Łukasz Cybulski, dr

DANE PERSONALNE     
                                                             

IMIĘ I NAZWISKO

Łukasz Cybulski                 

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

asystent
opiekun Koła Staropolskiego         

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH członek Text Encoding Initiative Consortium (TEI)

ADRES E-MAIL

l.cybulski@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2017 – doktorat, nauki humanistyczne, Instytut Badań Literackich PAN2017 – doktorat, nauki humanistyczne, Instytut Badań Literackich PAN

2009 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Polskie kaznodziejstwo przełomu XVI i XVII w., w szczególności postyllografia Jakuba Wujka SJ; przemiany form książkowych w XVI i XVII w.; edytorstwo naukowe; filologia, jej historia, teoria i metodologia.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2017

 • Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 2017
 • Genetyka tekstów P.-M. de Biasiego a polska recepcja krytyki genetycznej w: Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 2017 [współaut. P. Bem]

2016

 • Przełom cyfrowy w edytorstwie naukowym a problem rozumienia tekstu. Przyczynek do dyskusji, w: Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 2016
 • Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 2016
 • tłum.: H.W. Gabler, Od pamięci do fikcji. Analiza genetyczna, „Teksty Drugie” 2016, nr 6
 • tłum.: J.McGann, Narzędzia cyfrowe i powstanie tekstu uwarunkowanego społecznie; Czego pragną uczeni?, w: idem, Nowa respublica litteraria. Pamięć i nauka w wieku cyfryzacji, tłum. P. Bem, Ł. Cybulski, O. Mastela, J. Prussak, red. M. Prussak, Warszawa 2016

2015

 • Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. J. Pietrzak-Thébault, Ł. Cybulski, Warszawa 2015;
 • Bielańskie czary (współaut. J. Pietrzak-Thébault), w: Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. J. Pietrzak-Thébault, Ł. Cybulski, Warszawa 2015;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Konserwacja kolekcji zabytkowych – historia, wyzwania, ograniczenia”, Warszawa 17 kwietnia 2015 r., „Załącznik Kulturoznawczy”, 2015, nr 2.

2014

 • Krytyka tekstu i teoria dzieła. Jerome McGann wobec anglo-amerykańskiej tradycji edytorstwa naukowego, "Teksty Drugie" 2014, nr 2.

 • „Samemu pismu wierzyć jest nic nie wierzyć” – marginalia w dawnej książce oraz ich znaczenie z perspektywy badań filologicznych (na przykładzie „Postylli” Jakuba Wujka), w: Kulturowa tożsamość książki, red. A. Cisło, A. Łuszpak, Wrocław 2014;

 • Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. K. Koehler, Ł. Cybulski, Warszawa 2014;

 • Kilka uwag o technice tworzenia kazań na marginesie postylli Jakuba Wujka, w: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. K. Koehler, Ł. Cybulski, Warszawa 2014;

2013

 • (rec.)"Pan Tadeusz” i polska tradycja edytorska. , "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2013, R. VI (XLVIII), [Teresa Winek, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Autografy i edycje, Toruń–Warszawa 2011]
 • Dwie postylle Jakuba Wujka czy jedna? Problem korespondencji tekstów, "Studia Classica et Neolatina" 2013, T. X.
 • Dwie postylle Jakuba Wujka czy jedna? Problem korespondencji tekstów, w: Inter textus. Między tekstami, red. Z. Głombiowska, Gdańsk 2013.

2010

 • (oprac.) Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie...,
  w: Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, red. K. Koehler,
  Kraków 2010, s. 25-123.

2009

 • [recenzja] Wygodna demagogia? O problemach metody badań kaznodziejstwa w «Rzeczypospolitej oskarżanych narodów» Roberta Kościelnego, „Colloquia Litteraria“ 6 (2009), z. 1;

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Problemy polskiej interpunkcji od średniowiecza do współczesności, IBL PAN, Warszawa, 16 II 2016
 • Pisarze polityczni wieku XVI, UKSW, Warszawa, 16 V 2016
 • referat na zebraniu Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego w IBL PAN, Warszawa, 22 II 2016: „Genetyka tekstów” Pierre-Marca de Biasiego (współaut. P. Bem);
 • Przed-tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy, Kraków, 10-11 II 2016 – referat: „Genetyka tekstów” P.M. de Biasiego a polska recepcja teorii krytyki genetycznej (współaut. P. Bem).

2014

 • Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 22-25.05.2014 r. (referat: Elektroniczne edycje tekstów)
 • Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych, Warszawa, 20.05.2014 r. (referat: Wykład Pisma wszesnastowiecznej książce drukowanej, współorganizator konferencji)

2013

 • Zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 16.12.2013 r. (referat: Walter Greg i Jerome McGann: dwa paradygmaty w angloamery-kańskim edytorstwie naukowym w 2. połowie XX w.;  współaut. Paweł Bem)
 • Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, Warszawa, 25.03.2013 r. (referat: Kradzież na ambonie. Kilka uwag o sztuce pisania kazań na marginesie postylii Jakuba Wujka, współorganizator konferencji)

2012

 • Kulturowa tożsamość książki, Wrocław, 5-7.12.2012 r. (referat: „Samemu pismu wierzyć jest nic nie wierzyć”. O intencjonalnej tożsamości dzieła Jakuba Wujka, jego odbiorcach i zagadnieniu komentarza rzeczowego)
 • Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury (literatura, piśmiennictwo, książka), Warszawa, 10-12.05.2012 r. (współorganizator konferencji);
 • "I nie wódź nas na pokuszenie..." o wiedzy pożądanej i niedostępnej,  Warszawa, 2.04.2012 r. (współorganizator konferencji);

2011

 • Zebranie Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 16.05.2011 r. (referat: Dwa zbiory kaznodziejskie Jakuba Wujka a niektóre problemy edytorskie jego Postylli katolickiej mniejszej)
 • Intertekstualność. Od antyku do wieku XVIII, Gdańsk, 1-2.12.2011 r. (referat: Dwie postylle Jakuba Wujka czy jedna? Problem korespondencji tekstów);

2010

 • Retoryka – Renesans - Reformacja, Warszawa, 17.12.2010 r. (współorganizator konferencji).

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • Członek zespołu w projekcie Redefiniowanie filologii (grant NPRH nr 0031/NPRH/H11/81/2012), kierownik prof. dr hab. Maria Prussak.
 • Członek zespołu w projekcie Dokończenie sejmowego wydania „Dzieł wszystkich” Jana Kochanowskiego (grant NPRH nr 0005/NPRH2/H11/81/2013, kierownik prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka).

 

INNE AKTYWNOŚCI
 • Opiekun Koła Staropolskiego;
 • Członek zespołu edytorskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej (CHC) w IBL PAN;
 • Członek komitetu redakcyjnego serii Filologia XXI przy IBL PAN.
 • Dni książki dawnej na UKSW, 26-27.02.2013 r.
 • Dni książki dawnej na UKSW, 14-20.05.2014 r.
 • Udział w szkoleniu: Medieval and Modern Manuscript Studies in the Digital Age, Cambridge-Londyn, 28 IV-2 V 2014;

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach