Anna Krasowska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Anna Krasowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
opiekun studentów I i II roku
(filologia polska, studia niestacjonarne II stopnia)
kierownik studiów niestacjonarnych WNH (2014-2017)
członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych
członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia
 

ADRES E-MAIL

a.krasowska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2010 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski
2004 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

badania nad komizmem językowym w ujęciu historycznym, szmonces, polszczyzna Żydów, kabaret literacki w Polsce, dydaktyka języka polskiego jako obcego

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Dowcip w perspektywie hstorycznej, w: Komizm historyczny, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Warszawa 2016, s. 23-42.
 • (wstęp i red.) Komizm historyczny, Warszawa 2016.
 • Dowcip polisemiczny a kontekst, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 2016, nr LXXII, s. 249-259.

2015

 • (wstęp i oprac.) Szmonces - przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów, Warszawa 2015.

2013

 • Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim, Warszawa 2013.
 • Socjolingwistyczne i stylistyczne aspekty nazewnictwa Żydów w szmoncesie kabaretowym dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, Warszawa 2013, s. 229-245.
 • Obraz dziecka żydowskiego w wybranych tekstach szmoncesowych, [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s.159-167.

2012

 • Metatekstowe strategie komunikacyjne na przykładzie tekstów kabaretu Potem, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. LX, s. 123-131.

2011 

 • Obraz Żyda w szmoncesie kabaretowym, „Prace Językoznawcze” 2011, z. 13, s. 125-139.
 • Gry z cenzurą w kabarecie literackim II połowy XX wieku, [w:] Zanurzeni w historii, zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011, 
  s. 379-392.

2010

 • (rec.) B. Grochala, Od Zielonego Balonika do Ani Mru Mru. Kabaretowa tradycja
  i nowoczesność. Aspekty językowe,  „
  Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu” 2010, nr 1(2), s. 275-281.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2018

 • Od modelu izotopijno-dysjunkcyjnego do GTVH - lingwistyczne teorie humoru (referat wygłoszony na Zebraniu Językoznawców IFP UKSW, Warszawa, 31.01.2018 r.)

2017

 • Język pisarzy VI: Akty i gatunki mowy, Warszawa, 11-12.05.2017 r. (referat: "Telefony" Józefa Ursteina jako gatunek w formie kolekcji)
 • II Międzynarodowa Konferencja: Badania porównawcze nad językiem i kulturą - brudne, odrażające, niechciane, Poznań, 18-19.09.2017 r. (referat: Tabu w szmoncesie kabaretowym - na materiale "Telefonów" Józefa Ursteina)
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komizm historyczny, Warszawa, 26-27.10.2017 r. (współorganiz., referat: Maciej Kazimierz Sarbiewski jako teoretyk dowcipu)

2016

 • Europejski Dzień Kultury Żydowskiej, Kraków (Muzeum "Galicja"), 4.09.2016 r. (wykład: Szmonces - humor żydowski)
 • Od Sarbiewskiego do Kawyna - polska teoria dowcipu (referat wygłoszony na zebraniu Rady IFP UKSW, Warszawa, 13.06.2016 r.)
 • Interferencje fonetyczne w polszczyźnie Żydów - na materiale tekstów szmoncesowych (referat wygłoszony na Zebraniu Językoznawców IFP UKSW, Warszawa, 20.06.2016 r.)
 • III Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza z cyklu "Język - historia i współczesność": Społeczność w języku - język w społeczności, Katowice, 19.05.2016 r. (referat: Język społeczności żydowskiej w szmoncesie kabaretowym)

2015

 • Komizm językowy w perspektywie diachronicznej, Warszawa, 27.10.2015 r. (współorganiz., referat: O dowcipie słów kilka)

2014

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, Lublin, 26-27.09.2014 r. (referat: Dialekty kresowe a nauczanie języka polskiego jako obcego)
 • Wieczór autorski: Od Zielonego Balonika do Potem, Warszawa, 19.03.2014 r.
 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń, 24-25.04.2014 r. (bez referatu)
 • Panel dyskusyjny: Komizm - wczoraj i dziś, Warszawa, 5.05.2014 r. (referat: Z kabaretem literackim przez stulecie, udział w dyskusji)
 • Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 22-25.05.2014 r. (referat: Od Zielonego Balonika do Potem - krótka historia kabaretu)

2013

 • Język pisarzy IV: środki artystycznego wyrazu, Warszawa, 8-10.05.2013 r. (referat: Modyfikacje semantyczne jako źródło komizmu w tekstach Jeremiego Przybory)

2012

 • Dziecko żydowskie, Zamość, 16-17.10.2012 r. (referat: Obraz dziecka żydowskiego
  w szmoncesie kabaretowym
  )

2011

 • Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, 9-10.10.2011 r. (referat: Gry metatekstowe w kabarecie literackim na przykładzie twórczości wybranego tekstera)
 • Zanurzeni w historii, zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, Kraków,
  24-25.11.2011 r. (referat: Gry z cenzurą w kabarecie literackim II połowy XX wieku)

OSIĄGNIĘCIA

2005 – Wyróżnienie w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską
2017 – Medal Komisji Edukacji Narodowej (legitymacja nr 154606)

 INNE AKTYWNOŚCI

Lektor języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW

Udział w programie Słowoteka, Warszawa, Polskie Radio Jedynka, [nadano 30.03.2014 r.]

Promocja książki Od Zielonego Balonika do Potem, Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 24.05.2014 r.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach