Anna Dąbrowska-Kamińska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Anna Dąbrowska-Kamińska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

asystent
sekretarz Katedry Historii Języka Polskiego

ADRES E-MAIL

a.dabrowska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1988 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski
2001 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Zagadnienia dotyczące procesów fonetycznych i słowotwórczych w polskiej i kresowej antroponimii; interferencja leksykalna w ramach języków pokrewnych.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, pod red. Artura Gałkowskiego i Renaty Gliwy, Łódź, s. 121-131.

2014

 • Kategoria rodzaju gramatycznego w języku polskim i ukraińskim, Wyd. UKSW 2014.
 • Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej, [w:] Kulturowe konteksty języka, red. Beata Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin, s. 47-56.
 • O niektórych zapożyczeniach z pełnogłosem we współczesnej polskiej leksyce i antroponimii [w:] Znaczenie-Tekst-Kultura Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus; Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, Warszawa, s. 139-151.

2013

 • Uwagi o nazwiskach polskiego pochodzenia w wybranych ukraińskich słownikach antroponimicznych, w: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013, s. 97-108.
 • Nazwy osobowe mieszkańców województw ruskich w lustracjach z XVIII wieku, [w:] Актуальні проблеми філологіі та перекладознавства. Збірник науковиx праць. Випуск шостий. Частина перша. Хмельницький 2013, с. 282-291.

2011

 • Nazwiska z sufiksem -uk, -czuk  w antroponimii polskiej na podstawie wybranych przykładów ze „ Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku” Kazimierza Rymuta, w: Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma,
  Olsztyn 2011, s. 137-150.
 • Ocoбoві назви у варшавcькій повісті Стефана В’єxецькогоКафе „Під Міногою”,
  c. 130-143; Наукові Записки, Cерія: Мовознавство, Тернопільський Національний Педагогічний Університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2011 (tekst w języku ukraińskim).
 • Nazwy osobowe w powieściach warszawskich: Cafe „Pod Minogą” Stefana Wiecheckiego
  i „Zły” Leopolda Tyrmanda
  ,  w: Studia Gwaroznawcze, t. 1 Pogranicze w języku i kulturze, red. H. Karaś, Łomża 2011, s. 201-218.

2010

 • Nazwiska Polaków z sufiksem „-enko” w polskiej antroponimii, w: Nazwy własne a społe-czeństwo, red. R. Łobodzińska, Łask 2010, t. 1, s. 363-375.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Konferencja pt. Kulturowe konteksty języka II, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, która odbyła się w Pobierowie w dniach 17-18 czerwca 2016 roku. Referat pt. Z zagadnień  kulturowego zróżnicowania nazwisk polskich.
 • XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, pt. Onomastyka-Neohumanistyka - Nauki Społeczne, zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut Języka Polskiego PAN, która odbyła się w Krakowie w dniach 21-23 września 2016 roku. Referat pt. Z genezy patronimicznych nazw osobowych.  

2015

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", która odbyła się w Supraślu w dniach 14-15 V 2015 r., zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku. Referat pt. Leksyka o genezie ukraińskiej w Słowniku wileńskim.

2014

 • Kulturowe konteksty języka, Pobierowo, 26-27.05.2014 r. (referat: Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej)
 • Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, która odbyła się w dniach 20-22 września w Gnieźnie, zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat pt. Wariantywność pewnych antroponimów pochodzenia ukraińskiego wśród nazwisk Polaków.

2012

 • XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia”, Łódź, 27-29.10.2012 r. (referat: Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii)

2010

 • XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna „Chrematonimia jako fenomen współczesności”, Olsztyn, 9-11.09.2010 r. (referat: Nazwiska z sufiksem - uk, -czuk w antroponimii polskiej na podstawie wybranych przykładów ze "Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku" Kazimierza Rymuta)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach