Wymagane dokumenty

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

Dokumenty obowiązujące wszystkich:

1) Wypełniony formularz dostępny w systemie IRK (podanie o przyjęcie na studia), podpisany przez kandydata;

2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku starej matury) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku nowej matury), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów sprzed dziewięciu lat lub więcej, którym zaginęło świadectwo);

3) Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata z fotografią bez nakrycia głowy;

4) Dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (10 zł).

5) Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny, tego samego lub pokrewnego kierunku (oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez uczelnię), wraz z suplementem. (Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia)

6) Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. (Kandydaci na studia niestacjonarne)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach