glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Praktyki studenckie

U  W  A  G  A  !  !  !

Od 25 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy regulamin praktyk studenckich.

Przed rozpoczęciem praktyk prosimy:

  • o zapoznanie się z regulaminem praktyk
  • i procedurą praktyk, która wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić przed i po praktyce
  • o zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie.

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy.

Procedura dostępna na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/4

 

BRAK UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWANIA PRAKTYKI JEST PODSTAWĄ DO ODWOŁANIA STUDENTA

Z PRAKTYKI (§ 12 Regulaminu praktyk)

 

Ubezpieczenie NNW można wykupić

 

Praktyki zgłaszane bez zachowania terminu 14-dniowego albo w trakcie ich trwania nie bedą rejestrowane, co oznacza, że nie bedą wydawane stosowne dokumenty.

 

1. Biuro Karier informuje, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyki zgodnie z planem studiów obowiązującym na Uczelni.

2. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Organizacja praktyk

Organizacją praktyk, poradnictwem zawodowym i informacją o rynku pracy zajmuje się  w UKSW Biuro Karier.

Uchwała Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie organizacji i charakterystyki studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, gdzie Zał. Nr 1 stanowi dokument:

Organizacja i charakterystyka praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

 

 

Opiekun praktyk

Pełnomocnik  Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

ds. Praktyk Studenckich - dr Małgorzata Furgała

(Dyżur odbędzie się 10.09.2019 r. w godz. 12:00 - 13:30, sala 422.)

Kolejne terminy zostaną podane w załadce DUŻURY PRACOWNIKÓW)

 

 

 

W ramach praktyk na specjalizacji nauczycielskiej studenci filologii polskiej uczestniczą w innowacyjnym projekcie Indywidualne prowadzenie ucznia pod opieką szklonego pedagoga. (Warsztat zawodowy)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla praktyk na filologii o specjalności filologia klasyczna: pobierz

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach