Magdalena Bober-Jankowska, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Magdalena Bober-Jankowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
pełnomocnik ds. strony internetowej IFP
członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
sekretarz czasopisma Colloquia Litteraria
członek jury w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym

ADRES E-MAIL

m.bober@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2006 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2017 – doktorat, nauki humanistyczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Podróżopisarstwo staropolskie i oświeceniowe;

Proza diarystyczna Adama Naruszewicza;

Problematyka badań tekstologicznych polskiego piśmiennictwa XVIII w. oraz  edytorstwo literatury tej epoki.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2017

 • Wobec wieczności: Rozmowy Platona z uczniami swoimi, cz. 1: Rozmowa II. O człowieku, jego wielkości i nikczemności, [w:] Czytanie Karpińskiego, [cz.] 2, pod redakcją B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, IBL PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017.

2016

 • Król, caryca i poeta… Do Najjaśniejszego Pana. [w:] Czytanie Trembeckiego, cz. 2, pod redakcją J. Snopka, W. Kaliszewskiego i B. Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2016, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 4, cz. 2. ISBN 978-83-65573-33-9 (całość), 978-83-65573-32-2 (cz.2).
 • „Miasto duże, piękne i porządne, [...] koronacją cesarzów sławne”. Retoryczny kształt deskrypcji miast w oświeceniowych dziennikach podróży, [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. ISBN:  978-83-8061-339-3

2015

 • Lirycznym tonem o „zwiedzionych” nadziejach: Duma, [w:] Czytanie Naruszewicza, pod redakcją Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, cz. 2., s. 363-378.
 • Naruszewiczowa „Historia Jana Karola Chodkiewicza”, [w:] [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. Tomasza Chachulskiego, Doroty Kielak i Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 2015, s. 23-41.

2012

 • Naruszewiczowy przekład Tacyta, w: Antyk oświeconych, red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 565-588.

2011

 • Adventus Stanisława Augusta. Blaski i cienie wojaży monarchy, „Kronika Zamkowa” 2011,
  nr 1-2/61-62, s. 119-136.

2010

 • Wątek anakreontyczny w puławskim teatrze: „Anakreon. Krotofila we trzech aktach, na imieniny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa,
  T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 488-500.

2008

 • Adam Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. Magdalena Bober-Jankowska, Warszawa 2008. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia.

2007

 • Nieznane przekazy Diariusza podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia” 2007, nr 23.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2017

 • Biblia oświeconych, Warszawa 25-26 października; referat: "Nox nocti indicat scientiam". Pismo Święte w podróżopisarstwie Józefa Drohojowskiego.
 • Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, Katowice 18-19 października; referat: W służbie Króla Jegomości. O perswazyjnej funkcji przypisów w dziełach historycznych oświecenia: Naruszewicz – Krajewski
 • Z warsztatów badaczy Oświecenia, Warszawa 22-23 lutego 2017; referat: Adama Naruszewicza Sprawa między księciem Adamem Czartoryskim oskarżającym a Janem Komarzewskim i Franciszkiem Ryxem oskarżonymi jakoby o zamysł strucia tego księcia  - problemy literackiej perswazji.

2016

 • Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 14-15 grudnia 2016, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, (referat: Problemy literackiej perswazji w "Listach polskich pisanych w roku 1785")
 • Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej IV, Kraków 21-21 października 2016 r., (referat: Życie osobiste Adama Naruszewicza w świetle publikowanej i niepublikowanej korespondencji).
 • Czytanie poetów polskiego Oświecenia Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, Seminarium warsztatowe Nad tekstami Karpińskiego, Klewinowo 16-21 maja 2016 (referat: Wobec wieczności. "Rozmowy Platona z uczniami swoimi. Rozmowa II. O człowieku, jego wielkości i nikczemności"). Nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013 Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

2015

 • Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski 26-27 listopada, (referat: Miasto duże, piękne i porządne [...]  koronacją cesarzów sławne”. Retoryczny kształt deskrypcji miast w oświeceniowych dziennikach podróży.)

2014

 • Czytanie poetów polskiego Oświecenia Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, Seminarium warsztatowe Nad tekstami Naruszewicza, Janów Podlaski 19-23 maja 2014 (referat: Lirycznym tonem o „zwiedzionych” nadziejach: Duma). Nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013 Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Ośrodek Tekstologii i Edytorstwa IBL. Wystąpienie pt.: Diariusz podróży Stanisława Augusta na Ukrainę Adama Naruszewicza  – problem wyboru podstawy wydania, 16. 06. 2014.

2011

 • Z warsztatów badaczy Oświecenia, Warszawa, 11-12. 04. 2011 (referat: Ceremoniał w literaturze – literatura w ceremoniale. Zależności między literaturą a etykietą dworską na podstawie dzienników podróży królewskich XVIII w.)

2010

 • Czytanie Kniaźnina, Zakopane, 26-28.04.2010 r. (referat: Wątek anakreontyczny w puławskim teatrze: „Anakreon. Krotofila we trzech aktach, na imieniny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”)

2008

 • Z warsztatów badaczy Oświecenia, Warszawa, 12. 05. 2008 (referat: Odkrywanie Naruszewicza. O nieznanych rękopisach biskupa łuckiego)

OSIĄGNIĘCIA

 • 2010 – Grant:  Antyk oświeconych – Instytut Badań Literackich PAN
 • 2012-2017 – Grant (Nr : 0091/NPRH2/H11/81/2013): Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński
 • Grant (Nr 11H 12 0114 81, w latach 2012-2017) „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach