glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Regulamin Rady Dyscypliny

 

REGULAMIN RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ JĘZYKOZNAWSTWO

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Charakter Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo (zwanej dalej: „Radą” lub „Radą Dyscypliny”), jej skład, zasady działania i kompetencje określają przepisy Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej: „Statutem”) oraz inne akty obowiązującego prawa.

2. Regulamin Rady Dyscypliny określa szczegółowe zasady organizacji pracy Rady.

 

§ 2.

[Osoba przewodnicząca obradom]

1. Posiedzenia Rady prowadzi jej przewodniczący lub – w jego zastępstwie – inna osoba, zgodnie z przepisami Statutu.

2. Do zadań przewodniczącego Rady należy przygotowywanie posiedzeń Rady oraz  przewodniczenie im, w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady, ustalenie porządku obrad, proponowanie Radzie do zatwierdzenia kandydatów do komisji skrutacyjnej oraz wyznaczanie sekretarza.

 

§ 3.

[Posiedzenia Rady Dyscypliny]

1. Rada wypełnia swoje zadania na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w miarę potrzeby na uzasadniony wniosek przewodniczącego Rady, dziekana wydziału lub co najmniej 2 członków Rady.

4. Termin posiedzenia zwyczajnego Rady podaje się do wiadomości jej członków nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem, a porządek obrad – nie później niż 4 dni przed nim.

5. Powiadomienie o posiedzeniu Rady z podaniem terminu, miejsca i godziny jego rozpoczęcia wraz z załącznikami rozsyła się drogą elektroniczną.

 

 

§ 4.

[Uczestnictwo w posiedzeniach]

1. Członkowie Rady są zobowiązani do udziału w całych posiedzeniach Rady i powinni potwierdzić swoją obecność własnoręcznym podpisem na imiennej liście obecności.

2. Nieobecność na posiedzeniu Rady należy zgłosić drogą elektroniczną  przewodniczącemu Rady.

3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 2 członków Rady, zgłoszony uprzednio przewodniczącemu. Gościom przysługuje głos doradczy; poświadczają oni swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

4. Członków Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach obowiązuje dyskrecja, zwłaszcza w sprawach personalnych.

 

§ 5.

[Porządek obrad]

1. Porządek obrad Rady Dyscypliny ustala jej przewodniczący.

2. Każdy pracownik przypisany do dyscypliny językoznawstwo może zgłaszać wnioski o włączenie danej sprawy do porządku obrad. Wniosek taki należy przesłać drogą elektroniczną przewodniczącemu Rady nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. O zmianę porządku obrad mogą wnosić:

a. przewodniczący Rady;

b. dziekan wydziału;

c. kierownicy katedr i zakładów;

d. członkowie Rady.

4. Osoba przewodnicząca posiedzeniu może odmówić włączenia sprawy do porządku obrad, jeśli jest ona sprzeczna z kompetencjami Rady, z obowiązującymi przepisami lub jest wadliwie przygotowana.

5. Decyzję o ostatecznym porządku obrad podejmuje Rada.

 

§ 6.

[Tryb zabierania głosu podczas posiedzeń]

1. Prawo zabierania głosu na posiedzeniach Rady przysługuje jej członkom i innym uczestnikom obrad.

2. Wnioski formalne mają prawo zgłaszać tylko członkowie Rady.

 

§ 7.

[Sposoby podejmowania uchwał]

1. Rada podejmuje uchwały zgodnie ze Statutem i prawem ogólnie obowiązującym.

2. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie korespondencyjnym przy użyciu poczty elektronicznej. Uchwałę podjętą w ten sposób dołącza się do ostatniego protokołu posiedzenia Rady.

3. Ewentualny wniosek o reasumpcję głosowania, możliwy w przypadku stwierdzenia braków formalnych, winien być zgłoszony na posiedzeniu, na którym odbyło się dane głosowanie.

4. Uchwały Rady podpisuje jej przewodniczący.

 

§ 8.

[Dokumentowanie posiedzeń Rady Dyscypliny]

1. Z przebiegu obrad sporządza się protokół. Protokół przyjęty przez Radę i podpisany przez jej przewodniczącego stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2. W protokole zamieszcza się omówienie przebiegu obrad oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się pełną treść podjętych uchwał.

3. O przyjęciu protokołu Rada rozstrzyga na kolejnym posiedzeniu.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach