glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Bernadetta Kuczera-Chachulska, prof. dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO 

Bernadetta Kuczera-Chachulska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor zwyczajny
kierownik Katedry Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida
kierownik Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UKSW od 2016 r (współudział w pracach programowych u początków filologii polskiej UKSW)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Estetyczne
Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza

ADRES E-MAIL

bernchach@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2011 – profesor nauk humanistycznych
2003 – doktor habilitowany, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo KUL
1995 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, KUL
1984 – magisterium, filologia polska, KUL

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Norwid), poezja XIX i XX w., aksjologia i estetyka literacka (Ingarden), teoria literatury (genologia, problemy interpretacji i metodologii); pogranicza literatury, filozofii i teologii.

DOROBEK NAUKOWY - PUBLIKACJE

KSIĄŻKI AUTORSKIE

 • "Czas siły-zupełnej". O kategorii wysiłku w poezji Norwida, Lublin 1998;
 • Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku, Warszawa 2002;
 • Norwida przypowieść o pięknem i inne szkice z pogranicza estetyki i genologii, Warszawa 2009;
 • Z estetyki nieskończoności. Szkice o poezji (nie tylko) XX wieku; Warszawa 2012;
 • Procent od kontemplacji. Marian Maciejewski i inne szkice o metodzie, Warszawa 2016.

 

PUBLIKACJE OSTATNIE

2016

 • Joanna Pollakówna „Po części” - wybrane problemy interpretacyjne, [w:] Strony Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Warszawa 2016.
 • Norwid nasz współczesny. Zapis dyskusji panelowej… (współudział, s.237–256), [w:] Kulturowy wymiar Norwida, red. J.C. Moryc OFM, R. Zajączkowski, Lublin 2016.
 • Aksjologia romantyzmu wobec literatury staropolskiej (wprowadzenie do problemu), „Colloquia Litteraria” nr 1, 2016 r.
 • Między teologią a poezją. Przebaczenie u Mickiewicza, „Pedagogia Christiana” nr 1/37, Toruń 2016.

2015

 • Myśl estetyczna Jana Pawła II – jej tradycje i konteksty (wybrane zagadnienia)  w: Karol Wojtyła/ Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. G. Halkiewicz- Sojak i inni, Toruń 2005;
 • Marian Maciejewski czyli w trosce o kształt polskich badań nad literaturą, „Roczniki Humanistyczne” z.1, 2015;
 • Marian Maciejewski (1937- 2013)- romantyzm, genologia, krytyka kerygmatyczna, „Teksty Drugie” 2015 nr 4;
 • Estetyka literacka. Arcydzieło. Ingarden. Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej zeszyt 2, red. B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2015;
 • O Ingardenowskich "funkcjach artystycznych języka” (rekonesans), w: Estetyka literacka. Arcydzieło. Ingarden. Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej zeszyt 2, red. B. Garlej, B. Kuczera- Chachulska, Warszawa 2015.

2014

 • Liryka i liryczność w przekładach (na podstawie teorii Romana Ingardena), w: Tłumaczenie poezji- negocjowanie wyobraźni, red. A. Szczepan- Wojnarska, Warszawa 2014;
 • Między „ja” lirycznym a „ja” listowym, w: Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, red. E. Hoffmann –Piotrowska i inni…, Warszawa 2014;
 • Między realizmem obserwacji a wizją. Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie pierwszej części Nie- Boskiej komedii, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 2014;
 • Na marginesie książki Jana Zielińskiego „Obraz pogodnej śmierci. Norwid- Rafael- Maratti i „Śmierć św. Józefa”, „Wiek XIX”, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Warszawa 2013 , realnie 2014;
 • Marian Maciejewski i jego projekt naukowy (zapomniane, przeoczone), „Colloquia Litteraria” nr 1, 2014.
 • Romantzym Mickiewicza z perspektywy polskiej i litewskiej. (Ser.: Vilniaus universiteto leidykla). (T.: 2014) Dawlewicz Mirosław, Fedorowicz Irena, Kaleda Algis. Kalbu ir literaturu funkcionavimas lietuvoje. Lietuviu-lenku moksliniai ir kulturariniai rysiai – Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe, Vilnius ss. (afiliacja IBL PAN).

2013

 • Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B.Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2013.
 • Liryczność wobec wybranych zagadnień estetyki Romana Ingardena, w: Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B.Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2013;
 • O problemie liryczności, wstęp w: Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B.Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2013;
 • Historia Norwida - historia romantyków, „Studia Norwidiana” nr 29, Lublin 2011 (realnie wyszedł 2013).
 • Mickiewicz - Chopin. W kręgu genologii i estetyki, „Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej”, 2012, z. 1. (realnie wyszedł w 2013);
 • Utwór literacki jako dzieło sztuki, w: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku 1989, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013;
 • Polonistyczne spotkania na szczycie i Miejsce romantyzmu w OLIJP (kilka myśli), w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wojtowicz, Warszawa, 2013.
 • Norwid -Sołowjow. Kulturowa i filozoficzna lektura Biblii, w: Wielkie księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

 

2012

 • Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku, Warszawa 2012.
 • Mickiewicz - Chopin; w kręgu genologii i estetyki (próby), w: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza- Gierat, Lublin 2012.
 • Poezja i kontemplacja, posłowie w: M. Maciejewski, Wrzucony do bytu otchłani. Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012.
 • Problemy estetyki jako przedmiot dygresji w „Quidamie”, w: „Quidam”.. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2012.
 • Utwór literacki jako dzieło sztuki ( na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1898 roku), „Colloquia Litteraria nr 10 1/ 2011 ( numer wyszedł w 2012 r.).
 • Aleksander Wat i romantyzm, „Colloquia Litteraria” nr 12 1/2012 (numer wyszedł w 2012).
 • Między realizmem obserwacji a wizją. O procesie twórczym na przykładzie poezji Zygmunta Krasińskiego, „Colloquia Litteraria” nr 13   2/ 2012.

2011

 • Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, wspólna redakcja naukowa tomu zbiorowego z T. Korpyszem, Warszawa 2011.
 • Między „poetyckim programem” a liryczną teologią (o „wspólnych miejscach” poetów). „Do Boga” („Od Ciebie moja niech zabrzmi lira…) w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011 (2010), s.117 – 131.
 • Liryka Słowackiego. Wprowadzenie, w: Juliusz Słowacki. Interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka- Pawłowska, Warszawa 2011.
 • Trudny Norwid. Historycznoliteracka lekcja poety, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, Warszawa 2011.
 • Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?”, czyli o koniecznym związku teraźniejszości z przeszłością w badaniach nad liryką, „Słupskie Prace Filologiczne”. Seria Filologia Polska, red. M. Kuziak, S. Rzepczyński, 2011.
 • Utwór literacki jako dzieło sztuki (na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1898 roku), „Colloquia Litteraria” 2011, nr 10.
 • Późne arcydzieła Miłosza, „Colloquia Litteraria” 2011, nr 11.

2010

 • (red.) Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2010.
 • (red.) Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010. 
 • Liryka medytacyjna w kontekście jakości metafizycznych Romana Ingardena, w: Medytacja. Postawa intelektualna. Sposób poznania. Gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa,
  M. Saganiak, Warszawa 2010.
 • „Ja także jestem, choć jestem przez Ciebie?” Argument antropologiczny w poetyckich rozmowach z Bogiem w poezji XIX i XX wieku, w: Humanitas i christianitas w kulturze w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz- Lavallee, Warszawa 2010.
 • Niejednoznaczność Hioba. Między teologią a literackością, w: Hiob biblijny- Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner, A.M. Szczepan - Wojnarska, Warszawa 2010.
 •  Estetyka nieskończoności w liryce polskiej pierwszej połowy XX wieku, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918 - 1945, red. M. Ołdakowska- Kuflowa,
  L. Giemza, Lublin 2010.
 • Czytanie Mickiewicza po Zgorzelskim, w: Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B.Kuczera- Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010.
 • W poszukiwaniu miejsca badań, w: Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera - Chachulska, Warszawa 2010.
 • Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej, w: Poznawać (więc kochać!). O Danucie Paluchowskiej, red. A. Seweryn, D. Seweryn, Lublin 2010 (seria „Mistrzowie”).

DOROBEK NAUKOWY - KONFERENCJE

2016

 • Dawni Mistrzowie - wokół rodzajów i gatunków - kontynuacje, WNH UKSW, Warszawa, 25 stycznia 2016, referat:  O "lubelskiej" teorii liryki
 • Estetyka Romana Ingardewna a praktyka interpretacyjna, WNH UKSW, Warszawa, 9 marca 2016, referat: O Ingardenowskich funkcjach języka artystycznego cz. II
 • Liryka romantyczna, IFP UW, Warszawa, 13- 14 października 2016, referat: Tradycja badań nad liryką romantyczną
 • Dramat poetycki - od nowa, UMCS/ KUL, Lublin, 24- 25 października 2016, referat: Dramat poetycki (estetyka, poetyka, gatunek)

2015

 • Colloquia Mayenoviana I, IBL PAN, Warszawa, 11-13 maja 2015, referat: O Ingardenowskich funkcjach języka artystycznego.
 • Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, WNH-KUL, Lublin, 27-28 listopada 2015, referat: Retoryka i to co liryczne.
 • Niedoceniona i przeceniona literatura polska po 1989 r., WNH UKSW, Warszawa, 24-25 luty 2015, referat: Braki i naddatki w kanonie poezji polskiej po 89.
 • Genesis - Księga Rodzaju. "A widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" Rdz 1,21. Konferencja w 15-lecie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, 21-22 stycznia 2015 r, referat: „Genezis” jako możliwe źródło myśli o sztuce.
 • Colloquia Mayenoviana I: metafora - tekst - dyskurs. Profesor Teresie Dobrzyńskiej w 45-lecie debiutu naukowego, Warszawa, 11-13 maja 2015, IBL, referat: O Ingardenowskich funkcjach języka artystycznego cz. I.
 • Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, 14- 15 maja, 2015, Uniwersytet Rzeszowski, referat: O jedności ludzkiego poznania- między filozofią a poezją.
 • COLLOQUIA NORWIDIANA XIV. Italiam, Italiam… Sansepolcro (Włochy), 16-24 września 2015 r., Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska, Fundacja Museion Norwid, referat: Miejsce Italii w estetyce teologicznej Norwida.

2014

 • Analiza - ekfraza - zdziewienie. Strony Joanny Pollakówny, Warszawa, 22-23.05.2014 r. (referat: Joanna Pollakówna "Po części" - próba interpretacji)
 • Wieczór autorski Piotra Muldnera-Nieckowskiego, Warszawa, 12.05.2014 r. (udział w panelu dyskusyjnym)
 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04. 2014 r. (referat: Aksjologia romantyzmu polskiego wobec literatury i kultury staropolskiej)
 • Spotkanie naukowe: Sztuka poezji i o sztuce w twórczości ks. Janusza St. Pasierba, Warszawa, 14.01.2014 r. (referat: Wątki metapoetyckie w poezji J. St. Pasierba)

2013

 • Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy..., Kazimierz Dolny, 22-24.05.2013 r. (referat: O genologicznym fenomenie listów Norwida)
 • Spotkanie naukowe: Arcydzieło i arcydzielność w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa, 20.03.2013 r. (referat: Arcydzieło w Vade-mecum)

2012

 • Krytyka kerygmatyczna - doświadczenia, re-wizje, perspektywy, Lublin, 8.11.2012 r. (referat: Krytyka kerygmatyczna wobec wyzwań współczesnych nauk o literaturze)
 •  I Międzynarodowa Konferencja Translatorska, Warszawa, 30.05.2012 r. (referat: Liryczność i liryka w przekładach)
 • Krasińskiego światy zapomniane, Opinogóra, 19 -21.04.2012 r. (referat: Między realizmem obserwacji a wizją. Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie twórczości  Zygmunta Krasińskiego)
 • Nieskończoność w refleksji człowieka, Warszawa, 25-27.04.2012 r. (referat: Realizm nieskończoności «między romantyzmem a dwudziestowieczną antropologią»)
 • Klasztory i kultura, Warszawa, 10-11.05.2012 r. (referat: Klasztor: rytm życia - rytm kultury)

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, historii i teorii literatury, Warszawa,
  24-25.11. 2011 r. (referat: Problem liryczności w badaniach Romana Ingardena)
 • Wacław Borowy (1890- 1950) - historyk, krytyk i badacz literatury, Warszawa, 14.10.2011 r. (referat: Wacław Borowy jako badacz liryki)
 • Norwid wobec historii , Kazimierz Dolny, 18-22.05.2011 r. (referat: Historia Norwida-historia romantyków)

2010

 • Twórczość Aleksandra Wata, Lublin, 25-26.11.2010 r. (referat: Wiersze Aleksandra Wata wobec tradycji romantycznej).
 • Czytanie poetów polskiego oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, Zakopane, 25-27.04.2010 r. (referat: Między poetyckim programem a liryczną teologią. „Do Boga” «„Od Ciebie moja niech zabrzmi lira”»).

OSIĄGNIĘCIA

Granty:

2013-2017  grant: Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, kierownik: Nowicka-Jeżowa Alina , Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales.
2013-2017  grant: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, kierownik: Bożena Mazurek (2013-2017), Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.
2010-2012 – grant: Gra o tożsamość w Polsce w czasach wielkiej zmiany, IBL PAN (wykonawca)
2008-2011 – grant: Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, UW (wykonawca)
2008-2010 – grant: Obraz literatury w komunikacji społecznej w Polsce po 1989 roku, IBL PAN (wykonawca)

Nagrody:

2003 – Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe
2004 – Srebrny Krzyż Zasługi.

 INNE AKTYWNOŚCI

 • Inicjator i redaktor naczelny czasopisma „Colloquia Litteraria”
 • Inicjator i redaktor naukowy serii „Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej”
 • Inicjator i Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Problemy Romantyzmu”
 • Organizator cyklu konferencji naukowych Colloquia romantyczne
 • 1993-2008 – sekretarz naukowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, członek Prezydium i Komitetu Głównego
 • Redaktor serii „Biblioteka Poezji Polskiej”, wyd. Volumen
 • Współredaktor serii: „poetycka/bielany”

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach