s. 63-54.
 • (tłum.) Tatiana Kosinowa, Listy z Petersburga (1), „Zeszyty Literackie”2012, nr 119, 188-192.

2011

 • СТАНИСЛАВ ЦАТ-МАЦКЕВИЧ — АВТОР «ДОСТОЕВСКОГО» И ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК „Nowaja Polsza” 2011, nr 2, s. 24-28.
 • (współred.) Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, Warszawa 2011.
 • Balladyna w lekturze Norwida, w: Juliusz Słowacki –interpretacje i reinterpretacje, Warszawa 2011, ss. 247.
 • Norwid – Dostojewski. Początki twórczości, w: Norwid. Z warsztatu norwidologów bielańskich, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Korpysz, Warszawa 2011, s. 89-132.
 • ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ ПОЛЯКОВ. О книге Марека Ведемана «Полонофил или полонофоб? Федор Достоевский в польской словесности. 1847-1897», „Nowaja Polsza” 2011, nr 5, s. 46-48.
 • Opracowanie dwujęzycznej bibliografii miesięcznika „Nowaja Polsza” z lat 1999-2011, „Nowaja Polsza”2011, wydanie specjalne.

2010

 • (tłum.) Aleksander Mień, Fenomen człowieka. O tym, co duchowe i o tym, co moralne, „Gościniec Sztuki. Magazyn Artystyczno-Literacki” 2010, nr 1/14, s. 110-118.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2015

 • Cywilizacja Cypriana Norwida jako Genesis odwrócona”, Genesis – Księga Rodzaju.  „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31) Konferencja wewnętrzna z okazji 15-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
 • „Ironia liryczna Norwida”, Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, 26-27 listopada 2015 roku, KUL.

2014

 • Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy..., Kazimierz Dolny, 22-24.05.2013 r. (referat: Norwida listy do kobiet)
 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04. 2014 r. (referat: Kochanowski Malczewskiego - Kochanowski Norwida)

2013

 • Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy..., Kazimierz Dolny, 22-24.05.2013 r. (referat: Norwida listy do kobiet)
 • Spotkanie naukowe: Arcydzieło i arcydzielność w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa, 20.03.2013 r. (referat: O lirycznej "Czułości" Cypriana Norwida)

2011

 • Norwid wobec historii, Kazimierz Dolny, 18-20.05.2011 r. (referat: Wybrane wątki historiozofii w twórczości Norwida i Dostojewskiego)

 OSIĄGNIĘCIA

 • Stypendium przyznane przez BUWiWM na okres pisania rozprawy doktorskiej (lata: 2008-2012).
 • Udział w międzynarodowym grancie badawczym „W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1919-1989”
 • Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę im. Konrada i Marty Górskich na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011-2012

INNE AKTYWNOŚCI

2012 - Odczyt pt. „O Cywilizacji Cypriana Norwida”, wygłoszony w Siedleckim Oddziale Towarzystwa
            im. Adama Mickiewicza

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach