glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dokumenty

REGULAMIN RADY DYSCYPLINY NAUK O KULTURZE I RELIGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Uchwała nr 8/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny NoKiR UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020.

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 •  Charakter Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Kulturze i Religii (zwanej dalej: „Radą” lub „Radą Dyscypliny”), jej skład, zasady działania i kompetencje określają przepisy Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej: „Statutem”) oraz inne akty prawa powszechnego i partykularnego.
 •  Regulamin Rady Dyscypliny określa szczegółowe zasady organizacji pracy Rady.

§ 2

[Rada dyscypliny i osoba przewodnicząca obradom]

 •  Rada jest organem kolegialnym Uniwersytetu.
 •  Posiedzenia Rady prowadzi jej przewodniczący lub – w jego zastępstwie – inna osoba, zgodnie z przepisami Statutu.
 •   Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady, ustalenie porządku obrad, proponowanie Radzie do zatwierdzenia kandydatów do komisji skrutacyjnej oraz wyznaczenie sekretarza Rady.

§ 3

[Posiedzenia Rady dyscypliny]

 •  Rada wypełnia swoje zadania na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
 •  Posiedzenia zwyczajne odbywają się, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 •  Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w miarę potrzeby na uzasadniony wniosek przewodniczącego Rady, dziekana wydziału lub co najmniej 5 członków Rady.
 •  Termin posiedzenia zwyczajnego Rady wraz ze wstępnym porządkiem obrad podaje się do wiadomości członków Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 •  Członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady zobowiązane są do zachowania dyskrecji, zwłaszcza w sprawach personalnych.

§ 4

[Uczestnictwo w posiedzeniach]

 •  Członkowie Rady są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Rady i potwierdzić swoją obecność własnoręcznym podpisem na imiennej liście obecności.
 •  Nieobecność na posiedzeniu Rady należy zgłosić drogą elektroniczną do przewodniczącego Rady.
 •  W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady, zgłoszony uprzednio przewodniczącemu. Gościom Rady przysługuje głos doradczy, poświadczają oni swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 5

[Porządek obrad]

 •  Porządek obrad Rady dyscypliny ustala przewodniczący.
 •  Zmiany porządku obrad mogą zgłaszać:
 •  przewodniczący;
 •  dziekan wydziału;
 •  kierownicy katedr i zakładów;
 •  członkowie Rady.
 •  Powiadomienie o posiedzeniu Rady, z podaniem terminu, miejsca i godziny jego rozpoczęcia, wraz z załącznikami rozsyła się drogą elektroniczną.

§ 6

[Tryb zabierania głosu podczas posiedzeń]

 •  Prawo zabierania głosu na posiedzeniach rady przysługuje osobom wchodzącym w skład rady i innym uczestnikom obrad.
 •  Wnioski formalne mają prawo zgłaszać tylko członkowie rady.

§ 7

[Sposoby podejmowania uchwał]

 •  Rada podejmuje uchwały zgodnie ze Statutem i prawem ogólnie obowiązującym.
 •  W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie korespondencyjnym za pomocą środków elektronicznych. Uchwałę podjętą w ten sposób dołącza się do protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
 •  Ewentualny wniosek o reasumpcję głosowania, możliwy w przypadku stwierdzenia braków formalnych, winien być zgłoszony na posiedzeniu, na którym odbyło się dane głosowanie.
 •  Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady i sekretarz Rady.

§ 8

[Dokumentowanie posiedzeń rady dyscypliny]

 •  Z przebiegu obrad sporządza się protokół. Protokół przyjęty przez Radę i podpisany przez przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
 •  W protokole zamieszcza się omówienie przebiegu obrad oraz wyniki głosowania. Do protokołu w postaci załączników dołącza się pełną treść podjętych uchwał.
 •  Uchwały publikuje się w monitorze Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA BADANIA W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII 

Uchwała Nr 7/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020

 

·         Dyrektor dysponuje rezerwą zapewniającą dofinansowanie działań bieżących (koszty związane z realizacją projektów Instytutu, Katedr i pracowników nieujętych
w planie działalności naukowej). Procentową wysokość rezerwy każdorazowo ustala Komisja ds. podziału środków finansowych na badania w dyscyplinie NoKiR.

·         Środki na badania naukowe przeznaczane są w szczególności na:

2.1  czasopismo/a przypisane do dyscypliny NoKiR i prowadzone na WNH i znajdujące się na listach MNiSW (koszty redakcji, tłumaczeń, koszty wydawnicze: recenzje, korekta, skład, opracowanie graficzne, druk etc.);

2.2 naukowe, recenzowane monografie autorskie publikowane w wydawnictwie UKSW (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą właściwego prorektora, w innych wydawnictwach z listy MNiSW) (koszty wydawnicze: recenzje, korekta, skład, opracowanie graficzne, druk etc.);

2.3 przygotowanie publikacji w czasopiśmie z listy MNiSW (koszty kwerendy, tłumaczenia);

2.4 udział w konferencjach naukowych (pod warunkiem publikacji tekstu przypisanego do NoKiR w czasopiśmie z listy MNiSW nie później niż w ciągu 2 lat lub do końca danego okresu ewaluacji dyscypliny).

·         Zasady pracy Komisji ds. podziału środków finansowych na badania w dyscyplinie NoKiR:

3.1. Komisja ds. podziału środków finansowych na badania w dyscyplinie NoKiR przyznaje środki finansowe na wniosek pracownika lub zespołu pracowników (wniosek złożony do BBN z kopią do dyrektora/sekretariatu INoKiR w wyznaczonym przez rektora terminie);

3.2 wnioski obarczone wadami i brakami formalnymi (w tym wnioski niezgodne z właściwym zarządzeniem rektora UKSW) nie będą rozpatrywane;

3.3 komisja może przyznać tylko część wnioskowanej kwoty;

3.4. środki na badania przyznaje się pracownikom badawczo-dydaktycznym nie rzadziej niż co 2 lata;

3.5. pracownicy przypisani do dyscypliny NoKiR w 100% i 75% mają pierwszeństwo w przyznawaniu środków, których efektem ma być wypełnienie slotu publikacyjnego;

3.6. pracownicy przypisani do dyscypliny NoKiR w 75%, 50% i 25% mogą otrzymać finansowanie wniosków pod warunkiem przypisania ich wymiernych efektów (publikacji) do dyscypliny NoKiR, przy czym zachowuje się zasadę proporcjonalności w przyznawaniu środków finansowych powiązanej z procentowym przypisaniem pracownika do dyscypliny;

3.7. wnioski pracowników przypisanych do dyscypliny NoKiR w 75%, 50% i 25% winny zawierać oświadczenie pracownika o tym, iż nie stara się o finansowanie projektu w innej dyscyplinie;

3.8. wnioski pracowników przypisanych do dyscypliny NoKiR w 75%, 50% i 25% mogą być konsultowane/opiniowane przez dyrektora drugiej dyscypliny;

3.9. pracownicy, którzy nie rozliczyli terminowo projektu (finansowo i merytorycznie), nie otrzymują finansowania w roku kolejnym;

3.10. wnioski zespołów badawczych interdyscyplinarnych mogą otrzymać dofinansowanie z dwóch dyscyplin z zachowaniem zasad 3.6-3.8.

·         Wymagania w odniesieniu do formułowania wniosków o dofinansowanie (kierowanych do BBN jak i wniosków składanych do Dyrektora INoKiR):

4.1 Złożenie wniosku i rozliczenie projektu może nastąpić jedynie w przypadku, gdy pracownik zachowuje przypisanie części dorobku do dyscypliny NoKiR (w przypadku planowanej zmiany przypisania dorobku nie należy skąłdać wniosków o finansowanie projektów w dyscyplinie NoKiR, których wymierny efekt w postaci publikacji nie będzie sfinalizowany w danym roku, tj. w czasie gdy pracownik zachowuje przypisanie do NoKiR).

4.1. Wniosek powinien zawierać opis projektu z podaniem wymiernego efektu tzn. z podaniem tytułu, miejsca publikacji przygotowywanego tekstu.

4.2. Zobowiązanie złożenia do druku tekstu z podaniem daty złożenia w wydawnictwie lub czasopiśmie z listy MNiSW.

4.3. Zobowiązanie przypisania w/w publikacji do dyscypliny NoKiR UKSW. (w przypadku zmiany przypisania dorobku do dyscypliny, przed ukazaniem się drukiem planowanego tekstu

4.4. Informację o dofinansowaniu projektu z innych źródeł.

4.5. Przewidywany termin realizacji w przypadku delegacji (konferencje i kwerendy).

4.6. Wnioski wydawnicze winny zawierać możliwie dokładne informacje co do ilości arkuszy wydawniczych, ilustracji, wykresów barwnych i czarno-białych i ich miejsca w tekście, poza tekstem, we wkładkach wewnątrz książki lub na jej końcu (przekroczenie kosztorysu związane z przekroczeniem wskazywanej objętości lub w związku ze zmianą wymagań co do ilustracji nie będzie finansowane).

·         Bez względu na tryb przyznawania środków, opisany w punkcie 1 i 2, pracownik wnioskujący o środki finansowe zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi instytutu plan badawczy, a następnie sprawozdanie z wykonania planu (w wersji elektronicznej i papierowej).

·         Pracownik po rozliczeniu finansowym w BBN zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dyrektora/sekretariatu INoKiR o realizacji projektu bądź decyzji o zaniechaniu realizacji projektu.  Rozliczenie merytoryczne zadania dokonuje się na Formularzu Sprawozdania, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (zał. 1).

UWAGA!

Wszystkie uchwały Rady Dyscypliny NoKiR oraz decyzje dyrektora Instytutu zamieszzcane są na stronie Wydziału Nauk Humanistyczych w Monitorze UKSW : https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs

 

 

ZałącznikRozmiar
Załącznik 1_ formularz sprawozdania merytorycznego z wykonanego zadania badawczego w INoKiR_załącznik do regulaminu.pdf58.73 KB
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach