Jerzy Sikora, prof. UKSW dr hab.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

DANE PERSONALNE    

IMIĘ I NAZWISKO

Jerzy Sikora

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Stowarzyszenie Homiletów Polskich,
Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”

ADRES E-MAIL

j.sikora@diecezja.elk.pl   js26@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

2014 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1999 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1990 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura współczesna, kaznodziejstwo współczesne

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018 

 • Kaznodziejskie narracje o Polsce – dawniej a dzisiaj, w: Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak i Ł. Kucharczyk, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, s. 34-45.
 • Jeszcze nie wysyłajcie nas na Księżyc, w cyklu: Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku, „Akcent” 2017, nr 3, s. 91-93 oraz przedruk w: Rysopis kapłana, red. Ł. Janicki, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2018, s. 99-105.

2017

 • Wstęp, w: Kazanie a literatura – dawniej i dzisiaj, red. J. Sikora i J. Jurkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 7-12.
 • Duchowa monografia Joanny Pollakówny – recenzja książki Wojciecha Kudyby Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny, Warszawa 2016, „Arcana” 2017, nr 135, s. 245-246.
 • Dybciak o krytyce i eseju – recenzja książki Krzysztofa Dybciaka Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju, Warszawa 2016, „Podgląd. Kwartalnik Literacki Oddziału Warszawskiego SPP”  2017, nr 1, s. 64-66.
   

2016

 • Więź kulturowa, narodowa, rodzinna. Neoklasycyzm w poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku, w: Wsparcie rodziny wyzwaniem dla społeczeństwa i Kościoła, pod red. W. Guzewicza, J. Łodzińskiej, A. Mikuckiego i S. Strękowskiego, Stowarzyszenie „Ełk i My”, Ełk 2016, s. 209-227.
 • „Rzeka” u Glogera i „rzeka” u Miłosza – studium porównawcze, w: Zygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Wydziału Filologicznego UwB i Książnica Podlaska w Białymstoku, Białystok 2016, s. 315-323.
 • Oswoić, odczuć, pokochać – recenzja tomiku Janiny Osewskiej Tamto, Sejny 2015, „Podgląd. Kwartalnik Literacki Oddziału Warszawskiego SPP” 2016, nr 3, s. 49-51.
 • Leończukowe dogadywanie się ze światem, w: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, pod red. J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Wydziału Filologicznego UwB i Książnica Podlaska w Białymstoku, Białystok 2016, s. 873-879.
 • Tischner i Gombrowicz – porównanie ekspresji myśli i języka, w: Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, pod red. M. Frąckiewicz i A. Najdy, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2016, s. 105-111.

2015

 • Między literackim dokumentem a artystyczną kreacją. Poetyka rozmów z pisarzami, w: Literatura – religia – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. K. Koehlera. W. Kudyby i J. Sikory, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 589-598.
 • Subiektywizacja świata przedstawionego w reportażu literackim Ryszarda Kapuścińskiego, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. T. Chachulskiego, D. Kielak i J. Sikory, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 291-301.

2014

 • Postać księdza w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, w: Literatura na progu XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 55-66.
 • „Człowiek potrafi być bogiem”. Bliźni w twórczości Edwarda Stachury, w: In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości boskiej i ludzkiej, pod red. W. Guzewicza, A. Mikuckiego i S. Strękowskiego, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 473-489.

2013

 • Wino, kruche ciasteczka i śnięte ryby. O Stefanii Kossowskiej, „Wiadomości Literackie” 2013, nr 4, s. 6-9.

2012

 • Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera. Studium literacko-homiletyczne, Warszawa 2012 (rozprawa habilitacyjna).
 • Kulturalne oblicze diecezji ełckiej w latach 1992-2012, w: „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. 20. rocznica powstania diecezji ełckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012,
  s. 229-239.
 • Góry Tischnera, w: Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni,
  red. W. Pawluczuk i S. Zagórski, Łomża 2012, s. 269-297.

2011

 • Intertekstualne przepowiadanie bpa Józefa Zawitkowskiego, „Studia Pastoralne” 2011, nr 7, s. 485-494.
 • Jan Paweł II a kaznodziejstwo Józefa Tischnera, w: Promieniowanie świętości. Jan Paweł II
  a literatura
  , red. K. Dybciak i S. Pażuch, Kraków 2011, s. 121-142.

2010

 • Współczesne kazanie wobec literackości, „Przegląd Homiletyczny” 2010, nr 14, s. 175-186.
 • Testowanie możliwości literatury jako artystycznej kreacji cierpienia na przykładzie utworu Piotruś Leo Lipskiego, w: Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner,
  A. M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 213-223.
 • Przepowiadanie kaznodziejskie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci – studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym, „Studia Ełckie” 2010, nr 12, s. 329-344.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2017

 • Kiedy perswazja staje się manipulacją? Na przykładzie wybranych artefaktów kulturowych – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury) (Warszawa, 29 września 2017 r.) zorganizowanej przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów i Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW.
 • Poezja jako narzędzie poznania według Bogdana Czaykowskiego – referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej O życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza (Rzeszów, 15-16 listopada 2017 r.) zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski (Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej) i Uniwersytet Śląski (Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego).

2016

 • Organizacja konferencji naukowej Kazanie wobec literatury – dawniej i dzisiaj i prowadzenie panelu dyskusyjnego Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu? – UKSW, Warszawa, 9-10 maja 2016.
 • Kaznodziejskie narracje o Polsce – dzisiaj a dawniej – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Społeczeństwo polskie dziś – samoświadomość, uznanie, edukacja (Warszawa, 8-9 grudnia 2016 r.) zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury i Zakład Metodologii Badań Literackich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
   

2015

 • Kłopot z literaturą po 1989 roku. Spojrzenie w świetle polskiej myśli aksjologicznej – referat wygłoszony podczas konferencji Niedoceniona i przeceniona. Literatura polska po 1989 roku (Warszawa, 24-25 lutego 2015 r.) zorganizowanej przez Katedrę Literatury XX wieku Instytutu Filologii Polskiej UKSW.
 • „Rzeka” Zygmunta Glogera i „rzeka” Czesława Miłosza – studium porównawcze – referat wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zygmunt Gloger 1845-1910. Pisarz, myśliciel, uczony – rewizje (Białystok, 23-24 października 2015 r.) zorganizowanej przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB i Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

2014

 •  Ogólnopolska Konferencja Naukowa: XXI wiek w literaturze, Olsztyn, 4-5.04.2014 r. (referat: Postać księdza w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku)

2013

 • I Międzynarodowa Konferencji Naukowej: Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Historia – współczesność – interpretacje, Ełk, 11-12.10.2013 r. (członek Komitetu Naukowego)
 • Sesja naukowa, Plaga celebrytów, Łomża, 18.10.2013 r. (referat: Celebryci w Kościele)
 • Sympozjum naukowe, Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, Ełk, 5.06. 2013 r. (referat: Piękno jako świadectwo na przykładzie poezji Zbigniewa Herberta)
 • Sympozjum naukowe, Przepowiadanie – od starożytności do współczesności, Ełk, 30.01.2013 r. (referat: Papież Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński i ks. Józef Tischner – trzy sposoby głoszenia słowa Bożego

2012

 • Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni, Tykocin, 19.10.2012 r. (referat:  Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni)
 • Sympozjum naukowego z okazji dwudziestolecia diecezji ełckiej,  Ełk, 18.04.2012 r. (referat: Kulturalne oblicze diecezji ełckiej w latach 1992-2012)

2011 

 • Sympozjum homiletyczne „Polityka na ambonie”, Katowice, 12-13.10.2011 r.

 OSIĄGNIĘCIA

2017 – Nagroda Białej Lilii (w kategorii „Nagroda Artystyczna”) za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku

2006 - Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

2001 - Nagroda Rektora UKSW w uznaniu dużych osiągnięć naukowych

2001 - Wyróżnienie i medal Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury

1996 - Nagroda Literacka im. Józefa Czechowicza za książkę „Jestem złodziejem światła”

1991 - Nagroda im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej - w zakresie poezji religijnej

 

INNE AKTYWNOŚCI

 

Członek komitetu redakcyjnego pisma naukowego „Episteme”

Członek komitetu redakcyjnego pisma naukowego „Studia Ełckie”

Redaktor naczelny miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”

Korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej

Członek Grupy Inicjatywnej Centrum Współpracy Pogranicza Wschodniego Unii Europejskiej

Diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych

Recenzent wewnętrzny czasopism naukowych: „Roczniki Teologiczne” /dział: Homiletyka/, „Studia Ełckie” /działy: Literaturoznawstwo i Homiletyka/

Członek Kapituły Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza

Juror Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza w Ełku

Juror Ogólnopolskiego Konkursu Czerwcowego Jednego Wiersza w Łomży

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach