Krzysztof Koehler, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Krzysztof Koehler

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

kierownik katedry,
członek Komisji ds. Oceny Pracowników WNH UKSW

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

 TNW

ADRES E-MAIL

krzykoe@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

2004 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo
1994 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo
1987 – magisterium, filologia polska,

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Retoryka, myśl polityczna XVI wieku; humanizm, republikanizm, kultura sarmacka

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o piśmiennictwie politycznym wieku XVI. (złożone w wydawnictwie NCK, Warszawa, planowanie wydanie 2016).
 • Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572 i inne dokumenty polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, vol. 1 od lipca 1572 do marca 1573, wstęp i opracowanie K. Koehler, Kraków 2016.
 • Q. Skinner, Wizje polityki. t. 1 Rozważania o metodzie, przekład Kinga Koehler, red. Krzysztof Koehler, wyd. UKSW Warszawa 2016.
 •  

2014

 • Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę. "Frycz" St. Orzechowskiego oraz "Prosta opowieść" i "Orzechowski" A. F. Modrzewskiego, wstęp i opracowanie K. Koehler, Kraków 2014.
 • Rok 1573. Dokonania przodków sprzed 440 lat, Red. Jan Dzięgielewski, Krzysztof Koehler, Dorota Muszytowska, Warszawa: UKSW, 2014.
 • Retoryka Towarzystwa Jezusowego, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, wyd. UKSW Warszawa 2014.

2012

 • Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii - "Chimera" i "Reguły reformacji", wstęp i opracowanie K. Koehler, Kraków 2012
 • Boży Podżegacz. Opowieść biograficzna o Piotrze Skardze, Warszawa 2012.
 • (wstęp, red. nauk., edycja) Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma
  o państwie i religii – „Chimera” i „Reguły reformacji”
  , Kraków 2012.
 • Szlachta. Miasta. Zakony – hasła problemowe w: Słownik kultury polskiej, red. A. Nowak, Kraków 2012.
 • Stanisław Orzechowski, czyli ustanowienie dyskursu republikańskiego, „Rzeczy wspólne” 2012, nr 3 (9).
 • Kłopoty z baumanizacją. Glosa do sporu Andrzeja Maśnicy z Andrzejem Horubałą,  „Rzeczy wspólne” 2012, nr 4 (10).

2011

 • Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, red. naukowa i wstęp, K. Koehler, Kraków 2011.
 • Traktat teologiczny i Tryptyk Rzymski: próba porównania, w: Poznawanie Miłosza 3 (1999-2010), red. A. Fiut, Kraków 2011.
 • Antynomie religii mitologicznej. Kilka uwag na marginesie „Traktatu teologicznego” Czesława Miłosza, „Colloquia Litteraria” 2011, nr 2(11).
 • Czy istnieje pokolenie Jana Pawła II w literaturze, w: Promieniowanie świętości. Jan Paweł II
  a literatura
  , red. K. Dybciak, Kraków 2011.
 • Szept Mandelsztama, Plus Minus, „Rzeczpospolita” 17.09.2011.
 • Szermierz kontrreformacji. O Piotrze Skardze, „Uważam Rze” 9.10.2011.
 • Dobro w świecie degeneracji. O prozie Cormacka MacCarthy’ego, „Uważam Rze”
  20.11. 2011.
 • Potwory Kozyry, „Uważam Rze”,  4.12.2011.

2010

 • (wstęp, red. nauk.) Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, Kraków 2010.
 • Konfederacja Barska, jej konteksty i tradycje, Warszawa 2010.
 • Wolnościowa retoryka w piśmiennictwie konfederacji barskiej, w: Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, red. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa 2010.
 • Bogurodzica – klucz do Polski, w: Grunwald. Walka 600-lecia, red. A. Chylat, M. Horodniczy, Warszawa 2010.

2009

 • Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundudsa debata o Rzeczypospolitej, wstęp i opracowanie K. Koehler, wyd. Ignatianum, Kraków 2009.

2005

 • Domek szlachecki w polskiej poezji epoki klasycznej XVI - XIX wieku, Kraków 2005.

2004

 • Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Kraków 2004.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2014

 • Wieczór autorski Wojciecha Kudyby, Warszawa, 14.04.2014 r. (udział w panelu dyskusyjnym)
 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04. 2014 r. (referat: Mickiewicz o literaturze XVII w. w wykładach paryskich)
 • Wieczór autorski Antoniego Libery, Warszawa, 17.03.2014 r. (udział w panelu dyskusyjnym)

2013

 • Teatr staropolski a kultura współczesna, Warszawa, 22-24.04.2013 r. (referat: Sarmackie przebieranki. Miłosz o Bryllu)
 • Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, Warszawa,  25.03.2013 r. (referat: Co powiedział, czego nie powiedział i co za niego powiedziano i dlaczego Piotr Skarga w kazaniu "Wsiadane na wojnę" [kilka pytań bez odpowiedzi])

2012

 • Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury,  Warszawa, 10 -12.05.2012 r. (referat: „Ogród  Panieński…” Wespazjana Kochowskiego czyli co wyczytał z ogródka klasztornego oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie uczony poeta sarmacki)

2011

 • Kulturowe aspekty polskiej prezydencji w UE. Rok Czesława Miłosza w Kazachstanie, Kazachstan,  9.12.2011 r. (referat: Czesław Miłosz wobec ojczyzny i Europy)
 • Konferencja Naukowa dotycząca muzyki barokowej „Old Music, New Dance”, Poznań, 26.11.2011 r. (referat: Wokół zagadnień estetyki barokowej: koncept)
 • Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, Kraków, 16-18.11.2011 r. (referat: Cherlawy Herkules. Próba diagnozy zespołu chorobowego kultury współczesnej)
 • Promieniowanie świętości Jana Pawła II, Kraków 28.10.2011r. (referat: Czy istnieje pokolenia Jana Pawła II w literaturze?)
 • Edukacja patriotyczna dla rozwoju, Niepołomice,  14.03. 2011 (referat: Dziedzictwo
  I Rzeczpospolitej
  )

2010

 • Retoryka-Renesans-Reformacja, Warszawa,  17.12.2010 r. (referat: Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie – praktyka debaty republikańskiej w Rzeczypospolitej)
 • Reformacja między Wschodem a Zachodem, Warszawa 22-28.10.2010 r. (referat: Granice debaty albo jak rozumieć dyskurs kontrreformacyjny w dawnej Rzeczypospolitej)

INNE AKTYWNOŚCI

autor strony www.palus-sarmatica.pl
członek redakcji: „Pressje”, „Perspektywy kultury”
współpracownik: „Arcana”, „Zeszyty karmelitańskie”
autor zbiorów wierszy, m.in. Od morza do morza (2011)
członek Stowarzyszenia Komitetu Obrony Zabytków Krakowa

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach