Laura Polkowska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Laura Polkowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

ADRES E-MAIL

laurapolkowska@op.pl

WYKSZTAŁCENIE

2010 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, IJP PAN
2005 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski
2003 – magisterium, dziennikarstwo, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Język polityki i mediów, etyka słowa, perswazja i manipulacja językowa, kultura języka

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Plemię niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolności w polskich tygodnikach opinii, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3, s. 45−59.

 • Strategie komunikacyjne prezentowania oponenta politycznego jako wroga na przykładzie tygodników opinii, [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie, red. L. Kuras, G. Majkowski, A. Fadecka, Łódź 2016, s. 57−74.

2015

 • Konflikt wokół sektaklu Golgota Picnic – strategie komunikacyjne, „Studia Pragmalingwistyczne” 2015, s. 107−120.
 • Kolaboranci Moskwy kontra sekta smoleńska, czyli o nieetycznych wypowiedziach w ramach tzw. dyskusji smoleńskiej, „Studia Pragmalingwistyczne” 2015, s. 85−106.
 • L. Polkowska, Język prawicy, Warszawa 2015.

2014

 • Studia z etyki słowa, Warszawa 2014 (współautorzy: Anna Cegieła, Paweł Kuciński, Marzena Stępień).
 • Język prawicy międzywojennej – żywa tradycja czy zapomniana historia?, „Językoznawstwo” 2014, t. 8.
 • Nie wie lewica, co czyni prawica. Ilościowa analiza komparatywna języka prawicy i lewicy w latach 2001–2007, [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, red. G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska, Łódź 2014.
 • Naruszanie zasad etyki poselskiej w latach 2001–2012, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1.
 • Drugie expose Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy, . „Oblicza Komunikacji” 2014.
 • Kolaboranci Moskwy kontra sekta smoleńska, czyli o nieetycznych wypowiedziach w ramach tzw. dyskusji smoleńskiej, „Studia Pragmalingwistyczne” 2014.
 • Język religijny, [w:] Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2013, s. 173−184.

2013

 • Wnioskowanie perswazyjne w wypowiedziach polityków (na przykładzie przemówień sejmowych przedstawicieli polskiej prawicy), „Poradnik Językowy” 2013, z. 6.
 • Język religijny, [w:] Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2013.

2012

 • Nie mówiąc, powiedzieć, czyli o podtekście w wypowiedziach parlamentarnych przedstawicieli polskiej prawicy politycznej, w: Między nieobecnością a nadmiarem. O niedopowiedzeniu i nienasyceniu we współczesnej kulturze, red. M. Kraska, A. Gumowska, J. Wróbel, Gdańsk 2012, s. 175–192.

2011

 • (współred.) Problemy leksykografii. Historia – metodologiapraktyka, red. W. Gruszczyński, L. Polkowska, Warszawa – Kraków 2011, ss. 188.
 • Manipulacja językowa w debatach prezydenckich Kaczyński – Komorowski, w: Manipulation in Translation. Theory and Applications, red. J. Esquibel, M. Kizeweter. Warszawa 2011,
  s. 182–194.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Demokratyzacja debaty publicznej”, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, referat: Debata nad Trybunałem Konstytucyjnym jako przykład dyskusji pozornej, 18−19 kwietnia 2016.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, referat: Plemię niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolności w polskich tygodnikach opinii, 17-18 listopada 2016.

2015

 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie”, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, referat: Oponent polityczny – przeciwnik czy wróg? Antywartości w czołowych tygodnikach opinii.

2014

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Język – kultura – komunikacja”, Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN Oddział we Wrocławiu, referat: Konflikt wokół spektaklu Golgota Picnic – strategie komunikacyjne, 29 września 2014.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia”, UKSW, referat: Jak politycy radzą sobie z ciężarem oskarżeń. Analiza strategii językowych stosowanych podczas afery taśmowej.
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Etyka słowa”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, referat: Wartości i wartościowanie w tygodnikach opinii – analiza ilościowa.

2013

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, referat: Nie wie lewica, co czyni prawica – różne słowa, różne wartości.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Etyka słowa”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, referat: Naruszanie zasad etyki poselskiej w latach 2001–2012 – próba syntezy.

2011

 • III Seminarium Tajfelowskie: język, kategoryzacje społeczne i stosunki międzygrupowe, Warszawa, 18-19.06.2011 r. (referat: Obraz cudzoziemca w przemówieniach sejmowych przedstawicieli polskiej prawicy politycznej)

2010

 • Te rzeczy, nie-do-mówienia, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, (referat: Nie mówiąc, powiedzieć, czyli o podtekście w wypowiedziach parlamentarnych polskiej prawicy)
 • Problemy leksykografii dwujęzycznej – historia, warsztat, praktyka, Warszawa, 7.06.2010 r., (organizator)

 INNE AKTYWNOŚCI

 • Od 2013 – członek Obserwatorium Etyki Słowa przy Towarzystwie Kultury Języka.

 • Od 2016 – członek Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN.

PROJEKTY NAUKOWE

 • 2010, Narodowy Korpus Języka Polskiego; nr R17 003 03; kierownik: Adam Przepiórkowski; zadanie: Ręczna anotacja morfosyntaktyczna i na poziomie sensów słów.
 • 2013, Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych; POIG.01.01.02-14-013/09-00 (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego); zadanie: Opracowanie mechanizmów pogłębionego przetwarzania składniowo-semantycznego – słownik subkategoryzacji syntaktycznej i semantycznej.
 • 2013−2015, Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich); 2011/03/B/HS2/05799 (projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki); kierownik: Włodzimierz Gruszczyński; zadanie: Tworzenie korpusu tekstów i wstępna ocena ich trudności; anotacja tekstów.
 • 2013−2015, Obserwatorium etyki słowa; grant MKiDN; kierownik: Anna Cegieła; zadanie: Analiza zawartości mediów pod kątem naruszania zasad etyki słowa; analiza wybranych przypadków; analiza wartości pojawiających się w mediach; utworzenie korpusu tekstów.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach