glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Zarządzania Kulturą

KATEDRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ

Prowadzi badania w zakresie zarządzania kulturą, uwzględniając następujące pola badań: społeczną misję instytucji i organizacji kultury, w szczególności w środowisku lokalnym; odpowiedzialność społeczno-kulturową organizacji kultury; zarządzanie partycypacyjne; strategie zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym; zarządzanie pamięcią kulturową; zarządzanie lokalnym dziedzictwem z wykorzystaniem nowych technologii; międzykulturowość, relacje międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością; zarządzanie archiwami społecznymi. Przedmiotem badań Katedry są również: sektory kreatywne; strategie marketingowe, promocja, marketing w kulturze; badania publiczności; modele funkcjonowania instytucji kultury; budowanie relacji ze społecznością lokalną. W zakresie zainteresowań badawczych znajduje się również doświadczenie zarządzania instytucjami kultury w perspektywie historycznej (w szczególności – muzeami) i współczesnej.

Katedra Zarządzania Kulturą odwołuje się w swej działalności do dorobku Zakładu Zarządzania Kulturą, funkcjonującego na WNH UKSW od 2009 r.

Zakład tworzyły dr Magdalena Ślusarska i dr Kama Pawlicka. W 2011 r. do Zakładu dołączyła dr Anna Wróblewska. Zakład prowadził w ramach działalności dydaktycznej specjalizację Zarządzanie w kulturze, która od początku, od 2009 r. cieszyła się znacznym powodzeniem wśród studentów; poza zajęciami specjalizacyjnymi na studiach dziennych, prowadzone były zajęcia na studiach niestacjonarnych. Zajęcia, oprócz etatowych pracowniczek Zakładu, prowadzili praktycy i eksperci w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania.

Zakład Zarządzania Kulturą zorganizował trzy edycje konferencji Strategie zarządzania instytucjami  i projektami kulturalnymi, których efektem była monografia pod tym samym tytułem.

W Zakładzie zostały zainicjowane następujące obszary badań:

·         zarządzanie w instytucjach kultury w obszarze przemysłów kreatywnych, z uwzględnieniem zarządzania strategicznego w sektorze teatralnym i filmowym;

·         strategie marketingowe (promocja i PR);

·         badania publiczności w sektorach kreatywnych;

·         modele funkcjonowania instytucji kultury;

·         społeczna misja instytucji kultury, budowanie relacji ze społecznością lokalną;

·         wpływ przemysłów kultury na rozwój regionów (w dziedzinie filmu; projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza);

·         produkcja filmowa;

·         badania ekonometryczne w przemysłach kultury, w dziedzinie filmu.

Zakład Zarządzania Kulturą zrealizował również grant: „Humanista w instytucjach kultury. Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW”, nr POWR:03.01.00-00-S109/17, realizowany w okresie 01.01.2018 r. – 31.01.2019 r. oraz uczestniczył w przygotowaniu publikacji (wybór):

·         P. Dziurski, K. Pawlicka, A. Wróblewska, „Cultural management as a research area: challanges” (w:) Cultural management. From theory to practice, red. Ł. Wróblewski, Z. Dacko- Pikiewicz, J. C. Y. Liu, London Scentific, London 2018;

·         P. Dziurski, K. Pawlicka, A. Wróblewska, Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego, „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 4, 2017 s 33 – 70; http://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/zalacznik_2017_wokol_zarzadzania.pdf;

Zarządzanie w kulturze, „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 4, 2017.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach