glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wspomnienia o Pani Profesor Jadwidze Wajszczuk

Trudno to zrozumieć i zaakceptować, lecz tak się stało.

Dnia 6 września 2021 roku zmarła w warszawskim szpitalu prof. Jadwiga Wajszczuk, wybitna językoznawczyni, miłośniczka literatury, badaczka języka polskiego i rusycystka. Już w wieku 16 lat wstąpiła na Uniwersytet Warszawski, gdzie ukończyła polonistykę i rusycystykę, pracowała najpierw jako adiunkt na rusycystyce, a od roku 1981 w Katedrze Lingwistyki Formalnej na Wydziale Neofilologii UW (później w Instytucie Lingwistyki Stosowanej), gdzie ściśle współpracowała z prof. Andrzejem Bogusławskim, później z Magdaleną Danielewiczową. Była uczoną wybitną, podejmującą problemy najtrudniejsze. Zajmowała się składnią tekstu, semantyką słowa i wypowiedzenia. Wydała (między innymi) dwie ważne monografie: System znaczeń w obszarze spójników polskich, Warszawa 1997; O metatekście, Warszawa 2005. Jest twórczynią bardzo cenionej przez lingwistów i wielce oryginalnej koncepcji znaczenia spójników jako metatekstowych operatorów struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzenia. Wszystkie swoje prace prowadziła w duchu ortodoksyjnego, tj. saussure'owskiego strukturalizmu. Utrzymywała żywe kontakty z językoznawcami rosyjskimi, znała między innymi Michaiła Bachtina, którego myśl wnikliwie rozumiała. W latach 1999-2005 bardzo zaangażowała się w prace na organizującej się polonistyce, czego wyrazem było między innymi przekazanie Bibliotece WNH UKSW cennego zbioru książek i czasopism.

Jadwiga Wajszczuk odegrała wielką rolę w środowiskach intelektualnych Warszawy nie tylko jako uczona, badaczka, autorka prac naukowych, ale także jako chętny uczestnik spotkań i dyskusji, dysponujący niezwykłą zdolnością rozumienia cudzej mowy, zachwycony każdą błyskotliwą myślą i każdym przejawem piękna, jako człowiek moralnie zaangażowany w otaczający świat, nieomylnie rozpoznający szlachetność, odrzucający wszelki fałsz, chętny do współdziałania i pomocy, jako wyjątkowy pedagog i dydaktyk, jako najserdeczniejszy, wierny i oddany przyjaciel wielu z nas. W każdej chwili swego życia była czynna. Czasu sobie danemu nie zmarnowała, lecz wykorzystała dla wspólnego dobra.

Uniwersytet Warszawski podał informacje o pogrzebie w Łukowie, w grobie rodzinnym, oraz o mszach za duszę w Warszawie:

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14.09.2021 r. o godz. 13.00 w Łukowie (kościół Podwyższenia Krzyża). Osoby chcące wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych, mogą skorzystać z autokaru, który wyruszy spod gmachu Muzeum Narodowego o godz.10.00 (w załączeniu orientacyjny plan z miejscem postoju autokaru). Tym samym autokarem uczestnicy pogrzebu wrócą do Warszawy.

Dla osób zainteresowanych poniżej informacja o mszach św., które zostaną odprawione w intencji Zmarłej w Warszawie:

14.09.2021 r., godz. 12.00 w kościele Świętego Krzyża,

14.09.2021 r., godz. 17.30 w kościele Jezuitów (ul. Świętojańska, obok Katedry),

15.10.2021 r., godz. 19.00 w kościele Świętego Krzyża.

 

Żegnaj, Jadwigo, Człowieku mądry, dobry, rozumiejący, zawsze pomocny, niezastąpiony.

prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak
 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach