Tomasz Chachulski, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Tomasz Chachulski

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Oświecenia i Edytorstwa

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym,

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Warszawski

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (wiceprezes)

ADRES E-MAIL

tchachulski@op.pl

t.chachulski@uksw.edu.pl 

WYKSZTAŁCENIE

1984 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1993 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN
2007 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura polska XVI - pocz. XIX wieku, a szczególnie epoki Oświecenia; edytorstwo naukowe, kultura literacka Wielkiego Księstwa Litewskiego i Inflant polskich, polska kultura religijna XVI-XX wieku, polska eseistyka literacka XX wieku, edukacja polonistyczna.

 

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Mickiewicz i Trembecki – jeszcze raz (Już się z pogodnych niebios…) "Colloquia Litteraria" 2016 nr 1 (20), s. 45-53.

2015

 • Liryka polskiego oświecenia w pracach prof. Mariana Maciejewskiego, "Roczniki Humanistyczne" KUL, t. LXIII, z. 1, 2015, s. 87-95.
 • Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. Tomasza Chachulskiego, Doroty Kielak i Magdaleny Ślusarskiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.
 • O kłopotach urzędników, czyli trzy listy Franciszka Zabłockiego do Jana Śniadeckiego, sekretarza Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie, w sprawach służbowych, w: Seminaria bielańskie. op. cit., s. 485-498.
 • Odnalezione, zapisane, [o pisarstwie Piotra Mitznera] "Tekstualia", nr 1 (40) 2015, s. 185-188.

2014

 • Oświeceni i doświadczenia poetyckie czasów saskich: rekonesans, w: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Ziołowicz i R. Dąbrowskiego, Kraków 2014, s. 51-68. "Studia dziewiętnastowieczne", rozprawy t. 14.
 • Polonistyczne wybory. Między klasycznym fundamentem a koniecznością zmian, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska, współpraca redakcyjna Agnieszka Kania, Ewelina Strawa, t. 1, Kraków 2014, s. 51-57. "Edukacja nauczycielska polonisty", t. XX.
 • Religijność w dobie popkultury, pod red. T. Chachulskiego, J. Snopka i M. Ślusarskiej, Warszawa 2014, ss. 330.

2013

 • Jerzy Stempowski i dziedzictwo Oświecenia, "Colloquia Litteraria" 2013 nr 1, s. 7-28.
 • Edytorstwo naukowe tekstów dawnych - perspektywa literaturoznawcza. Główne problemy, "Wiek Oświecenia" nr 30: Bliskie z daleka, Warszawa 2014, s. 151-163.
 • Doktor honoris causa [o Stefanie Sawickim], w: Profesor. Stefan Sawicki, portret przyjaźnią pisany, pod red. A. Cedry, Kielce 2013, s. 104-110.
 • Przedmowa do: Kazimierz Franczak, Środkiem serca. Notatki liryczne, Warszawa 2013.

2012

 • Poeta w ogrodzie, w: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012.
 • Nigdy wcześniej nie byliśmy w Ziemi Świętej, w: Wiara i kultura sercem teologii, red. D. Kielak, J. Kulisz SJ, Warszawa 2012.
 • Rola druków ulotnych w twórczości Franciszka Karpińskiego, "Sarmackie Theatrum", Katowice 2012, t. VI.

2011

 • (wstęp, oprac.) Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011, ss. 320.
 • Elegijne przyjemności, w: Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 2011, s. 93-101.
 • O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia, w: Humanizm i filologia,  red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 355-411 (Humanizm – idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w literaturze polskiej. Syntezy, t. VII).
 • Recenzja dorobku naukowego prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej, przygotowana w związku z postępowaniem o nadanie Jej tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Profesor Teresa Kostkiewiczowa, historyk literatury, doktor honoris causa, Lublin 2011, s. 9-17.
 • Konstancija Benislavska, w: Senosios lietuvos literatūra 1253-1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius 2011, s. 279-286.

2010

 • Czesław Zgorzelski – „Wśród gwiazd...”, w: Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010.
 • (współred.) Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, ss. 141.
 • Przedmowa do: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner i A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 11-13.
 • Na skraju puszczy... Nieznany list Franciszka Karpińskiego z roku 1810, w: Libris satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka i A. Masłowska-Nowak,  Warszawa 2010, s. 189-198.
 • Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, w: Literatura dawna
  a współczesna humanistyka
  , red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • 18 stycznia 2016. Dawni mistrzowie, UKSW
 • 3-4-5 lutego 2016, Łazienki Królewskie, UKSW, IBL. Jubileusz prof. Teresy Kostkiewiczowej - współorganizacja, wystąpienie.
 • 4-5 lutego 2016, Konferencja Z warsztatów badaczy Oświecenia - bez referatu, prowadzenie części edytorskiej.
 • Kraków, 10-11.03.2016 Przed - tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Badań Literackich PAN; referat: Franciszek Karpiński - Franciszek Dionizy Kniaźnin: dwie strategie edytorskie
 • 22-25 czerwca 2016. VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy - Koncepcje - Perspektywy, udział bez referatu (KNoL, UŚ, MSSP)
 • 28 czerwca 2016. Promocja "Pamiętnika Teatralnego" nr 3-4 z 2015 r. 250 lat sceny narodowej. Instytut Sztuki  PAN, wystąpienie.
 • 14-15 grudnia 2016 - Spuścizna literacka Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum w Wilanowie, UKSW, PTBnWO, IBL, organizacja, referat

2015

 • Genesis - Księga Rodzaju. "A widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" Rdz 1,21. Konferencja w 15-lecie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, 21-22 stycznia 2015 r. Referat Piętnaście lat Wydziału Nauk Humanistycznych, wystąpienie w towarzyskiej części spotkania, artykuł do książki
 • członek Komitetu Naukowego II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, Katowice, 18-21 listopada 2015 r.
 • Przepisywanie kanonu - zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, Kraków 6 maja 2015, Uniwersytet Pedagogiczny, wystąpienie w panelu
 • Colloquia Mayenoviana I: metafora - tekst - dyskurs. Profesor Teresie Dobrzyńskiej w 45-lecie debiutu naukowego, Warszawa, 11-13 maja 2015, IBL. Referat: Metaforyka w liryce wybranych pisarzy oświecenia
 • Ogród nieistniejący... "Sofijówka" Stanisława Trembeckiego. Seminarium warsztatowe "Nad tekstami Trembeckiego". Sandomierz, 18–22 maja 2015 r.
 • COLLOQUIA NORWIDIANA XIV. Italiam, Italiam… Sansepolcro (Włochy), 16-24 września 2015 r., Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska, Fundacja Museion Norwid, referat: Grób z marmuru. Wokół dwóch wierszy do Stanisławy Hornowskiej

 • panel dyskusyjny "Cyfrowe formy komunikacji naukowej a rozwój badań polonistycznych" oraz inauguracja "Biuletynu Polonistycznego" - 20 października 2015 o 12:00 w IBL PAN (Warszawa, Nowy Świat 72, sala im. Adama Mickiewicza), wystąpienie w panelu.

 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Katowice, 18-21 listopada 2015, KNoL, UŚ, prof. dr hab. Jerzy Kijowski, dr hab. prof. UKSW Tomasz Chachulski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i PAN): Myślenie polonistyczne, myślenie matematyczne – dwugłos o współdziałaniu dyscyplin podstawowych

 • 250 lat SCENY NARODOWEJ, IBL, Akademia Teatralna, Instytut Sztuki PAN, 25-26 listopada 2015, referat: Józef Andrzej Załuski i jego tragedie duchowne – między dramatem a teatrem

2014

 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04. 2014 r. (referat: Po raz kolejny Mickiewicz - Trembecki ["Już się z pogodnych niebios oć ma zdarła smutna..."])
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Pisarz na prowincji”, AJD - Uniwersytet w Ostravie; Częstochowa – Hucisko, 15 – 16 września 2014r. (referat: Prowincja jako kategoria przestrzeni w liryce polskiej schyłku XVIII wieku)
 • Stanisław Konarski i jego epoka, IBL PAN, Warszawa 5-6 listopada 2014, (referat: O języku wypowiedzi Stanisława Konarskiego).
 • Studium przedmiotu. Poezja i rzeczy, 9-10 grudnia 2014, IBL PAN, (referat: Naruszewicz - studium przedmiotu
 • Marian Maciejewski - profesura i profecja. 11 grudnia 2014 r., Lublin, organizatorzy: Instytuty Filologii Polskiej KUL, UKSW, AJD; (referat: Liryka polskiego oświecenia w pracach Mariana Maciejewskiego)
 • Przedmioty, obrazy, idee… Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, 4–5 grudnia 2014; (referat: Antyk w kulturze Oświecenia – próba syntezy)
 • Seminarium warsztatowe Nad tekstami Naruszewicza. Janów Podlaski - Łukowiska, 19-23 maja 2014 r. (referat: Portrety osób, wizerunki miejsc... Do Stanisława Pióry, starosty rumszyskiego, na ozdobne mieszkanie w Pióromoncie)
 • Wykład gościnny, 11 marca 2014, Uniwersytet Rzeszowski

2013

 • XIV Kolokwia Krakowskie: Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa, UJ, 8-9 maja 2013; (referat:  Oświeceni i doświadczenie poetyckie czasów saskich - rekonesans)
 • Czytanie poetów polskiego oświecenia. Czytanie Krasickiego, UŚ, Dubiecko, 20-22  maja 2013; (referat: "Noc"  z "Wierszy różnych". Wokół problemów liryki religijnej  Ignacego Krasickiego)
 •  Instytut Historii PAN, 2 października 2013. Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania edytorskie: problemy edycji źródeł osiemnastowiecznych”, Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla; (referat: Edytorstwo naukowe tekstów dawnych - perspektywa literaturoznawcza. Główne problemy)
 • Kongres Dydaktyki Polonistycznej, KNoL, UJ, UZ, UKSW, Kraków, 20-23 listopada 2013:  udział w "Panelu dziekanów"; (referat: OLiJP - czyli o dydaktyce polonistycznej z pewnego dystansu Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Kraków, 20-23 listopada 2013)
 • Polski Grand Tour w XVIII wieku Warszawa, 12 – 13 listopada 2013 r. IBL PAN, (referat: Podróż Kazimierza Kognowickiego)

2012

 • Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury. Piśmiennictwo - książka - edukacja , Warszawa,
  10-12.05.2012 r. (referat: O pamiętnikach błogosławionej matki Marceliny Darowskiej – rekonesans)

2011 

 • Czesław Miłosz,  18.10.2011 r.

2010

 • Wacław Borowy (1890-1950) – historyk, krytyk i badacz literatury, Warszawa, 14.10. 2011 r.

OSIĄGNIĘCIA

2008 - Nagroda I stopnia Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe za rok 2007
2009 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Granty (po 1999):

2008-2010 - Humanizm – idee, nurty i paradygmaty w literaturze polskiej (kierownik: prof. Alina Nowicka-Jeżowa, UW). Twórca - dzieło – tekst jako przedmiot filologii. Kierownik tomu – prof. Adam Karpiński (IBL PAN); wykonawca,  rozprawa: O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie oświecenia

2008-2011 - Humanizm – Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (PBZ-MNiSW-03/II/2007; kierownik: prof. Alina Nowicka-Jeżowa, UW). Kierownik tomu – prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavalée (KUL); wykonawca,  rozprawa: Humanistyczny projekt antropologiczny
w literaturze i kulturze religijnej osiemnastego wieku w Polsce.

2009-2012 - Antyk oświeconych, Nr N N103 156537 (IBL PAN), rozprawa: Antyk w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wybrane motywy.

2013-2017 - Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, kierownik: Nowicka-Jeżowa Alina , Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales.

2013-2017 - Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, kierownik: Bożena Mazurek (2013-2017), Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

2013-2017 - „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” (2013-2017) Instytut Badań Literackich PAN.

 

INNE AKTYWNOŚCI

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - przewodniczący

Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” (członek)

Fundacja „Akademia Humanistyczna” – członek zarządu

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (redaktor naczelny)

2008 – 2012 - Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Sekcja ds. dydaktyki szkolnej i akademickiej

2012 – 2015 - Komitet Nauk o Literaturze

2016-2018 Komitet Nauk o Literaturze, członek Komisji dydaktycznej i przewodniczący Komisji polonistyk zagranicznych

2008 – 2012 - Członek kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach