Małgorzata Majewska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Małgorzata B. Majewska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

ADRES E-MAIL

m.majewska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2001 – doktorat, filologia polska, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Homonimia, leksykograficzny opis polszczyzny barokowej, dygitalizacja dawnych słowników języka polskiego, język pism o. Jacka Woronieckiego OP (1878-1949)

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018        

 • Homonimia leksykalna ograniczona terytorialnie – propozycja badawcza, „Poradnik Językowy” 2018, z. 2, s. 88–103.

2017        

 • Wileński „Słownik języka polskiego” w „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN”, [w:] B.K. Jędryka, E. Kwapień, W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisława Dubisza – doktorzy i doktoranci, Warszawa 2017, s. 127–141.
 • „Części mowy odmieniające się przez przypadki” Feliksa Żochowskiego, „Poradnik Językowy” 2017, z. 4, s. 84–90.
 • Sprawozdanie z konferencji „Wokół homonimii międzyjęzykowej”, Warszawa 26 kwietnia 2017 r., „Poradnik Językowy” 2017, z. 9, s. 116–120.
 • Włochy, Włosi i język włoski w wileńskim „Słowniku języka polskiego”, [w:] Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach, red. L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thebault, M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2017, s. 91–112. (w druku).
 • Załącznikowy słownik glottodydaktyczny jako problem leksykograficzny i dydaktyczny, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. LXV, z. 10, s. 71–87.
 • Wokół homonimii międzyjęzykowej red. M.B. Majewska, Warszawa 2017.
 • Wstęp, [w:] Wokół homonimii międzyjęzykowej, red. M.B. Majewska, Warszawa 2017, s. 11–17.
 • Volodymyr Dubichynskyi, Tilmann Reuther, Homonimy i paronimy międzyjęzykowe w świetle teorii paralel leksykalnych, [w:] Wokół homonimii międzyjęzykowej red. M.B. Majewska, Warszawa 2017, s. 21–31, (tłumaczenie z języka rosyjskiego).
 • Homonimia międzyjęzykowa – ustalenia terminologiczne, słowiański dorobek leksykograficzny, [w:] Wokół homonimii międzyjęzykowej red. M.B. Majewska, Warszawa 2017, s. 193–216.

2016

 • Iryna Kononenko, Orest Śpiwak, Ukraińsko-polski słownik homonimów i paronimów międzyjęzykowych, Kijów 2008, „Poradnik Językowy” 2016, z. 1, s. 107–112, (recenzja).
 • O. Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) z Czuszowa k. Krakowa, [w:] J. Marciak-Kozłowska (red.), Wielcy Polacy z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Białystok 2016, 439–443.

2015

 • Milena Hebal-Jezierska (red.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, Warszawa 2014, „Poradnik Językowy” 2015, z. 3, s. 126–131, (recenzja).
 • Etapy prac nad dygitalizacją bazodanową „Słownika wileńskiego”, „Poradnik Językowy” 2015, z. 4, s. 90–106.
 • Biblia w wileńskim „Słowniku języka polskiego”, [w:] D. Muszytowska (red.), Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, Warszawa 2015, s. 43–60.
 • Rzeczownik „tęcza” w wileńskim „Słowniku języka polskiego”, [w:] T. Chachulski, D. Kielak, M. Saganiak (red.), Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, Warszawa 2015, s. 535–550.

2014

 • Imię Jezus w „Słowniku wileńskim”, [w:] A. Kozłowska, A. Świątek (red.), Znaczenie – tekst –kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, Warszawa 2014, s. 179–190.
 • Zapożyczenia angielskie w Słowniku wileńskim, „Poradnik Językowy” 2014, z. 2, s. 66–77; (wraz z W. Morawskim).
 • Aleksander Zdanowicz i in., „Słownik języka polskiego”, Wilno 1861, „Poradnik Językowy” 2014, z. 5, s. 94–100.
 • Statystyka „Słownika wileńskiego”. Informacja etymologiczna, „Poradnik Językowy” 2014, z. 6, s. 37–51; (wraz z M. Żółtakiem).

2013

 • O sposobach wyszukiwania informacji o zasięgu terytorialnym w słowniku wileńskim za pomocą EESW, w: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013, s. 263-275.
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku i jego źródła słownikowe, (wraz z W. Gruszczyńskim), [w:] Zita Šimėnaitė (red.), Leksikografija ir leksykologija 3. Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, Vilnius 2013, s. 329350.

2012

 • Zdygitalizowany słownik języka polskiego jako pomoc w pracy językoznawcy, „Język Polski” 2012, z. 5, s. 381–390.
 • Dygitalizacja tekstowa i bazodanowa „Słownika wileńskiego” , „Poradnik Językowy” 2012, z. 7, s. 76–88.

2011

 • Dygitalizacja graficzna i tekstowa „Słownika wileńskiego", „Poradnik Językowy" 2011, z. 2,
  s. 75–82.
 • Statystyka ,,Słownika wileńskiego". Artykuły hasłowe. „Poradnik Językowy" 2011, z. 4,
  s. 76–85; (współautor: M. Żółtak).
 • Dygitalizacja graficzna, tekstowa i bazodanowa „Słownika wileńskiego", „Poradnik Językowy" 2011, z. 10, s. 75–84.
 • Projekt „Małego słownika homonimów diachronicznych", w: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 217–224.
 • Przydatność glottodydaktyczna elektronicznej edycji ,,Słownika wileńskiego", w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. K. Pluskota, K. Tyczyńska, Toruń 2011, s. 73–84.
 • Kilka uwag o sposobach przywoływania sfery seksualnej w artykule o. J. Woronieckiego OP „Erotyzm komercjalny a wstydliwość chrześcijańska", w: Język pisarzy. Problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, s. 371–382.
 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy" 2011, z. 9,  s. 97–100 (sprawozdanie)

2010

 • Projekt dygitalizacji „Słownika języka polskiego" wydanego w 1861 roku w Wilnie, „Poradnik Językowy" 2010, z. 2, s. 46–56.
 • O potrzebie wprowadzenia terminów: „homonimia synchroniczna", „homonimia diachroniczna" i „homonimia historyczna", w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 95–105.
 • Dygitalizacja graficzna „Słownika wileńskiego", „Poradnik Językowy" 2010, z. 8, s. 97–105.
 • Dygitalizacja bazodanowa na przykładzie Słownika języka Jana Chryzostoma Paska. „Prace Filologiczne" 2010, t. LVIII, s. 263–273.
 • Prezentacja prototypowej internetowej edycji "Słownika wileńskiego", w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. K. Birecka, K. Taczyńska, Toruń 2010, s. 117–126.
 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy" 2010,
  z. 7, s. 94–97 (sprawozdanie).

2009

 • Znaczenie różnic leksykalnych w przekładach „Apokalipsy” św. Jana dla prac leksykograficznych, „Poradnik Językowy” 2009, z. 6, s. 20–37.
 • Jacek Woroniecki OP, Myśli wybrane, wyboru dokonała Małgorzata B. Majewska, Lublin 2009, ss. 107.
 • Stanisław Dubisz, „Język-historia-kultura (wykłady, studia, szkice)”, Warszawa 2007, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 108–110 (recenzja).

2008

 • Maciej Eder, Wacław Twardzik, „Indeksy do Słownika staropolskiego. Alfabetyczny, A tergo, Verba absentia, Verba expurgata”, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 82–85 (recenzja).
 • Beata Nowakowska, „Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie”, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3, s. 84–88 (recenzja).

2007

 • Homonimy w tekstach, „Prace Filologiczne”, t. LIII, 2007, s. 365–371.
 • Stanisław Dubisz, „Język-historia-kultura (wykłady, studia, analizy)”, wyd. II, Warszawa 2005, „Poradnik Językowy” 2007, z. 2, s. 89–91 (recenzja).
 • Artykuły hasłowe [w:] Słownik języka polskiego, t. 1-6, red. M. Bańko, Warszawa 2007.

2006

 • Rzeczownik „modlitwa” w „Pełni modlitwy” o. Jacka Woronieckiego OP, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006, s. 239–244.
 • „Piąty słownik homonimów”, „Poradnik Językowy” 2006, z. 4, s. 75–81 (recenzja).
 • Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna, Kraków 2006, ss. 204.
 • Wykaz pism o. Jacka Woronieckiego OP (do roku 1909 Adama Woronieckiego) wydanych w latach 1903-2005, [w:] Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki uczy, red. M. L. Niedziela, Warszawa 2006, s. 157–174 (bibliografia).

2004

 • Artykuły hasłowe [w:] Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w. red. K. Siekierska, Kraków 2004.

2002

 • Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym , Warszawa 2002, ss. 154.

2001

 • O tak zwanych prawdziwych homonimach słowotwórczych, „Prace Filologiczne”, t. XLVI, 2001, s. 417–424.

2000

 • Próba systematyzacji zjawisk określanych wspólnym mianem „homonimia”, „Prace Filologiczne”, t. XLV, 2000, s. 367–374.
 • Artykuły hasłowe [w:] Inny słownik języka polskiego PWN, t. 1 i 2, red. M. Bańko, Warszawa 2000.

1999

 • Program elementów językoznawstwa historycznego na polonistycznych stacjonarnych studiach licencjackich, [w:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27-29 maja 1998 roku, red. B. Greszczuk, Rzeszów 1999, s. 311–323. (wraz z I. Winiarską).

1998

 • Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1997, „Poradnik Językowy” 1998, z. 1–2, s. 72–101; (wraz z Z. Gałeckim, J. Gierałą, W. Kupiszewskim, I. Winiarską) (przegląd bibliograficzny).
 • Polskie słowniki homonimów, „Poradnik Językowy” 1998, z. 6, s. 27–41.
 • O potrzebie rejestrowania haseł morfemowych w słownikach języka polskiego, „Poradnik Językowy” 1998, z. 8-9, s. 8–21.
 • Terminologia dotycząca homonimii w ujęciu Danuty Buttlerowej, [w:]Słowa w różnych kontekstach, red. St. Dubisz, Warszawa 1998, s. 135–180.
 • Z zagadnień homonimii składniowej - wyraz w kontekście składniowym, „Studia językoznawcze”. Praca zbiorowa, red. W. Kupiszewski, Kielce 1998, s. 173–178.
 • Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1997 (Uzupełnienia), „Poradnik Językowy” 1998, z. 6, s. 42–58; (wraz z J. Gierałą, I. Winiarską) (przegląd bibliograficzny).
 • Tomasz Mika, Dominika Pluskota, Karol Świetlik, „Nie tylko dla ucznia. Słownik synonimów”, Poznań 1997, „Poradnik Językowy” 1998, z. 3, s. 52–56 (recenzja).

1997

 • Analiza historyczna przymiotnikowych homonimów całkowitych, „Prace Filologiczne”, t. XLII, 1997, s. 271–276.
 • Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1996, „Poradnik Językowy” 1997, z. 4, s. 25–65; (wraz z K. Długosz-Kurczabową, W. Kupiszewskim, I. Winiarską) (przegląd bibliograficzny).
 • Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1996 (Uzupełnienia), „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 30–47; (wraz z K. Długosz-Kurczabową, W. Kupiszewskim, I. Winiarską) (przegląd bibliograficzny).

1996

 • Bogdan Walczak, „Zarys dziejów języka polskiego”, Poznań 1995, „Poradnik Językowy” 1996, z. 4, s. 71–73 (recenzja).

1995

 • Analiza morfologiczna przymiotnikowych homonimów całkowitych, „Prace Filologiczne”, t. XL, 1995, s. 63–77.

 

Publikacje elektroniczne

Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w. red. W. Gruszczyński. Autorstwo i współautorstwo między innymi haseł: Adamaszek II, ameryczny, Apollo, Apollin, bakszysz, baptyzować, baraż, barbacki, barbitona, barczyć, bard, blecharz, Cerera, chrzanowy, czyniciel, dominikan, dormezik, dywan, dywański, echej, epileptyk, epistolarz, ferman, fraciszkan, jezuita, kadi, kadiowy, kapucyn, kawka, kiła, kiłowaty, komunista, komput, kortyzan, krokodylowy, kruk, Luter I, luter II, marnotrawniś, mężyna, milusieńki, Moskwięcin, peota, pokorniusieńki, poroh, profetyk, promotorka, prostucha, sprzewracać, tulipan, winopilca, zwodziciel, żywiusieńki.

Słownik dostępny na stronach:

http://xvii.ijp-pan.krakow.pl

http://sxvii.pl

Prototypowa wersja dygitalizacji Słownika języka polskiego wydanego w Wilnie w 1861 roku dostępna na stronie:

http://swil.zozlak.org

Projekt „Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego” dostępny na stronach:

http:// eswil.zozlak.org 

http://swil

Opis Słownika wileńskiego w projekcie Słowniki dawne i współczesne dostępny  stronie: http://www.leksykografia.uw.edu.pl

 

DOROBEK NAUKOWY - KONFERENCJE

2016

 • Kongres historyków języka polskiego, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 13-15 kwietnia 2016, (bez referatu).

2015

 • Język pisarzy V. Problemy gramatyki, konferencja zorganizowana przez WNH UKSW w Warszawie w dniach 20-22 maja 2015 (referat: Teksty jako źródło wiedzy o formach gramatycznych (na materiale polszczyzny barokowej);

2014

 • Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości. Konferencja jubileuszowa zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego PAN w Przegorzałach 2014 (referat: Perspektywy rozwoju Edycji elektronicznej Słownika wileńskiego);

 • Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy; ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Pracownię Łaciny Średniowiecznej  Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie w dniu 6 maja 2014; (referat: Łacina w Słowniku wileńskim);

 • Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne; międzynarodowa konferencja  zorganizowana przez Instytut Slawistyki PAN i Fundacje Slawistyczną w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2014 (referat: EESW jako korpus dziewiętnastowiecznej polszczyzny);

 • Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych, konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie dnia 20 maja 2014 (referat: Biblia w Słowniku wileńskim);

2012

 • Human Language Technology Days 2012, konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie w dniach 27-28 września 2012; (poster);
 • Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradinikas, konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Języka Litewskiego w Wilnie w dniach 10-11 maja 2012 (referat z W. Gruszczyńskim: Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w. i jego źródła słownikowe);

2011

 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 15–16 kwietnia 2011 (referat: Przydatność glottodydaktyczna elektronicznej edycji Słownika wileńskiego);
 • Konferencja matematyki i informatyki stosowanej zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w dniach 27–28 maja 2011 (referat na temat projektu Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego);
 • III Konferencja „Glosa do leksykografii polskiej”, konferencja zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 15–16 września 2011 (referat: Edycja elektroniczna „Słownika wileńskiego” jako narzędzie polonistyczne. Indeks);

2010

 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego I, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 26 marca 2010 (referat: Prezentacja prototypowej internetowej edycji Słownika wileńskiego);
OSIĄGNIĘCIA

2010 - Nagroda Dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN za zajęcie drugiego miejsca na liście rankingowej publikacji Instytutu Języka Polskiego PAN w roku 2010.

2009 – 2012 - Projekt badawczy: Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach