glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Ewa Dzięgiel, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Ewa Dzięgiel

STANOWISKO

PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny
kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
kierownik specjalizacji Komunikacja językowa: media, reklama, PR
członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

TMJP (o/Warszawa)
od 2013 - Komisja Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
od 2007 - Fundacja Slawistyczna (członek Rady Fundacji)
2007-2010 - Komisja Dialektologiczna Komitetu Językoznwstwa PAN

ADRES E-MAIL

edziegiel5@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2004 – habilitacja, nauki humanistyczne, językoznawstwo, IJP PAN (Kraków)
2000 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, IJP PAN (Kraków)
1991 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Współczesny język polski, fonetyka i fonologia, polszczyzna kresowa, dialektologia, socjolingwistyka, teoria kontaktów językowych.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Przymiotnik czerwony w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, „Acta Baltico-Slavica” vol. 40, 2016, (w druku).

2015

 • Rodzaj gramatyczny a płeć: przykład neutrum ekspresywnego w odniesieniu do osób i zwierząt w jednej z polskich gwar na Ukrainie, „Prace Językoznawcze UWM”, XVII/4, 2015, s. 13-23.

2013

 • O losach etnonimów "Lach" i "Mazur" na dawnych Kresach południowo-wschodnich, w: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013, s. 117-132.
 • (współred., wstęp) Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013.

2012 

 • Archaizmy a interferencje w kontaktach języków blisko spokrewnionych (przykład polsko-ukraiński), „Z Polskich Studiów Slawistycznych”. Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013, Warszawa 2012, s. 13-19.

2011

 • Uwarunkowania alternacji celownika i frazy przyimkowej z dla w polszczyźnie południowokresowej na przykładzie gwary Hreczan na Podolu, „Język Polski”2011,  z. 5,
  s. 343-351.

DOROBEK NAUKOWY - KONFERENCJE

2016

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, 17–20 listopada 2016 r., Lwów, Ukraina, referat: Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie.

2013

 • XV Międzynarodowy Kongres Slawistyczny, Mińsk (Białoruś), 20-27.08.2013 r. (referat: Archaizmy a interferencje w kontaktach języków blisko spokrewnionych [przykład polsko-ukraiński])

OSIĄGNIĘCIA

2010 – Srebrny Krzyż Zasługi

INNE AKTYWNOŚCI
 • współred. serii "Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW"
 • recenzje wewnętrzne dla periodyków naukowych "Acta Baltico-Slavica", "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej"
 • członek Kapituły Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki
 • pełnomocnik Dziekana WNH UKSW ds. Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego –koordynacja kursów języka i kultury polskiej prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW (do 2010 roku)
 • członek Senatu UKSW (2008-2011)
 • członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu  im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (w zakresie językoznawstwa) (VI edycja – 2007, XII edycja – 2013, XIII edycja – 2014)
 • członek Jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (IBL PAN)

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach