Dorota Muszytowska, dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Dorota Muszytowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
kierownik Zakładu Literatury Biblijnej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich

członek Society of Biblical Literature

członek European Association of Biblical Studies

ADRES E-MAIL

d.muszytowska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2008 - doktorat, nauki teologiczne, biblistyka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1999 - magisterium, nauki teologiczne, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Retoryka epistolografii nowotestamentowej, kontekst kulturowy Biblii oraz recepcja Biblii w kulturze

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Relacje międzytekstowe Listu Jakuba i qumrańskich 4QPouczeń (4QInst), Studia Bobolanum 2 (2015), 59-69.
 • „Radość pojednania w 2 Kor”, w: Radość Ewangelii, Lublin 2015.
 • Interpretacja tekstu w obrazie. Ilustrowanie chrześcijańskich manuskryptów biblijnych, Kultura – Media – Teologia, 21 (2015), 117-140.
 • „Język Septuaginty i jego rola w języku autorów Nowego Testamentu”, w: Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa oraz badań językoznawczych i przekładowych, Warszawa 2015.
 • Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa oraz badań językoznawczych i przekładowych, red. D. Muszytowska, Warszawa 2015.
 • Rok 1573. Dokonania przodków sprzed 440 lat, red. J. Dzięgielewski, K. Koehler, D. Muszytowska, Warszawa 2015, ss. 192.

2014

 • “Qumran Pesharim as an Example of an Accommodative Commentary”, w: Glossae - Scholia - Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, eds. Mieczysław Mejor, Katarzyna Jażdżewska, Anna Zajchowska, Warsaw Studies in Classical Literature and Culture 2, Peter Lang, Warszawa 2014, 9-26.

2013

 • Jezus jako Uzdrowiciel w Ewangelii Janowej, Ateneum Kapłańskie 160 (2013), z. 1/623, 27-36.
 • Retoryczna deliberacja w Jk 2, 14-26, „Collectanea Theologica” 83 (2013) nr 2, 97-112.
 • Dramat ojcowskiej miłości (Łk 15, 11-32), „Verbum vitae” 23 (2013), 105-125.
 • Rola etosu w retoryce narracji o pobycie Pawła w Atenach (Dz 17, 16-34), „Collectanea Theologica” 83 (2013) nr 3, 35-65.

2012 

 • Kierunki we współczesnych badaniach nad Listem Jakuba, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 2012, nr 9, s. 469-491.
 • Biblijne podstawy wychowania, w: Patrzymy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin, Warszawa 2012,
  s. 457-471.
 • Wychowanie do mądrości - dydaktyczna perswazja w Jk 3, 13-18, „Verbum Vitae”2012, nr 20, s. 183-201.

2011 

 • Żona zbawiająca męża (1 Kor 7,16)?, „Verbum Vitae” 2011, nr 19, s. 149-175.
 • Wspólnotowy wymiar przebaczenia w świetle 2 Kor 2, 5-11, w: „Więcej szczęścia jest
  w dawaniu aniżeli w braniu”. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin
  , red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, s. 1127-1145.

2010

 • Wykluczenie ze wspólnoty w świetle 1 Kor 5, 5, „Verbum Vitae”2010, nr 18, s. 167-184.
 • Retoryczna elokucja jako tworzywo argumentacji na przykładzie 2 Kor 6, 1-13, w: Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15, 58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. W. Linke, Niepokalanów 2010, s. 373-391.
 • Rozumieć cierpienie. Oskarżyciel i oskarżony w odpowiedzi Boga na wyzwanie Hioba, w: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner i A. M. Szczepan-Wojnarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 27-46.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2015

 • Konferencja z okazji 15-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW Genesis – Księga Rodzaju: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), Warszawa UKSW, 21-22 stycznia 2015 r., referat: Geneza tekstów o stworzeniu w Księdze Rodzaju we współczesnych badaniach biblijnych.

2014

 • Spotkania naukowe Filologii klasycznej UKSW, 24 lutego 2014 r., referat: Relacje intertekstualne Listu Jakuba i tekstów z Qumran.
 • Radość Ewangelii, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. JPII, 28. 03. 2014 r. (referat Apostolska radość z pojednania w 2 Kor - analiza retoryczna)
 • Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych, Warszawa, 20.05.2014 r. (referat: Rola Septuaginty w języku autorów Nowego Testamentu)

2013

 • Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa, Warszawa UKSW 6-7 grudnia 2013 r. (referat Qumrańskie peszery jako przykład komentarza akomodacyjnego).

2012

 • Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury, Warszawa, 10-12.05.2012 r. (referat: Interpretacja tekstu w obrazie – ilustrowanie manuskryptów biblijnych)

2011

 • 49. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Katowice 21-22.09.2011 r. (referat: Kierunki współczesnych badań nad Listem Jakuba)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach