glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Regulamin Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Uchwała nr 25/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 20 stycznia 2020

 

 Załącznik do Uchwały nr 25/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo: 

 

REGULAMIN RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ LITERATUROZNAWSTWO 

W INSTYTUCIE LITERATUROZNAWSTWA UKSW 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

 

§ 1. 

[Postanowienia ogólne] 

 

1.Charakter Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo (zwanej dalej: „Radą” lub „Radą Dyscypliny”), jej skład, zasady działania i kompetencje określają przepisy Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwany dalej: „Statutem”) oraz inne akty prawa powszechnego i partykularnego. 

2.Regulamin Rady Dyscypliny określa szczegółowe zasady organizacji pracy Rady. 

 

§ 2. 

[Rada Dyscypliny i osoba przewodnicząca posiedzeniom] 

 

1.Rada jest organem kolegialnym Uniwersytetu. 

2.Posiedzenia Rady prowadzi jej przewodniczący lub – w jego zastępstwie – inna osoba, zgodnie z przepisami Statutu. 

3.Do zadań przewodniczącego Rady należy obsługa merytoryczna i formalna posiedzeń Rady oraz jej przewodniczenie, w tym w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady, ustalenie porządku posiedzenia, proponowanie Radzie do zatwierdzenia kandydatów do trzyosobowej komisji skrutacyjnej oraz wyznaczanie protokolanta. 

 

§ 3. 

[Posiedzenia Rady Dyscypliny] 

 

1.Rada wypełnia swoje zadania na posiedzeniach plenarnych: zwyczajnych lub nadzwyczajnych. 

2.Posiedzenia zwyczajne odbywają się, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

3.Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w miarę potrzeby na uzasadniony wniosek przewodniczącego Rady, dziekana Wydziału lub co najmniej pięciu członków Rady. 

2 

 

 

4.Termin posiedzenia zwyczajnego Rady oraz wstępny jego porządek podaje się do wiadomości członków rady na tydzień przed planowanym posiedzeniem, a porządek ostateczny – na dwa dni przed posiedzeniem. 

5.Członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady zobowiązane są do dyskrecji, zwłaszcza w sprawach personalnych. 

 

§ 4. 

[Uczestnictwo w posiedzeniach] 

 

1.Członkowie Rady są zobowiązani uczestniczyć w całych posiedzeniach Rady i potwierdzić swoją obecność własnoręcznym podpisem na imiennej liście obecności. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia jest dopuszczalne za zgodą przewodniczącego Rady i musi być zgłoszone komisji skrutacyjnej. 

2.Nieobecność na posiedzeniu Rady należy zgłosić drogą elektroniczną do przewodniczącego Rady. 

3.W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej pięciu członków Rady, zgłoszony uprzednio przewodniczącemu. Gościom Rady przysługuje głos doradczy, poświadczają oni swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

 

§ 5. 

[Porządek posiedzenia] 

 

1.Porządek posiedzenia Rady Dyscypliny ustala przewodniczący rady. 

2.Zmiany porządku posiedzenia mogą zgłaszać: 

1) przewodniczący Rady; 

2) dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW; 

3) kierownicy katedr i zakładów w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW; 

4) członkowie Rady. 

3.Wniosek o zgłoszenie sprawy do porządku posiedzenia należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną do przewodniczącego Rady najpóźniej w terminie pięciu dni przed planowanym posiedzeniem Rady. 

4.Osoba przewodnicząca posiedzeniu może odmówić włączenia sprawy do porządku posiedzenia, jeśli jest ona sprzeczna z kompetencjami Rady, z obowiązującymi przepisami lub jest wadliwie przygotowana. 

5.Decyzja odmowna dotycząca spraw, o których mowa w ust. 4., powinna być uzasadniona, najpóźniej podczas posiedzenia Rady. 

6.Powiadomienie o posiedzeniu Rady, z podaniem terminu, miejsca i godziny jego rozpoczęcia, wraz z załącznikami rozsyła się drogą elektroniczną. 

7.Członkowie Rady mogą przed zatwierdzeniem porządku posiedzenia składać wnioski o jego uzupełnienie lub zmianę. 

8.Decyzję o ostatecznym porządku posiedzenia lub ewentualnym jego skróceniu podejmuje Rada. 

9.Posiedzenie Rady kończy się po wyczerpaniu porządku posiedzenia lub z przyczyny braku kworum. 

3 

 

§ 6. 

[Tryb zabierania głosu podczas posiedzeń] 

 

1. Prawo zabierania głosu na posiedzeniach Rady przysługuje osobom wchodzącym w skład Rady i innym uczestnikom posiedzenia. 

2. Wnioski formalne mają prawo zgłaszać tylko członkowie Rady. 

3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady udziela głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu. 

 

§ 7. 

[Sposoby podejmowania uchwał] 

 

1. Rada podejmuje uchwały zgodnie ze Statutem i prawem ogólnie obowiązującym. 

2. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie korespondencyjnym za pomocą środków elektronicznych. Uchwałę podjętą w ten sposób dołącza się do ostatniego protokołu posiedzenia Rady. 

3. Ewentualny wniosek o reasumpcję głosowania, możliwy w przypadku stwierdzenia braków formalnych, winien być zgłoszony na posiedzeniu, na którym odbyło się dane głosowanie. 

4. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady i protokolant posiedzenia. 

 

§ 8. 

[Dokumentowanie posiedzeń Rady Dyscypliny] 

 

1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół przyjęty przez Radę i podpisany przez osobę przewodniczącą posiedzeniu oraz sekretarza (protokolanta) stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia Rady. 

2. W protokole zamieszcza się omówienie przebiegu posiedzenia Rady oraz wyniki głosowania. Do protokołu w postaci załączników dołącza się pełną treść podjętych uchwał. 

3. Uchwały Rady publikuje się w Monitorze UKSW Wydziału Nauk Humanistycznych. 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach