Dorota Kielak, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Dorota Kielak

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny
kierownik katedry
przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
członek Senatu UKSW
członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych
członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

ADRES E-MAIL

d.kielak@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2008 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1998 – doktorat,  nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
1990 – magisterium, historia, Uniwersytet Warszawski
1988 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura drugiej połowy XIX wieku oraz XX wieku jako zapis świadomości kulturowej, w tym:

- intersemiotyczne relacje literatury ze sztukami plastycznymi (rzeźba, malarstwo, fotografia, architektura),

- duchowość polskiego modernizmu i jego literacki zapis,

- życie literackie lat 1890-1918,

- literatura lat I wojny światowej.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Europejczyk w Afryce. „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, w: Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2016, s. 245–255. (przedruk wcześniejszej publikacji)
 • Funkcja motywów secesyjnych w prozie Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. Aleksandra Wójtowicz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2016, s. 101-132.

2015

 • Język religijny w literaturze polskiego modernizmu (przełom XIX i XX w.), w: Stručný katolícky teologický slovník. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12.11.2014 v Bratislave ako výstup grantových projektov VEGA čislo 1/1415/04 a čislo 1/0628/09, red. Ján Ďurica SJ, Bratysława: Dobrá kniha, 2015, s. 47-70.
 • Franciszkanie i nowoczesność. Refleksja estetyczna Aleksandra Kołtońskiego, w: Żeromski i inni, red. Monika Gabryś-Sławińska, Maria Jolanta  Olszewska, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 213-230.
 • Rzeźba w modernistycznym projekcie estetycznym, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015, s. 145–159.
 • Diagnoza wojennych przemian kulturowych w publicystyce literackiej Juliusza Kleinera i Tadeusza Dąbrowskiego, w: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska, (seria: Modernistyczne Przełomy), Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana wyszyńskiego, 2015, s. 143-160.

2014

 • Paradoks w literaturze polskiego modernizmu, „Studia Bobolanum” 2014, nr 2, s. 111-126.

2013

 • (red.) Wiara i kultura miejscem dialogu, red. L. Csontos SJ, D. Kielak, Z. Plašienkova, Warszawa 2013, ss. 352.
 •  Inspiracje gnostyckie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, „Studia Bobolanum” 2013, nr 1, s. 139-150.
 • Między ewolucją a metafizyką. O sposobach przezwyciężania kryzysu światopoglądowego w twórczości lwowskiego środowiska artystycznego przełomu XIX i XX wieku, w: Wiara i kultura miejscem dialogu, red. L. Csontos SJ, D. Kielak, Z. Plašienkova, Warszawa 2013, ss. 224-251.

2012

 • Wiara i kultura sercem teologii. Pamięć i wdzięczność ks. prof. Ryszardowi Rumiankowi,
   red. D. Kielak, J. Kulisz SJ, Warszawa 2012, ss. 151.
 • Testament Rektora, w: Wiara i kultura sercem teologii. Pamięć i wdzięczność ks. prof. Ryszardowi Rumiankowi, red. D. Kielak, J. Kulisz SJ,  Warszawa 2012, s. 36-40.
 • Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze, w: Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1, red. Z. Kobyliński, J. Wysocki, seria: Archologica Hereditas Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. Z. Kobyliński, Warszawa-Zielona Góra 2012, s. 15-16.

2011

 • Relacje z podróży do Ziemi Świętej w piśmiennictwie przełomu XIX i XX wieku, w: Wiara
  i kultura. Na tropach prawdy
  , red. D. Kielak, J. Kulisz SJ, Warszawa 2011, s. 48-65.
 • (współred.) Wiara i kultura. Na tropach prawdy, red. D. Kielak, J. Kulisz SJ, Warszawa 2011, ss. 164.
 • Jerozolima – miasto zbawienia, Warszawa  2011, ss. 168 (współautor: Ks. Ryszard Rumianek).
 • (współred.) Nasz Rektor Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Warszawa – Lublin  2011,
  ss. 208.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności, „Mazowsze. Studia regionalne” 2011, nr 7, s. 17-19.
 • Budował na człowieku, w: Nasz Rektor Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Warszawa 2011, s. 19-21.

2010

 • Hiob wśród młodopolskich szyfrów transcendencji, w: Hiob biblijny – Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner, A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 151-168.
 • Wyobraźnia fotograficzna jako spoiwo cyklu narracyjnego, w: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, red. A. Kieżuń, D. Kulesza, Białystok  2010, s. 125-137.
DOROBEK NAUKOWY - KONFERENCJE

2014

 • Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, Warszawa, 15.05.2014 r. (referat: Diagnoza wojennych przemian kulturowych w publicystyce literackiej Juliusza Kleinera i Tadeusza Dąbrowskiego, organiz. konferencji)
 • Historie literatury polskiej 1864-1914, Warszawa, 20-22.03.2014 r. (referat: Performatywność jako kategoria interpretacyjna polskiej literatury przełomu XIX i XX wieku w syntezie Antoniego Potockiego)
 • Ciężar i lekkość w kulturze (wczoraj i dziś). Poetyka, estetyka, style myślenia, Warszawa 26 IX 2014 r.(referat: Kategoria ciężkości w modernistycznej refleksji o rzeźbie), Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

 • Konserwacja zapobiegawcza środowiska 4: dziedzictwo niematerialne. Pamięć. Warszawa 24-25 X 2014 r., (referat:  Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku), Organizator: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Instytut Archeologii WNHiS UKSW.
 • Konferencja: Struèný katolícky teologický slovník, Bratysława 12 XI 2014 r., (referat: Język religijny w literaturze polskiego modernizmu (przełom XIX i XX wieku), Organizatorzy: Trnavská Univerzita Teologická Fakulta.
 • Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności, Warszawa 19-20 XI 2014 r., (referat:  Metafizyczne enklawy w prozie Stefana Żeromskiego), Organizator: Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy współpracy Zakładu Literatury i Kultury 2.poł. XIX w UW i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS.

2013

 • Teilhardowskie inspiracje, sympozjum z okazji jubileuszu O. prof.Józefa Kulisza SJ., Bratysława, 7.12.2013 r. (referat: Doświadczenie wiary w literaturze polskiego modernizmu)
 • Dynamika Wacława Berenta – odsłanianie kolejnych warstw: przestrzeń, język, postaci, Warszawa, 14-15.11.2013 r. (referat: Estetyka secesji w twórczości Wacława Berenta)

 

OSIĄGNIĘCIA

2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - nagrody Rektora UKSW za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

2004  - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011 - Złoty Krzyż Zasługi

INNE AKTYWNOŚCI

Kierownik Katedry Modernizmu Polskiego IFP WNH UKS

Członek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej WNH UKSW

Członek Komisji Wydziałowej ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych

2011 - członek rady redakcyjnej  „Przeglądu Powszechnego”
2011- obserwator obrad Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP w ramach obszaru tematycznego Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski
2008-2012 - prorektor UKSW ds. kształcenia
2008-2012 - członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
2008-2012 - przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
2008-2010 - przewodnicząca senackiej Komisji ds. Odznaczeń
2008 - kierownik Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej
2006 - przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2005-2008 - członek Komisji ds. Regulaminu Studiów w UKSW; cyklicznych kursów letnich dla nauczycieli uczących języka i literatury polskiej poza granicami kraju, realizowanych na zlecenie Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, oraz całorocznych kursów języka polskiego przeznaczonych dla studentów podejmujących naukę na różnych uczelniach warszawskich w ramach programu Erasmus
2005-2008 - członek Komisji ds. Nagród Rektorskich za osiągnięcia naukowe
2005-2008 - członek Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.
2005-2008  - prodziekan  WNH UKSW
2005-2008 - organizator kursów dla obcokrajowców niebędących studentami UKSW
2002-2005 - inicjator i opiekun studenckiego Koła Fotograficznego

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach