glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje

BADANIA MYŚLI POZAEUROPEJSKIEJ W POLSCE

Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza na konferencję Badania myśli pozaeuropejskiej w Polsce. Tradycje - stan rzeczy – perspektywyktóra odbędzie się 14 czerwca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 19.00 w trybie online. Dostęp do konferencji:

* przez platformę Cisco Webex:

https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e1d1c13bde73154dd9f456f07...

* live stream na facebookowym profilu Instytutu Nauk o Kulturze i Religii:

https://www.facebook.com/Instytut-Nauk-o-Kulturze-i-Religii-101219362108315

23 maja 2018 br. na Uniwersytecie w Genui odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Cent’anni di filosofia e di cultura polacca / Sto lat myśli i kultury polskiej, zorganizowana w ramach umowy  o współpracy bilateralnej między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Universita’ degli Studi di Genova.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu Biblioteka Kultury Polskiej prezentującego włoskie edycje najważniejszych dzieł humanistyki polskiej XX wieku, a autorami jej koncepcji i głównymi realizatorami byli prof. UKSW dr hab. Anna Czajka i prof. Gerardo Cunico. Otwarcia konferencji dokonał Rektor Uniwersytetu w Genui prof. Paolo Comanducci, pozdrowienia do uczestników skierowali Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UNIGE prof. Michele Marsonet i Prodziekan WNH UKSW dr hab. Dorota Muszytowska.

W ramach paneli dyskusyjnych prezentowana była i dyskutowana działalność naukowa i sylwetki Antoniny Kłoskowskiej, Stanisława Brzozowskiego, Jana Białostockiego, Władysława Stróżewskiego i Marii Ossowskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz WNH UKSW i UNIGE, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie p. Adrianna Siennicka, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie prof. Piotr Salwa oraz wybitni badacze z różnych ośrodków naukowych Polski i Włoch. Konferencja stała się okazją do upowszechnienia wiedzy o humanistyce polskiej i jej uobecnienia w humanistyce europejskiej, a także do pogłębienia współpracy pomiędzy UKSW i UNIGE.

Dr Julia Krauze

 

KONFERENCJE I SPOTKANIA NAUKOWE

towarzyszące konstytuowaniu się kulturoznawstwa na WNH UKSW

 

2011

15 listopada 2011

Doświadczenie estetyczne międzykulturowości religijnej

spotkanie z fotografką i pisarką Moniką Bułaj

z udziałem ks. prof. Jarosława Różańskiego i prof. Jacka Kopcińskiego

plakat

 

2011

15 listopada 2011

Doświadczenie estetyczne międzykulturowości religijnej

Spotkanie z fotografką i pisarką Moniką Bułaj z udziałem ks. Prof. Jarosława Różańskiego i prof. Jacka Kopcińskiego

plakat

 

2012

17 stycznia 2012 r.

Narodziny, rozwój i perspektywy badawcze

kulturoznawstwa polskiego

spotkanie z prof. Andrzejem Mencwelem

 

29 lutego 2012 r.

INNY / JA. O praktykowaniu etosu pogranicza

spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem ośrodka „Pogranicze” w Sejnach.


11 grudnia 2012 r.

Wojny kulturowe dzisiaj

wykład prof. J. Burszty i dyskusja.

 

dotyczące badań i studiów międzykulturowości

 

2010

2 czerwca 2010 r.

Kultury świata w dialogu

Konferencja z udziałem N. Pawlak (UW), M. Religi, K. Pachniak (UW), K. Gawlikowskiego (SWPS), P. Boskiego (SWPS)  i innych przedstawicieli różnych uczelni w Polsce.

plakat

 

2013

Konferencja międzynarodowa Wielkie Księgi ludzkości, z udziałem m.in. ks. M. Bały, K.-J. Kuschela (Uniwersytet w Tybindze), G. Cunico (Uniwersytet w Genui).
plakat  

   Konferencja zorganizowana w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW stanowiła ważny nowy etap rozwoju dydaktyki i badań na kulturoznawstwie WNH UKSW, a także wpisywała się w niezbędne we współczesnych praktykach akademickich formy współpracy międzywydziałowej, międzyuczelnianej, międzynarodowej i międzyśrodowiskowej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Teologicznego i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, przedstawiciele Uniwersytetu w Tybindze i Uniwersytetu w Genui, studenci różnych wydziałów naszej uczelni i UW, przedstawiciele środowiska dziennikarskiego i menedżerskiego.

   „Wielkie Księgi Ludzkości” to nawiązanie do odbytej w czerwcu 2010 r. konferencji „Kultury świata w dialogu” oraz kontynuacja i pogłębienie jej założeń. O ile „Kultury” stanowiły zwieńczenie pierwszych trzech lat studiów na kulturoznawstwie WNH UKSW i przeprowadzenie na nim nowych w skali krajowej przedmiotów takich jak Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur oraz Wielkie kultury świata (wykład prowadzony we współpracy z najwybitniejszymi badaczami w swej dziedzinie z UW i SWPS), to konferencja z  2013 r. zwieńczyła przeprowadzenie studiów II stopnia i całego dwustopniowego cyklu nowych studiów kulturoznawstwa na naszej uczelni oraz przeprowadzenia nowych przedmiotów: Podstawy dialogu-polilogu kultur i Wielkie Pisma ludzkości (we współpracy z UW). Obydwie konferencje reprezentują kolejne etapy dydaktyki i badań na nowym polu rzeczywistości, którego badanie i przekazywanie tej wiedzy stanowi aktualny wymóg humanistyki. Chodzi tu o pole międzykulturowości i studia międzykulturowości; struktury studiów międzykulturowych są, wraz ze zmieniającym się paradygmatem badań, wymagane na większości uczelni na świecie, i, co warte podkreślenia, nie  tylko humanistycznych.

   Konferencję otworzyli Prorektor ks. prof. Maciej Bała- Wprowadzenia do obrad ze wskazaniem na miejsce konferencji w budowaniu kulturoznawstwa WNH UKSW, którego wyróżnikiem od początku jest międzykulturowość, dokonała prof. Anna Czajka-Cunico. Przedstawiła ona szczególną problematykę symultanicznego czytania Wielkich Ksiąg w sytuacji współistnienia w jednej przestrzeni osób przynależących do różnych tradycji. Prof. Czajka-Cunico wskazała na nową sytuację otwierania się coraz to nowszych wymiarów kulturowych rzeczywistości i konieczność ich ujmowania w trzech aspektach: jako stale poszerzającej się wiedzy o rzeczywistości, w perspektywie zadania rozumienia inności i różnorodności oraz jako etosu działania. Wokół tych aspektów ujmowania międzykulturowości uorganizowany był przebieg konferencji.

   Część pierwszą konferencji wypełniły wypowiedzi panelowe wykładowców przedmiotu Wielkie Pisma Ludzkości, którzy w semestrze zimowym 2013 przedstawili na wykładach kursorycznych podstawowe wiadomości dotyczące poszczególnych Ksiąg. Wypowiedzi panelowe miały służyć uwypukleniu szczególnych aspektów obecności Ksiąg w różnych kulturach. I tak dr Monika Nowakowska (UW) mówiła w swym wystąpieniu Kto mówi do kogo? Wielkie Księgi w tradycjach Indii o sposobach przekazywania ksiąg indyjskich, podkreślając wagę w nich słowa poetyckiego zwróconego przez autorów do Boga. Prof. Marek Mejor (UW) w wystąpieniu Słowo Buddy wskazywal głównie na stosunek ?słowa mówionego? do ?słowa pisanego? w rozwoju buddyzmu. Prof. dr Krzysztof Gawlikowski zwrócił uwagę na zjawisko odwoływania się do konfucjanizmu i jego Ksiąg 1 700 milionów mieszkańców Chin, Japonii, Korei i Wietnamu, a zatem członków wspólnot o dominującym obecnie znaczeniu ekonomicznym w świecie. Nowy Konfucjanizm reprezentowany przez Azjatów działających w wymiarze globalnym z niezwykłą ekonomiczną i organizacyjną skutecznością wymaga pilnego poznania i interpretacji oraz konfrontacji z tradycją zachodnią. Dr hab. Anna Kuśmirek z Katedry Filologii Biblijnej Wydziału Teologicznego UKSW skupiła się na aramejskich tłumaczeniach Biblii Hebrajskiej czyli targumach i ich szczególnym statusie we wspólnocie żydów Palestyny (wystąpienie Starożytne żydowskie przekłady Biblii Hebrajskiej i ich status w wczesnym judaizmie). Rola Koranu i hadisów w cywilizacji muzułmańskiej to tytuł wypowiedzi prof. Katarzyny Pachniak z UW, skoncentrowanej na hadisach czyli opowieściach o proroku Mahomecie i ich roli, na tle Koranu, w kulturze muzułmańskiej.

   W centrum konferencji znajdował się wykład gościa z Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Tybindze, prof. dra Karla-Josefa Kuschla. Prof. Kuschel reprezentuje jedno z najsilniejszych tak w przeszłości, jak i współcześnie środowisk teologicznych i humanistycznych na świecie, jego wystąpienie stanowiło zatem nie tylko prezentacje dorobku indywidualnego, ale i mało znanego w Polsce kontekstu badań tworzonego przez środowisko tybińskie. W swoim wystąpieniu Der Koran. Erfahrungen eines Christen mit einem umstrittenen Buch gość z Tybingi przedstawił spotkanie zachodnioeuropejskiej teologii chrześcijańskiej z Koranem, odkrycie Abrahama jako praojca trzech religii monoteistycznych i próby podjęcia wyzwania duchowego, jakim jest islam.

   Część popołudniową obrad, którym przewodził ks. prof. Ryszard Moń z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, wypełniły wykłady na temat filozoficznych lektur Biblii. Prof. dr Gerardo Cunico z Uniwersytetu w Genui, reprezentujący drugi obok tybińskiego silny, a w Polsce nieznany, ośrodek badań nad dialogiem międzyreligijnym, filozofią religii, relacjami pomiędzy filozofią, religią i literaturą, wygłosił wykład w języku angielskim Kant Reading the Bible. How a Classic Rationalist Philosopher Approached the Scriptures. Przedstawił w nim racje obecności w filozofii klasyka racjonalizmu odniesień do Biblii i wyjaśnił budzącą od lat ożywione dyskusje regułę hermeneutyki Kanta przyznającą priorytet rozumowi, wskazując jednocześnie na ograniczony przez samego Kanta zasięg obowiązywania tej reguły.

   W drugim wykładzie tego popołudnia ks. prof. Maciej Bała przedstawił założenia hermeneutyki Paula Ricoeura i opartą na nich, a niekiedy w sposób znaczący wykraczającą poza nie wykładnię Biblii. Wykład Ricoeur czyta Biblię pokazał niezwykły status tej Księgi, aktualizujący się w symbolice i”żywej metaforyczności” powołującej podmiot do szukania swej tożsamości. W ożywionej dyskusji „między fakultetami” (potwierdzającej owocność konferencji o charakterze nie tylko międzywydziałowym, międzyuczelnianym, międzynarodowym, międzyśrodowiskowym, ale i interdyscyplinarnym) głos zabrali, obok panelistów i wykładowców, profesorowie R. Moń, J. Zieliński, ks. H. Seweryniak, ks. J. Różański studenci i goście z miasta.

   Konferencja odbywała się w kilku językach. Uczestnicy dysponowali tekstami wykładów i ich streszczeniami w języku polskim i angielskim. Niektóre wypowiedzi były tłumaczone symultanicznie. W przerwie między wypowiedziami panelowymi student kulturoznawstwa, Maciej Klociński, wykonał program muzyczny, zawierający m.in. utwory Chopina.

   Obradom towarzyszyły projekcje fotografii Moniki Bułaj z albumu Boży Ludzie, Bosz 2011, udostępnione w tym celu przez autorkę, w przeszłości studentkę naszej uczelni.

Fot. Koło Fotograficzne WNH UKSW Prof. Czajka-Cunico i prof. Kuschel

2015

20 lutego 2015 r.

Kulturoznawstwo i międzykulturowość

Panel organizowany we współpracy WNH z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, z udziałem m.in. ks. M. Bały, N. Pawlak (UW), W. Kunickiego (Uniwersytet Wrocławski), J. Nikitorowicza (Uniwersytet w Białymstoku), J. Kurczewskiej (IFiS PAN)

Plakat

 

2019

23 września 2019 r.

Dobro i komunikacja / Il bene e la comunicazione. Il pensiero di Kant nel contesto italiano e polacco contemporaneo

sympozjum międzynarodowe we współpracy z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej i Instytutem Włoskim Kultury w Warszawie

plakat

 

z cyklu Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech

 

2016

3 czerwca 2016

Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski,

Konferencja międzynarodowa z udziałem A. Walickiego, J. Herltha, G. Cunico, S. Pieroga i in.

Plakat https://www.youtube.com/watch?v=Wv5rI71kiYA

 

2017

19 września 2017 r.

Polskość w świecie II: Jan Białostocki

Konferencja międzynarodowa z udziałem L. Magnaniego (Genua), J.  Chrościckiego, S. Michalskiego (Tybinga), A. Nakova (Paryż), J. Grabskiego (Wiedeń) i in.

Plakat, https://www.youtube.com/watch?v=XejTuJDbZg4

 

2018

23 maja 2018 r., Uniwersytet w Genui

Sto lat myśli i kultury polskiej / Cento anni di filosofia

e di cultura polacca

Konferencja międzynarodowa we współpracy z Uniwersytetem w Genui

Plakat

http://filosofia.dafist.unige.it/?page_id=1191, sprawozdanie Julia Krauze załącznik

 

wykłady i konferencje w ramach wymiany Erasmus i umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Genui koordynowane w Katedrze

 

2010

20 września 2010

La  notion  de  plaisir  dans  la  pensée  esthétique du  XVIIIe  siècle

wykład inauguracyjny prof. Teresy Kostkiewiczowej, Uniwersytet w Genui, dyskusja pod przewodnictwem prof. Gerardo Cunico i Vittorio Colettiego

 

2011

20 września 2011

Polish republicanism. A forgotten intellectual tradition

of Polish Lithuanian Ukrainian Commonwealth

wykład prof. Krzysztofa Koehlera, Uniwersytet w Genui, wprowadzenie prof. Gerardo Cunico, udział w prezentacji prof. Francesco Surdich (Dziekan Wydziału Literatur i Filozofii), prof. Roberto Sinigaglia (Dyrektor Departamentu Historii Nowożytnej i Współczesnej)

 

2012

27 kwietnia 2012

Dialogo tra il gatto, la cipolla e la pietra.

Sui versi di Wisława Szymborska

wykład prof. Wojciecha Kudyby, Uniwersytet w Genui, wprowadzenie prof. Gerardo Cunico, udział w prezentacji prof. Francesco Surdich (Dziekan Wydziału Literatur i Filozofii), prof. Michele Marsonet (Dyrektor Departamentu Filozofii), prof. Roberto Sinigaglia (Dyrektor Departamentu Historii Nowożytnej i Współczesnej)

 

14 lutego 2012

Cultura: concetto plurale e prospettiva universale

wykład prof. Gerardo Cunico na UKSW

 

Philosophy and the dialogue of religions

Wykład i spotkanie robocze z prof. Gerardo Cunico we współpracy WNH z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 12 czerwca 2012.

 

2014

4 lipca 2014 r.

Filozofia religii we Włoszech. Alberto Caracciolo

Wykład i spotkanie robocze z prof. Gerardo Cunico we współpracy WNH z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej.

 

2015

11 czerwca 2015

Filosofia italiana e filosofia polacca

Wykład prof. Gerardo Cunico, UKSW, we współpracy WNH z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej 11 czerwca 2015.

 

25 czerwca 2015r.

Polska literatura emigracyjna

wykład prof. Krzysztofa Koehlera na Uniwersytecie w Genui

 

2016

12 października 2016 r.

Religion as a source and remedy of evil

wykład prof. Gerardo Cunico, UKSW

 

2018

3 kwietnia

Translated to the natives. Polish translations of Conrad’s prose and their influence on the reception of his work

Wykład prof. Anny Szczepan-Wojnarskiej na Uniwersytecie w Genui

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach