glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości

KATEDRA TEORII KULTURY I MIĘDZYKULTUROWOŚCI

Profil badawczy Katedry obejmuje cztery kręgi tematyczne. Pierwszy z nich to podstawy badań nad kulturą: filozofia i teorie kultury, historia wiedzy o kulturze i kulturach, historia pojęcia, metodologie badania kultur i ich interdyscyplinarność, podstawy dialogu i jego odmiany, problematyka poezji u podstaw kultur, narracji i obrazu (wizualności) w kulturach, kultura cyfrowa i jej relacje z humanities. Drugim jest badanie polskości: polska szkoła kulturalistyczna i jej metodologie, określanie (również w analizach i interpretacjach tekstów kultury) polskości historycznej i współczesnej. Trzeci stanowi międzykulturowość: wielo- i międzykulturowość, pogranicze i przekraczanie granic (w wielu aspektach tej problematyki), migracje, problem uchodźctwa (i jego wizerunku), dialog-polilog kultur i filozofii, filozofia międzykulturowa wraz z jej uwa-runkowaniami i możliwościami rozwoju, dialog międzyreligijny, komunikacja estetyczna między kulturami, populizm kulturowy, przekład kulturowy, postaci między-kulturowe humanistyki, dialog między humanistykami, obecność kultury polskiej w świecie oraz dialogi i polilogi jak np. polsko-żydowski, polsko-niemiecki, polsko-włoski, polsko-żydowsko-niemiecko-włoski (w Europie) i chińsko-europejski, dialogi z Afryką. Czwarty krąg wreszcie to relacja kultura-natura, etyka światowa i międzygatunkowa.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach