Magdalena Saganiak, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Magdalena Katarzyna Saganiak

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny
kierownik Zakładu Metodologii Badań Literackich
opiekun Koła Literackiego Studentów UKSW
opiekun kierujący Biblioteki WNH UKSW
przewodnicząca Rady Bibliotecznej UKSW
członek Rady Instytutu i Rady Wydziału
członek  Senackiej Komisji Odwoławczej dla Studentów
członek Komisji Jakości Kształcenia
członek Komisji d/s Misji i Strategii (2014)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego

członek Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN

ADRES E-MAIL

m.saganiak@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2010 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN
1998 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo IBL PAN
1990 – magisterium, filozofia, Uniwersytet Warszawski
1987 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Teoria literatury, poetyka teoretyczna, badania nad językiem poetyckim i językiem mistyki, badania nad podmiotowością twórczą, estetyka, badania nad założeniami i koncepcjami sztuki doby romantyzmu, twórczość Juliusza Słowackiego, teoria języka (semantyka, leksykografia), badania interdyscyplinarne nad wspólnymi kategoriami różnych nauk.

 DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

Książki autorskie:

 • Strukturalizm. Pytania otwarte, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, 233 strony
 • Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, 442 strony
 • Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji,  Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2000, 320 stron

Książki naukowe pod redakcją:

 • Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość - uznanie – edukacja, red. Magdalena Saganiak, Mateusz Werner, Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, 440 stron
 • Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, 414 stron
 • Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewiczowa i Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, 299 stron

2018

 • Inwokacja do mowy polskiej w języku ojczystym, czyli samoświadomość języka, [w:] Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018, s. 186-210
 • (razem z Mateuszem Wernerem) Wprowadzenie [do:] Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018, s. 7-11
 • (red. nauk.) Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018, 440 stron

2017

 • Niepoznawalność – nieskończoność – kreacyjność – słowo [w:] Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2017, s. 247-256
 • (red. nauk.) Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2017, 414 stron
 • Między aktem świadomości a wypowiedzią. Technika strumienia świadomości jako metafora sztuki, "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" 2017, nr 7(10), s. 141-156.

2016

 • Geniusz, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń–Warszawa 2016, t. I, s. 416-426
 • Natchnienie, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń–Warszawa 2016, t. II, s. 35-46
 • Dynamika struktury. Badania teoretyczne w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, [w:] IBL w PRL, red. Elżbieta Kiślak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, t. I, s. 387-409
 • Od scjentyzmu do monizmu i "mistycyzmu laboratoryjnego". Naukowość w sztuce młodopolskiej [recenzja książki: Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu], "Wiek XIX" rok IX (LI) 2016, s. 681-686
 • Od formy otwartej do formy zamkniętej? "Pan Tadeusz" jako pytanie o możliwość wielkiej całości, w: Pan Tadeusz. Poemat - postacie - recepcja,  red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2016, s. 185-208.

2015

 • Dynamika formy w "Poetyce" Arystotelesa, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak i M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 395-416.
 •  (red.) Artykuły i rozprawy, "Wiek XIX" VIII (L) 2015, s. 9-429 (wraz z M. Rutkowską)
 • Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego, w: Żeromski. Piękno i wolność. Studia, red. J.  Ławski, A. Janicka, I. E. Rusek, G. Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 143-154.
 • Społeczeństwo – wolność – uniwersytet, "Ethos" nr 115, styczeń-marzec 2015, s. 321-332.
 • Identity and difference in the experience of a work of art, w: Resemblance and Difference. The Problem of IdentityПодобие и pозличие. Проблема идентичности, red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Sofia 2015, s. 138-151.

2014

 • Słowo w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, w: Znaczenie – tekst – kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014, s. 293-312
 • Lektura dramatu – czyli o możliwej wyższości czytelnika dramatu nad widzem spektaklu, w: Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, Warszawa 2014, s. 27-48
 • Doświadczenie wewnętrzne i kształtowanie podmiotowości w listach Mickiewicza, w: Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2014, s. 143-150.
 • Zygmunta Krasińskiego "Kilka słów o Juliuszu Słowackim" a zagadnienie istoty języka i poezji, w: Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014, s. 143-170.
 • Projekt podmiotowości romantycznej a postmodernizm, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Warszawa 2014, s. 93-118.

2013

 • O niemożliwości przekładu międzykulturowego. Teza prowokacyjna, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 93-114.
 • Bourne. Podmiotowość znaleziona na marginesie, czyli o metafizyce w sztuce masowej, w: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński, Katowice 2013, s. 169-190.
 • "Wokół nihilizmu" Mateusza Wernera – od negacji do entropii. Głos w dyskusji, "Kronos" 2013 nr 4, s. 158-175.
 • Liryczność a poznanie wewnętrzne, w: Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2013, s. 153-186.
 • Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze, "Tematy i Konteksty" 2013, nr 3 (8), s. 78-96.

2012

 • Pornic. Topografia doświadczenia wewnętrznego, w: Geografia Słowackiego,
  red. D. Siwicka,  M. Zielińska, Warszawa 2012, s. 305-318.
 • Ezoteryczny apokryf platoński – dialogi filozoficzne Słowackiego, w: Jaki Słowacki? Studia
  i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety
  , red. E. Grzęda, M. Ursel, Wrocław 2012,
  s. 145-157.
 • "Horsztyński" Juliusza Słowackiego, czyli o tym, jak trudno być bohaterem romantycznym, w: Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, M. Stanisz, Warszawa 2012, s. 355-369.
 • (rec.) Postawa artystyczna jako postawa etyczna, "Wiek XIX" 2012, R. V (XLVII), s. 603-607, [rec. M. J. Olszewska, Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy wieku XIX i I połowy XX wieku. Szkice,
  Warszawa 2008].
 • (wyb., red., wstęp) Ż jak Żoliborz. Poetycka mapa Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, red., wstęp M. Saganiak, Warszawa 2012, ss. 130.
 • Inność i obcość poezji Słowackiego jako wartość, [w:] Debaty "Artes Liberales", Tom V: Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?, red. M. Kalinowska, J. Kieniewicz, Warszawa 2012, s. 71-79.

2011

 • Natchnienie w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej, red. M. Kalinowska, J. Ławski, 
  M. Bizior-Dombrowska, Warszawa 2011, s. 87-110.
 • Od słowa do Słowa. Praca nad pojęciem i symbolem w późnej twórczości romantycznej,
  w: Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, red.  A. Borkowski, J. Urban, Siedlce 2011,
  s. 21-33.
 • Wewnętrzne doświadczenie nocy i ciemności, w: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 1: Wokół "Straży nocnych" Bonawentury, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko,  Białystok 2011, s. 33-52.
 • Editore - traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2011, nr 1, s. 13-19.

2010

 • (współred.) Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu,
  red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa 2010, ss. 299.
 • Bohater tragiczny wobec nieskończoności – "Zawisza Czarny" Juliusza Słowackiego,
  w: Zapomniany dramat, red. M. J. Olszewska, A. Zalewska,  Warszawa 2010, t. 1, s. 31-44.
 • Walka o Słowo. Odpowiedź Spirydionowi Prawdzickiemu, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2010, nr 3267, s. 51-70.
 • Doświadczenie wewnętrzne jako źródło mowy. Medytacja w filozofii i poezji, w: Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa,
  M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 145-167.
 • [Głos w dyskusji pt. Mistrz i uczeń], w: "Wiek XIX" 2010, R. III (XLV), s. 122-127.
 • Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako projekt nowej podmiotowości, w: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, cz. 1,
  red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Warszawa 2010, s. 75-99.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2017

 • Adam Mickiewicz: przewodnik duchowy – intelektualny – polityczny, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 7-8.12.2017 (referat Struktura wiedzy ludzkiej według Adama Mickiewicza)
 • Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2 grudnia 2017 (referat Odpowiedzialność za słowo – jak o niej mówić? Perspektywy metodologiczne)
 • Musique et emotions dans la litterature / Musik und Emotiones in der Literatur, Berno (Szwajcaria), Universite Bern/Univeritat Bern, 16-18.11.2017 (referat Musicality as a force shaping literary works. An aesthetic study)
 • Nowe dyskursy miłosne, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 26-30.06.2017 (referat Miłość romantyczna (człowiek – naród – Bóg – natura))
 • Świat wewnątrz nas (w cyklu: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii), Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 25-26.05. 2017 (referat Doświadczenie wewnętrzne jako forma dzieła literackiego)

2016

 • Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech: "Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski", Warszawa, UKSW, 3. 06. 2016 (wystąpienie w panelu Brzozowski a kluczowe zagadnienia humanistyki)
 • Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania, Warszawa, UW, 12-13. 05. 2016, UW (referat: Ekspresja romantyczna jako formowanie)
 • V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń", Warszawa, UKSW, 14-16 kwietnia 2016, (organizacja, referat: Osobliwości czasoprzestrzenne doświadczenia wewnętrznego – świadectwa literackie i muzyczne).
 • Wieczór Autorski prof. Piotra Mitznera, 11 kwietnia 2016 (paneliści: Wojciech Kudyba, Anna Szczepan-Wojnarska, Krzysztof Koehler, organizacja: Magdalena Saganiak).
 • Spotkanie naukowe wokół książki Dominika Suleja "Kosmos" jako gabinet luster (Kraków 2015), Warszawa, WNH UKSW, 22 lutego 2016, paneliści: prof. Jan Zieliński, prof. Wojciech Kudyba, udział: prof. Teresa Kostkiewiczowa, prowadzenie: Magdalena Saganiak.
 • Wieczór Autorski ks. prof. Jerzego Sikory, 15 lutego 2016 (paneliści: Piotr Muldner-Nieckowski, Krzysztof Koehler, Jakub Jurkowski, prowadzenie i organizacja: Magdalena Saganiak).
 • Wieczór Autorski Wojciecha Kudyby, 11 stycznia 2016 (prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, paneliści: Dominik Sulej, Łukasz Kucharczyk, Jacek Podgórski, organizacja: Magdalena Saganiak).
 •  

2015

 • Genesis – Księga Rodzaju. Konferencja z okazji 15-lecia wydziału, Warszawa, UKSW, 21-22 stycznia 2015; (referat: Genezis ze Słowa. Dynamika koncepcji genezyjskich Juliusza Słowackiego)
 • Wieczór Autorski Krzysztofa Koehlera, Warszawa, 23. 03. 2015 (paneliści: K. Dybciak, P. Mueldner-Nieckowski, D. Sulej, organizacja i prowadzenie M. Saganiak
 • Wieczór Autorski Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Warszawa, 13. 04. 2015 (paneliści: T. Dobrzyńska, P. Mueldner-Nieckowski, J. Zieliński, organizacja M. Saganiak)
 • Wieczór Autorski Piotra Mueldnera-Nieckowskiego, Warszawa, 11. 05. 2015 (paneliści: W. Kudyba, M. Saganiak, organizacja i prowadzenie M. Saganiak)
 • Colloquia Mayenoviana I: "Metafora – tekst – dyskurs", Warszawa, Warszawa, 12. 05. 2015 (referat: Ład i rozkład – zagadnienie spójności tekstu w świetle teorii romantycznych, modernistycznych i postmodernistycznych)
 • Epoka ducha czy nihilizmu? Karl Löwith i Jacob Taubes w sporze o status nowoczesności, Warszawa, 20. 05. 2015 (debata z udziałem A. Górnisiewicza (UJ) oraz R. Pawlika (UKSW), prowadzenie debaty)
 • Rozpoznane, Przedstawione, Nazwane. Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, Warszawa, 27-28 maja 2015 (referat: Formy realności i nierealności w dramacie polskim po 1989 roku )

2014

 • III spotkanie z cyklu "Myślenie dziś": O względności granic między naukami i Granicach myślenia Marcina Poręby (z udziałem autora), Warszawa, 7.06.2014 r. (referat: O naturze pojęcia i słowa, stosunku pojęcia do spostrzeżenia, naturze myślenia)
 • Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii, Warszawa, 29-30.05.2014 r. (referat: Wers jako samodzielna jednostka prozodyczna wiersza wolnego)
 • Wieczór autorski Piotra Muldnera-Nieckowskiego, Warszawa, 12.05.2014 r. (koncepcja, moderacja panelu dyskusyjnego)
 • Wieczór autorski Wojciecha Kudyby, Warszawa, 14.04.2014 r. (koncepcja, moderacja panelu dyskusyjnego)
 • Wieczór autorski Antoniego Libery, Warszawa, 17.03.2014 r. (koncepcja, moderacja panelu dyskusyjnego)
 • IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Byt - nicość - nihilizm, Warszawa, 24-26.04.2014 r. (referat: Byty fikcyjne - próba typologii, współorganizacja konferencji)
 • Soplicowo – rocznicowo... Spotkanie w 180. rocznicę wydania Pana Tadeusza, Warszawa, UW, 15-16. 10. 2014 (referat: Od formy otwartej do formy zamkniętej. "Pan Tadeusz" jako pytanie o możliwość wielkiej całości).

2013

 • Dramat w tekście – tekst w dramacie, Warszawa, 25-26.11. 2013 r. (referat: Lektura dramatu - czyli o możliwej wyższości czytelnika dramatu nad widzem spektaklu)
 • Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce, Warszawa, 16-17.10.2013 r. (referat: Relacja o powstaniu. Powstanie styczniowe jako doświadczenie tych, którzy w nim nie uczestniczyli)
 • Różnica – tożsamość – zmiana, Warszawa, 18-20.04.2013 r. (referat: Tożsamość i różnica w doświadczeniu dzieła sztuki, moderacja panelu: Tożsamość społeczeństwa polskiego dzisiaj, organizacja konferencji)
 • Poeta niedoczytany... Korespondencja Adama Mickiewicza w perspektywie współczesnej, Warszawa, 14-15.03.2013 r. (referat: Doświadczenie wewnętrzne i kształtowanie podmiotowości w listach Adama Mickiewicza)
 • Etyka słowa, Warszawa, 24-25.01.2013 r. (referat: Słowo badacza wobec słowa twórcy - problemy metodologiczne i etyczne)

2012

 • Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach współczesnej podmiotowości, Katowice, 05-06.12.2012 r. (referat: Podmiotowość odnaleziona na marginesie, czyli o koncepcjach podmiotowości w sztuce popularnej).
 • Zygmunt Krasiński a Francja i Europa, Kraków, 03.12.2012 r. (referat: Dialektyka Krasińskiego).
 • Wykład publiczny w Związku Literatów Polskich, Warszawa, 26.11.2012 r., (wykład: Struktura tekstu literackiego).
 • Wystąpienie: Inność i obcość jako wartość poezji Słowackiego w debacie: Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia? z cyklu: „Zapomniany” język romantyzmu, prowadzenie
  prof. Maria Kalinowska, prof. Jan Kieniewicz, 12.05.2012 r.
 • Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka), Warszawa, 26-28.04.2012 r. (organiz. konferencji, referat: Niepoznawalność - nieskończo- ność - kreacyjność  - słowo).

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, Warszawa, 28-29.11.2011 r. (referat:  Liryczność a doświadczenie wewnętrzne)
 • Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, Katowice, 19-20.10.2011 r. (referat: Dynamika wypowiedzi słownej i muzycznej. Studium estetyczne)
 • Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język, Białystok-Konstancin-
  -Warszawa, 31.05-2.06.2011 r. (wystąpienie w dyskusji panelowej; referat Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego)
 • Pogranicza, kresy, wschód a idee Europy, Białystok, 12-14.05.2011 r. (referat: O nie-możliwości przekładu międzykulturowego. Teza prowokacyjna)
 • Odczyt w TLiAM: Życie i śmierć w myśli genezyjskiej Juliusza Słowackiego, Poznań, 7.03.2011 r.

2010

 • Dziewiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy, Toruń, 6-9.10.2010 r. (referat: Editore – traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej)
 • Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności, Siedlce, 27-28.09.2010 r. (referat: Od słowa do Słowa. Praca nad pojęciem i symbolem
  w późnej twórczości romantycznej
  )

OSIĄGNIĘCIA

2012 - 2014 - Udział w projekcie badawczym Instytut Badań Literackich w życiu naukowym i kulturalnym PRL w latach 1948-89 (kierownik: dr hab. Elżbieta Kiślak). 2012 - wykonanie pracy dokumentacyjnej: cykl wywiadów Strukturalizm w IBL PAN (z M. Głowińskim, J. Sławińskim, A. Okopień-Sławińską, K. Bartoszyńskim) udostępnianych w formie nagrań i transkryptów w Archiwum IBL PAN.

2012 - 2013 - Projekt badawczy: Instytut Badań Literackich w życiu naukowym i kulturalnym PRL w latach 1948-89. Postawy inteligencji wobec przemian społecznych i politycznych. Monografia środowiska intelektualnego (wykonawca)

2005 - Brązowy Krzyż Zasługi

2001 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Organizacja cyklu konferencji interdyscyplinarnych poświęconych wspólnym kategoriom różnych nauk i dyscyplin działalności ludzkiej

INNE AKTYWNOŚCI

 • Członek rady redakcyjnej rocznika naukowego "Wiek XIX"
 • Współpracownik Laboratorium Przekładu Międzykulturowego
 • Animacja amatorskiego ruchu literackiego. Udział w jury konkursów literackich, warsztatach
  i w redakcji wydań amatorskich prac literackich.
 • Praca w komisji Etapu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Okręg Warszawski)
 • Udział w audycjach radiowych popularyzujących literaturę: Polskie Radio dla Zagranicy, English Section, 07.04.2011 r. (Polish literature in a nutshell); Radio dla Ciebie, Warszawa, 31.10.2011 r. (Dlaczego artyści uzyskują sławę dopiero po śmierci).
 • od 2007 r. - Współpraca z Instytutem Papieża Jana Pawła II
 • Udział w Biesiadzie Literackiej w Stowarzyszenie Pisarzy Polskich: prezentacja badań nad romantyzmem w rozmowie z Piotrem Mueldnerem-Nieckowskim (20 listopada 2014 r.)
 • Doświadczenie wewnętrzne w twórczości Juliusza Słowackiego, Warszawa, 09. 03. 2015, Wykład w Centrum Myśli Jana Pawła II dla seminarium "Być jak Jan Paweł II"

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach