Anna Kozłowska, dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO Anna Kozłowska
STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

kierownik Zakładu Badań nad Językiem Autorów
p. o. kierownika Katedry Współczesnego Języka Polskiego
przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
członek Wydziałowej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń
opiekun Sekcji Wiedzy o Języku Koła Językoznawczego UKSW

ADRES E-MAIL a.kozlowska@uksw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

2014 - doktor habilitowany (habilitacja – nauki humanistyczne, językoznawstwo, 2014 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2003 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
1997 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Język autorów (szczególnie Cypriana Norwida i Karola Wojtyły), język religijny, semantyka leksykalna, składnia i lingwistyka tekstu.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018

 • Do-słuchiwanie, [w:] O twórczości literackiej Piotra Muldnera-Nieckowskiego, red. T. Chachuslski, Warszawa 2018, s. 183-201.
 • Źródła w badaniach idiolektów, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 2018, z. XXLIV, s. 191-203.
 • Etyczny wymiar komunikacji literackiej w perspektywie językoznawstwa, [w:] Ku rzeczom niebłahym, red. J. Chojak, Z. Zaron, Warszawa 2018, s. 49-59.
 • Polskie badania nad językiem pisarzy, w: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie, seria 13, t. 2., red. Z. Greń, Poznań 2018, s. 145-154.
 • „Przełom” – problem autorstwa poematu, [w:] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, część 2, red. D. Kulczycka, A. Seul, Zielona Góra 2018, s. 81-93.

2017

 • Światy za zdaniami. O opisie organizacji wypowiedzenia w tekstach artystycznych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, s. 389-403. 
 • Ku „jedności natchnień i znaczeń”. Nad rękopisem „Wigilii wielkanocnej 1966” Karola Wojtyły, [w:] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, część 1, red. E. Bednarczyk-Stefaniak, A. Seul, Zielona Góra 2017, s. 63-74.
 • O Bogu w pismach Cypriana Norwida, [w:] „Ja to, co śpiewam, żyję i boleję”. Cypriana Norwida dialog z życiem i światem współczesnym, red. G. Kapaon, T. Korpysz, Chrzęsne 2017, s. 41-53.
 • Jak Norwid widział rolę słowa w powstaniu?, [w:] Norwid wobec powstania styczniowego, red. P. Chlebowski, Lublin 2017, s. 155-163.
 • Badania nad składnią (nie tylko) Norwida – osiągnięcia i postulaty, „Prace Filologiczne” LXXI, Warszawa 2017, s. 215-224.
 • Poeta na ambonie, [w:] Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj, red. ks. J. Sikora, J. Jurkowski, Warszawa 2017, s. 63-80.
 • [Głos w:] Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu? (panel dyskusyjny), [w:] Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj, red. ks. J. Sikora, J. Jurkowski, Warszawa 2017, s. 251-258.
 • Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2017, ss. 412.
 • „Nieskończoność” w polszczyźnie dawniej i dziś, [w:] Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2017, s. 179-189.
 • Definicje poetyckie w tekstach literackich Karola Wojtyły. Uwagi wstępne, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2017, t. 33. Dyskurs religijny 1, red. M. Rybka, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2017, s. 43-56.
 • Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Warszawa 2017, s. 135-152.
 • Poezja pytań, [w:] Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Warszawa 2017, s. 135-152.
 •  Przedmowa, [w:] Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Warszawa 2017, s. 9-14 [współautor: Jan Zieliński].
 •  Norwid o listach, [w:] Norwid: listy, listy..., red. Ł. Niewczas, Lublin 2017, s. 13-22.

2016

 • „Dalej – dalej – – ” [w:] Norwid i my… O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, red. T. Korpysz, J. Puzynina, B. Subko, E. Teleżyńska, Kraków 2016, s. 135-138.
 • Jednostka wobec konwencji. Uwagi o interpunkcji w tekstach Cypriana Norwida, [w:] Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Warszawa 2016, s. 115-130.
 • O poważnych problemach z komizmem językowym. Wstępne uwagi metodologiczne, [w:] Komizm historyczny, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Warszawa 2016, s. 11-22.
 •  Norwid a polscy badacze języka. Preliminaria, [w:] Kulturowy wymiar twórczości Norwida, red. J. C. Moryc OFM, R. Zajączkowski Lublin 2016, s. 177-191.

2015

 

 • Osobliwości składniowe wierszy Joanny Pollakówny. Preliminaria, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 551-565.
 • Wychowanie w poematach Karola Wojtyły, w: Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, red. ks. M. Sztaba, A. Różyło, Lublin 2015, s. 257-267.
 • Jak Norwid widział rolę słowa w powstaniu?, „Studia Norwidiana” 2015 nr 33, s. 17-27.
 • Tytuły i podtytuły tekstów literackich Karola Wojtyły, w: Język pisarzy: problemy  metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 125-148.
 • Wstęp, w: Język pisarzy: problemy  metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 7-8 [współautor: Tomasz Korpysz].
 • [współred.:] Język pisarzy: problemy  metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, ss. 213.
 • Praca Karola Wojtyły nad słowem (na przykładzie poematu „Kościół”), [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015, s. 259-277.
 • „Narodziny wyznawców” Karola Wojtyły – czytanie rękopisu, [w:] Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Warszawa 2015, s. 381-395.
 • Styl artystyczny Karola Wojtyły wobec tradycji Jakuba Wujka, [w:] Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. G. Halkiewicz-Sojak, A. Komorowska, B. Łuczak, M. Sokulski, Toruń 2015, s. 109-125.
 • Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, t. 30. Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Poznań 2015, s. 71-83.

2014

 • Człowiek w twórczości literackiej Karola Wojtyły, [w:] Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, redakcja naukowa A. Różyło, ks. M. Sztaba, Lublin 2014, s. 203-214.
 • Struktura tematyczno-rematyczna a interpretacja tekstu poetyckiego. Preliminaria, w: Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych, red. naukowa E. Skorupska-Raczyńska, M. Maczel, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 65-78.

 • Kilka uwag o wybranych Norwidowych użyciach nazwy „Bóg”, w: Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014, s. 163-178.

 • [współred.] Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014, ss. 494.

2013

 • Neologizmy słowotwórcze w tekstach literackich Karola Wojtyły, „Poradnik Językowy” 2013,
  nr 5, s. 73-89.
 • Niekonwencjonalne nazwy Boga w pismach Cypriana Norwida, w: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013, s. 211-228.
 • Indeks leksyki pisarza jako typ opracowania leksykograficznego, "Prace Filologiczne" 2013, t. LXIV, cz.1, s. 147-158.
 • Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013.
 • Znawca tekstów i ludzi, w: Profesor. Portret przyjaźnią pisany, pod red. A. Cedry, Kielce 2013, s. 132-134.

2012 

 • „Ta jedna rzecz”. „Wielkie słowa” Cypriana Norwida – próba interpretacji, w: Jedno dzieło – wiele interpretacji. Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida, red. D. Pniewski, Toruń 2012, s. 23-41.
 • Jeszcze słowo o „Wielkich słowach”. W odpowiedzi Wiesławowi Rzońcy, w: Jedno dzieło – wiele interpretacji. Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida,  red. D. Pniewski, Toruń 2012, s. 141-147.

2011

 • Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków, w: Jan Paweł II w trosce o słowo
  i prawdę
  , red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2011, s. 293-307.
 • „Widzenie” – ważne słowo twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Idee
  i wartości. Humaniora Jana Pawła II
  , red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kielce 2011,
  s. 161-173.
 • „Symbol”, „parabola” i „alegoria” w pismach Cypriana Norwida, w: Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzoniec, Warszawa 2011, s. 9-24.
 • Nawiasem mówiąc. O wtrąceniach nawiasowych w wierszach z „Vade-mecum” Cypriana Norwida, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011, s. 35-66.
 • Refleksja o języku w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Promieniowanie świętości. Jan Paweł II a literatura, oprac. K. Dybciak, S. Pażucha, Kraków 2011, s. 37-51.
 • Sposoby wykorzystywania potencji semantycznej derywatów słowotwórczych w tekstach literackich Karola Wojtyły, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. LIX, z. 6., s. 153-167.
 • O stylistycznym zróżnicowaniu idiolektu (na przykładzie tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II), w: Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011,
  s. 89-107.
 • Obraz drzewa w twórczości literackiej Karola Wojtyły, w: Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, s. 201-221.
 • Kilka uwag o składni „Quidama”, w: „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski,
  Lublin 2011, s. 507-529.
 • Wstęp, w: Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska,
  Warszawa 2011, s. 9-12 [współautor: Tomasz Korpysz].
 • [współred.] Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska,
  Warszawa 2011.
 • (Prawie) piętnaście lat z „Norwidem”, w: Bliżej Norwida. Antologia utworów Cypriana Norwida, oprac. B. Rybińska, E. Sołtan, K. Andrzejewski, Warszawa 2011, s. 8-10 [współautor: Tomasz Korpysz].
 • Kilka uwag o archaicznych elementach składniowych w tekstach Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana” 2011 nr 29, s. 99-117.
 • O perspektywach perspektywizmu, „Studia Norwidiana” 2011, nr 29, s. 229-243 [recenzja książki Arenta van Nieukerkena, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie]

2010

 • Współczesna polska poezja w badaniach lingwistycznych. Osiągnięcia i postulaty,
  w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji,
  red.  P. Zbróg, Kielce 2010, s. 159-171.
 • „Profil” w twórczości literackiej Karola Wojtyły, w: Człowiek. Słowo. Świat, red. J. Chojak,
  T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa 2010, s. 179-191.
 • Kilka uwag o słownictwie dramatu Karola Wojtyły „Hiob”, w: Hiob biblijny, Hiob obecny
  w kulturze
  , red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 239-251.
 • Zafascynowało mnie u Norwida jego głębokie doświadczenie chrześcijaństwa,
  w: Norwidologów portret własny. Pokłosie sesji popularnonaukowej w Tczewie, red. i oprac. ks. A. Dunajski, Pelplin 2010, s. 87-92.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE I SPOTKANIA NAUKOWE

2018

 • XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Serbska Akademia Nauk, Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad 20-27 sierpnia 2018; referat: Polskie badania nad językiem pisarzy na tle słowiańskim

2017

 • LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: „Źródła w badaniach językoznawczych”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Łódź 18-19 września 2017; referat: Rola źródeł w badaniu idiolektów
 • „Język pisarzy VI: akty i gatunki mowy”, Zakład Badań nad Językiem Autorów WNH UKSW, 11-12 maja 2017 r.; referat: Akty mowy jako element idiolektu autora (na przykładzie twórczości Cypriana Norwida)
 • „Colloquia Norwidiana XV: Norwid wobec Rosji”, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska, Kazimierz Dolny 17-20 maja 2017; referat: Norwid wobec języka rosyjskiego (i innych języków wschodniosłowiańskich)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terminologia słowiańska: dziś i jutro”, Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, 25-26 maja 2017; referat: Terminy w użyciach nieprofesjonalnych – wprowadzenie do problemu

2016

 • „Karol Wojtyła – poeta nieznany (?)”, Komitet Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 19 października 2016 r.; referat: Edytorskie problemy wydania tekstów literackich Karola Wojtyły – okiem językoznawcy [współautor: Jadwiga Puzynina].

 • V Interdyscyplinarna Konferencja „Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń”, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa 14-16. 04. 2016 r. (referat: Idiolekt a czas).
 • „Kazanie wobec literatury – dawniej i dzisiaj”, Katedra Literatury XX Wieku WNH UKSW w Warszawie, Warszawa 9-10.05. 2016 r. (referat: Poeta wchodzi na ambonę. Casus Karola Wojtyły).
 • „100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa 11. 05. 2016 r. (referat: Słownictwo sportowe w pismach Henryka Sienkiewicza).
 • „Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim”, Instytut Języka Polskiego UW, Warszawa 18-19. 06. 2016 r. (referat: Badania nad składnią (nie tylko) Norwida – osiągnięcia i perspektywy).

2015

 • „Genesis – Księga Rodzaju. «A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre» (Rdz 1,31)”, WNH UKSW, Warszawa 21-22. 01. 2015 (referat: O tytule pierwszej księgi Biblii i jego śladach w polszczyźnie)
 •  „Problemy polskiej interpunkcji od średniowiecza do współczesności”, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Zespół Edytorów Sejmowego Wydania Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego, Warszawa 16. 02. 2015 (referat: Jednostka wobec konwencji. O interpunkcji w poezji Cypriana Norwida)
 • „Język pisarzy V: problemy gramatyki”, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa, 20-22. 05. 2015 (referat: Jakiej składni pisarze potrzebują? Uwagi metodologiczne; współorganizacja konferencji)
 • „Colloquia Norwidiana XIV: Italiam, Italiam...”, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska, Sansepolcro 16-24. 09. 2015 (referat: Norwid wobec języka włoskiego)
 • „Komizm językowy w perspektywie diachronicznej”, Katedra Historii Języka Polskiego WNH UKSW, 27 października 2015; referat: O poważnych problemach z komizmem językowym. Uwagi metodologiczne
 • „Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 4-5 listopada 2015; referat: Ku „jedności natchnień i znaczeń”. Nad rękopisem „Wigilii wielkanocnej 1966”

2014

 • „Karol Wojtyła – Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 21-22 października 2014; (referat: Styl artystyczny Karola Wojtyły wobec tradycji Jakuba Wujka)
 • VII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań, 5-7.06.2014 (referat: Praca Karola
  Wojtyły nad tekstem poematu „Matka”
  )
 • Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii, Warszawa, 29-30.05.2014 r. (referat: Aktualne rozczłonkowanie zdania w tekstach poetyckich.Problemy interpretacji)
 • Analiza - ekfraza - zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, Warszawa, 22-23.05.2014 r. (referat: Składnia w służbie znaczeń. Casus Pollakówny; prowadzenie prezentacji trzech nowych książek Joanny Pollakówny, współorganizacja konferencji)
 • Panel dyskusyjny: Komizm - wczoraj i dziś, Warszawa, 5.05.2014 r. (organizacja panelu)
 • IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Byt - nicość - nihilizm, Warszawa, 24-26.04.2014 r. (referat: "Nicość" w polszczyźnie dawniej i dziś, współorganizacja konferencji)
 • Panel dyskusyjny dotyczący "Modlitwy" Cypriana Norwida, Toruń, 14.04.2014 r.
 • Karol Wojtyła – Jan Paweł II – artysta słowa, Lublin, 10.04.2014 r. (referat: Praca Wojtyły nad słowem [na przykładzie poematu „Kościół”])

2013

 • Colloquia Norwidiana XIII: Norwid wobec Powstania Styczniowego, Dwór Sanna, Wierzchowiska II, 12-14.12.2013 r. (referat: Pióro na posterunku. Jak Norwid widział rolę słowa w powstaniu?)
 • Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida, Lublin, 5-6.11.2013 r. (referat: Norwidowa koncepcja języka i jej inspiracje)
 • Język. Dzieło. Kultura. Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych, Gorzów Wielkopolski, 21-22.10.2013 r. (referat: Struktura tematyczno-rematyczna a interpretacja tekstu poetyckiego. Preliminaria)
 • Powtórzenia w twórczości literackiej Karola Wojtyły (referat wygłoszony na Zebraniu Językoznawców IFP UKSW, Warszawa, 17.06.2013 r.)
 •  Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy..., Kazimierz Dolny, 22-24.05.2013 r. (referat: Norwid o listach)
 • Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu, Warszawa, 8-10.05.2013 r. (współorganiz. konferencji, referat: Powtórzenie w twórczości literackiej Karola Wojtyły)
 • Autografy niepublikowanych wierszy wchodzące w skład Akt Kardynała Karola Wojtyły w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Uwagi filologiczne (referat wygłoszony na Radzie Instytutu Filologii Polskiej, Warszawa, 7.01.2013 r.)

2012 

 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Paradyż,
  17-19.09.2012 r. (referat: Autografy niepublikowanych wierszy wchodzące w skład Akt Kardynała Karola Wojtyły w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Uwagi filologiczne)
 • Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka)”, Warszawa, 26-28.04.2012 r. (referat: „Nieskończoność” w polszczyźnie dawniej
  i dziś
  )
 • Człowiek w refleksji Jana Pawła II, Stalowa Wola, 28.03.2012 r. (referat: Obraz człowieka
  w tekstach literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II
  )

2011 

 • Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Tradycje – współczesność – perspektywy – zagrożenia, Poznań, 15-17.11.2011 r. (referat: Badanie idiolektu – pogranicze czy centrum językoznawstwa?)
 • Glosa do leksykografii polskiej w 150-lecie Słownika wileńskiego i 100-lecie Słownika gwar polskich Jana Karłowicza, Warszawa, 15-16.10.2011 r. (referat: Indeks leksyki pisarza jako typ opracowania leksykograficznego)
 • Colloquia Norwidiana XI: Norwid wobec historii, Kazimierz Dolny, 18-20.05.2011 r. (referat: Kilka uwag o archaizmach składniowych Cypriana Norwida)
 • Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, 9-10.05.2011 r. (współorganiz. konferencji, referat: Wtrącenia nawiasowe w tekstach literackich Karola Wojtyły)

2010 

 • Promieniowanie Świętości Sługi Bożego Jana Pawła II, Kraków, 28.10.2010 r. (referat: Metajęzykowy wymiar twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II)
 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Gniezno, 20-22.10.2010 r. (referat: Definicje poetyckie w tekstach literackich Karola Wojtyły)
 • Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Supraśl, 24-26.05.2010 r. (referat: O stylistycznym zróżnicowaniu idiolektu na przykładzie tekstów Karola Wojtyły – Jana
  Pawła II)


INNE AKTYWNOŚCI

Współredaktor serii "Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW"

Członek zarządu Fundacji Norwidowskiej

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (członek Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2020)

Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział warszawski)

Promocja książki Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji, XX Targi Wydawców Katolickich, Warszawa, 5.04.2014 r.

Promocja książki Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji, Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 24.05.2014 r.

Wykład Jan Paweł II a polszczyzna w ramach II Głogowskiego Tygodnia z Janem Pawłem II „Świętymi bądźcie”, Głogów 17 października 2014 r.

Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej: Języki świata i problemy ich opisu (16 listopada 2014 r.); Języki ludów Europy (13 stycznia 2015 r.)

Wykład dla Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Oddział Warszawski): Czy on „ciemno pisał”, czy my „ciemno czytamy”? O języku Cypriana Norwida, 18 lutego 2016

Wykład: Brat Albert w tekstach Karola Wojtyły, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Zakopane-Harenda 14 października 2017

STRONY INTERNETOWE

kozlowska.uksw.edu.pl

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach