glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Główne kierunki badań

 

semantyka leksykalna

tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny

leksykografia

gramatyka historyczna języka polskiego i łacińskiego

onomastyka ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii

kultura języka i stylistyka

etyka słowa

różne aspekty języka autorów

semantyka tekstu artystycznego

komizm historyczny

gwara warszawska

język mediów i komunikacja społeczna

analiza dyskursu

nauczanie języka polskiego jako obcego

nauczanie języka włoskiego i łacińskiego

kontakty międzyjęzykowe w ujęciu synchronicznym i diachronicznym

wybrane zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego

językowe aspekty komunikacji międzykulturowej

metodologia badań nad językiem

teoria idiolektu

historia językoznawstwa

lingwistyczne zastosowania narzędzi informatycznych

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach