Jerzy Kaczorowski, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Jerzy Kaczorowski

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny

ADRES E-MAIL

j.kaczorowski@uksw.edu.pl; canard@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

2005 – habilitacja, nauki humanistyczne
1985 – doktorat, nauki humanistyczne,  Katolicki Uniwersytet Lubelski
1971 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Metodologia badań literackich; teoria literatury, antropologia literatury, inspiracje chrześcijańskie w badaniach literackich, inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej; krytyka tematyczna, polscy poeci metafizyczni, poezja Zbigniewa Herberta.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Studia z francuskiej krytyki literackiej, Warszawa, Wyd. UKSW, 306 s.

2014

 • Czasy stare, czasy nowe, [w:] Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe. Oprac. M. Dawlewicz i in., Wilno, Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego,  2014, s. 105-112.

2013

 • Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I 1900-1944.  Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.

2011

 • Elementy zarysu dziejów metodologii badań  literackich. Skrypt dla studentów IV roku filologii polskiej, wyd. 2 poprawione, Warszawa 2011.
 • Konteksty „Matki Joanny od Aniołów” Jarosława Iwaszkiewicza, w: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011, s. 191-216.

2010

 • Biblia w literaturze francuskojęzycznej, w: Biblia w kontekście kultur, „Studia Nauk Teologicznych PAN”2009, t. 4, s. 147-166.
 • Miejsce sztuki i literatury w systemie filozoficznym Louisa Lavelle’a, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010, s. 89-120.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

 

2013

 • Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe – Wilno 8-9.11.2013 Uniwersytet Wileński.

OSIĄGNIĘCIA

Nagrody naukowe

1969 – II  nagroda na XIII Zjeździe Młodych Polonistów w Katowicach za referat pt.: „Wirydarz Stanisława Grochowskiego”; praca nagrodzona na KUL w ramach prac ćwiczeniowych za r. akad. 1968/69

1972 – nagroda Rektora KUL za pracę magisterską „Poeta barokowej awangardy. Z zagadnień obrazowania w Rymach duchownych Sebastiana Grabowieckiego”;

1984 – nagroda  Rektora KUL za pracę doktorską „Krytyka i mistyka. Georges Poulet na tle francuskiej krytyki transcendentalnej"

2006 – nagroda Rektora UKSW za pracę habilitacyjną „Literatura jako tekst Boga. Wizja literatury
w pismach Léona Bloy"

Stypendia naukowe

1978 - Uniwersytet Genewski
1971-1972, 1977-1978, 2001-2002, 2005 - Institut Catholique w Paryżu
1982, 2005 - Fundacja Jana Pawła II w Rzymie
2004, 2005 - Pobyty w Paryżu w ramach badań własnych  

 INNE AKTYWNOŚCI

 • Działalność translatorska (tłumaczenia tekstów Tzvetana Todorova, Georeges’a Pouleta i in.),
 • Działalność pisarska (opublikowana jedna powieść oraz wiersze w czasopismach i almanachach),
 • Działalność religijna (ewangelizacja w posłudze katechisty wędrownego w 9 diecezjach Polski)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach