glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Edytorstwo Praktyczne

profil i specyfika studiów

 

Edytorstwo praktyczne to pierwsze podyplomowe studia edytorskie w Polsce w formule online organizowane na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Trwają one 2 semestry i obejmują 12 przedmiotów.

Są to studia o profilu praktycznym, kierowane do osób zainteresowanych nabyciem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz poszerzaniem kompetencji w zakresie specyfiki funkcjonowania i organizacji wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych oraz w zakresie szeroko rozumianego procesu wydawniczego. Uzyskaniem takich kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby będące absolwentami I i II stopnia studiów humanistycznych, filologicznych oraz językoznawczych, chcące realizować się zawodowo w procesach przygotowania publikacji do wydania; osoby powracające na rynek pracy i pragnące zaktualizować nabyte kompetencje przez pozyskanie kwalifikacji odpowiadających zapotrzebowaniu dynamicznie rozwijającego się nowoczesnego rynku wydawniczego; osoby o wysokich kompetencjach językowych, poszukujące pracy do wykonywania w warunkach domowych, mogącej stanowić dodatkowe źródło zarobkowania.

 

zapotrzebowanie rynkowe

 

W wyniku dynamicznego rozwoju rynku wydawniczego, zwłaszcza cyfrowego (internetowego), niezbędne jest profesjonalne przygotowanie pracowników dla tego sektora. Edytorstwo praktyczne, kładące nacisk na rozwój i doskonalenie kwalifikacji w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi wydawniczych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy dzięki zdobytym kwalifikacjom mogą zdecydowanie poprawić jakość usług wydawniczych świadczonych na rynku. Kwalifikacje, jakie daje Edytorstwo praktyczne, umożliwiają również formalne potwierdzenie kompetencji nabytych na przykład w trybie praktycznym, chociażby w dotychczasowym miejscu pracy lub w wyniku rozwijania własnych zainteresowań. Podnoszenie kwalifikacji, jakie zapewniają nasze studia podyplomowe, może stymulować rozwój zawodowy osób zatrudnionych w obszarze rynku wydawniczego.

 

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

 

Kwalifikacje absolwenta kierunku Edytorstwo praktyczne umożliwią działania w obszarze szeroko rozumianych nowoczesnych procesów wydawniczych (tradycyjnych i cyfrowych) na każdym ich etapie, poczynając od redakcji tekstów (naukowej, językowej, technicznej), przez skład (łamanie) publikacji książkowej/prasowej, z uwzględnieniem przygotowania tekstu do czytników dla osób z dysfunkcjami wzroku, korektę, aż po wydruk finalny. Nabyte kwalifikacje pozwolą także na realizację zadań z zakresu projektowania publikacji tradycyjnych i elektronicznych, grafiki książki czy wykorzystywanie oprogramowania wspomagającego pracę wydawnictwa. Przygotowanie w zakresie wielopoziomowej pracy z tekstem, dopełnione poznaniem struktury organizacyjnej instytucji wydawniczych oraz prawa autorskiego, umożliwi planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołowej.

Dzięki zdobytym kompetencjom absolwenci kierunku Edytorstwo praktyczne mogą podejmować działalność w wydawnictwach tradycyjnych, internetowych, w instytutach naukowych prowadzących działalność wydawniczą, portalach internetowych, instytucjach kultury.

Nabycie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych procesów wydawniczych pozwala na podjęcie pracy w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, platformach i portalach internetowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism i gazet, agencjach reklamowych; pozwala na prowadzenie własnych podmiotów gospodarczych o profilu wydawniczym. Osoba, która uzyska te kwalifikacje, może kontynuować swój rozwój zawodowy przez ciągłe podnoszenie swoich umiejętności, zwłaszcza w zakresie redakcji i korekty językowej tekstów różnego typu, stosowania nowoczesnego oprogramowania wydawniczego (np. DTP), w zakresie ewoluujących zasad pracy z tekstami publikowanymi w sieci, rozpoznawania i sondowania rynku książki/publikacji oraz zapotrzebowania czytelniczego.


profil i specyfika studiów

 

Edytorstwo praktyczne to pierwsze w Polsce edytorskie studia podyplomowe w formule online organizowane na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Trwają one 2 semestry i obejmują 12 przedmiotów.

Są to studia o profilu praktycznym, kierowane do osób zainteresowanych nabyciem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz poszerzaniem kompetencji w zakresie specyfiki funkcjonowania i organizacji wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych oraz w zakresie szeroko rozumianego procesu wydawniczego. Uzyskaniem takich kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby będące absolwentami I i II stopnia studiów humanistycznych, filologicznych oraz językoznawczych, chcące realizować się zawodowo w procesach przygotowania publikacji do wydania; osoby powracające na rynek pracy i pragnące zaktualizować nabyte kompetencje przez pozyskanie kwalifikacji odpowiadających zapotrzebowaniu dynamicznie rozwijającego się nowoczesnego rynku wydawniczego; osoby o wysokich kompetencjach językowych, poszukujące pracy do wykonywania w warunkach domowych, mogącej stanowić dodatkowe źródło zarobkowania.

 

zapotrzebowanie rynkowe

 

W wyniku dynamicznego rozwoju rynku wydawniczego, zwłaszcza cyfrowego (internetowego), niezbędne jest profesjonalne przygotowanie pracowników dla tego sektora. Edytorstwo praktyczne, kładące nacisk na rozwój i doskonalenie kwalifikacji w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi wydawniczych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy dzięki zdobytym kwalifikacjom mogą zdecydowanie poprawić jakość usług wydawniczych świadczonych na rynku. Kwalifikacje, jakie daje Edytorstwo praktyczne, umożliwiają również formalne potwierdzenie kompetencji nabytych na przykład w trybie praktycznym, chociażby w dotychczasowym miejscu pracy lub w wyniku rozwijania własnych zainteresowań. Podnoszenie kwalifikacji, jakie zapewniają nasze studia podyplomowe, może stymulować rozwój zawodowy osób zatrudnionych w obszarze rynku wydawniczego.

 

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

 

Kwalifikacje absolwenta kierunku Edytorstwo praktyczne umożliwią działania w obszarze szeroko rozumianych nowoczesnych procesów wydawniczych (tradycyjnych i cyfrowych) na każdym ich etapie, poczynając od redakcji tekstów (naukowej, językowej, technicznej), przez skład (łamanie) publikacji książkowej/prasowej, z uwzględnieniem przygotowania tekstu do czytników dla osób z dysfunkcjami wzroku, korektę, aż po wydruk finalny. Nabyte kwalifikacje pozwolą także na realizację zadań z zakresu projektowania publikacji tradycyjnych i elektronicznych, grafiki książki czy wykorzystywanie oprogramowania wspomagającego pracę wydawnictwa. Przygotowanie w zakresie wielopoziomowej pracy z tekstem, dopełnione poznaniem struktury organizacyjnej instytucji wydawniczych oraz prawa autorskiego, umożliwi planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołowej.

Dzięki zdobytym kompetencjom absolwenci kierunku Edytorstwo praktyczne mogą podejmować działalność w wydawnictwach tradycyjnych, internetowych, w instytutach naukowych prowadzących działalność wydawniczą, portalach internetowych, instytucjach kultury.

Nabycie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych procesów wydawniczych pozwala na podjęcie pracy w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, platformach i portalach internetowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism i gazet, agencjach reklamowych; pozwala na prowadzenie własnych podmiotów gospodarczych o profilu wydawniczym. Osoba, która uzyska te kwalifikacje, może kontynuować swój rozwój zawodowy przez ciągłe podnoszenie swoich umiejętności, zwłaszcza w zakresie redakcji i korekty językowej tekstów różnego typu, stosowania nowoczesnego oprogramowania wydawniczego (np. DTP), w zakresie ewoluujących zasad pracy z tekstami publikowanymi w sieci, rozpoznawania i sondowania rynku książki/publikacji oraz zapotrzebowania czytelniczego.

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach