glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Praktyki studenckie

 

1. PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WNH UKSW DS. PRAKTYK STUDENCKICH

  • Filologia polska

- specjalizacja nauczycielska (FP1, FP2, FPZ2) – dr Anna Krasowska, a.krasowska@uksw.edu.pl

- specjalność njpjo (FP1, FP2) – dr Anna Krasowska, a.krasowska@uksw.edu.pl

- specjalność edytorska (FP1) – dr Magdalena Bober-Jankowska, m.bober@uksw.edu.pl

  • Filologia włoska

- praktyki studenckie – dr Olga Broniś, o.bronis@uksw.edu.pl

  • Filologia klasyczna

- praktyki studenckie – prof. UKSW, dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, d.budzanowska@uksw.edu.pl

  • Kulturoznawstwo

- praktyki studenckie – dr Kama Pawlicka, k.pawlicka@uksw.edu.pl

  • Muzeologia

- praktyki studenckie – mgr Elżbieta Sadoch, e.sadoch@uksw.edu.pl

 

2. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI

- filologia polska (specjalizacja nauczycielska) – praktyki psychologiczno-pedagogiczne [plik do pobrania]

- filologia polska (specjalizacja nauczycielska) – praktyki dydaktyczne [plik do pobrania]

- filologia polska (specjalność njpjo) – praktyki dydaktyczne [plik do pobrania]

 

  • Karta praktykanta

- filologia polska (specjalizacja nauczycielska) – praktyki psychologiczno-pedagogiczne [plik do pobrania]

- filologia polska (specjalizacja nauczycielska) – praktyki dydaktyczne [plik do pobrania]

- filologia polska (specjalność njpjo) – praktyki dydaktyczne [plik do pobrania]

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKSW od 21 lutego 2022 r. obowiązuje nowy regulamin praktyk studenckich.

Przed rozpoczęciem praktyk prosimy:

  • o zapoznanie się z regulaminem praktyk
  • i procedurą praktyk, która wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić przed i po praktyce
  • o zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie.

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy.

Procedura dostępna na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/4

 

BRAK UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWANIA PRAKTYKI JEST PODSTAWĄ DO ODWOŁANIA STUDENTA

Z PRAKTYKI (§ 12 Regulaminu praktyk)

 

Ubezpieczenie NNW można wykupić

 

Praktyki zgłaszane bez zachowania terminu 14-dniowego albo w trakcie ich trwania nie bedą rejestrowane, co oznacza, że nie bedą wydawane stosowne dokumenty.

 

1. Biuro Karier informuje, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyki zgodnie z planem studiów obowiązującym na Uczelni.

2. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Organizacja praktyk

Organizacją praktyk, poradnictwem zawodowym i informacją o rynku pracy zajmuje się  w UKSW Biuro Karier.

Uchwała Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie organizacji i charakterystyki studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, gdzie Zał. Nr 1 stanowi dokument:

Organizacja i charakterystyka praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

 

 

Opiekun praktyk

Pełnomocnik  Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

ds. Praktyk Studenckich - plik do pobrania

Terminy dyżurów zostaną podane w załadce DUŻURY PRACOWNIKÓW

 

Karta praktykanta - praktyki dydaktyczne(NJPJO) - do pobrania

 

W ramach praktyk na specjalizacji nauczycielskiej studenci filologii polskiej uczestniczą w innowacyjnym projekcie Indywidualne prowadzenie ucznia pod opieką szklonego pedagoga. (Warsztat zawodowy)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla praktyk na filologii o specjalności filologia klasyczna: pobierz

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach