glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Tematy seminariów - studia stacjonarne

 

 

TEMATYKA SEMINARIÓW WNH

ROK AKADEMICKI 2021/2022

  

Filologia polska – seminarium licencjackie

 


 

Dr Łukasz Cybulski

 


 

Polska literatura dawna w perspektywie tekstologicznej.

 


 

Dr Agnieszka Karolczuk

 


 

Współczesna polszczyzna w perspektywie normatywnej i glottodydaktycznej.

 


 

Dr Łukasz Kucharczyk

 


 

Motywy fantastyczne w polskiej literaturze współczesnej.

 


 

Dr Laura Polkowska

 


 

Pragmatyka językowa – dyskurs, perswazja, językowy obraz świata.

 


 

Ks. Dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.

 


 

Współczesna literatura emigracyjna.


 

Dr Evangelina Skalińska


 

Literatura romantyzmu polskiego i jej konteksty.

 


 

Filologia polska – seminarium magisterskie

 


 

Dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.


 

Literatura polska w kontekście  kryzysu światopoglądowego przełomu XIX i XX wieku.

 


 

Dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

 

 


 

Polszczyzna w perspektywie antropologiczno-kulturowej.

 


 

Dr Mateusz Kowalski

 


 

Język w kulturze i komunikacji.


 

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba

 


 

Pamięć i literatura.


 

 

Dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.

 


 

Historia literatury romantyzmu.

Tradycja romantyzmu w literaturze współczesnej.

Poezja współczesna – sztuka interpretacji


 

Dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz

 


 

Wielkie i małe narracje dziewiętnastego wieku.


 

Kulturoznawstwo – seminarium licencjackie

 


 

 

 

 

Dr Piotr Dejneka

 


 

 Problemy z kulturą we współczesnym świecie.

 

Seminarium licencjackie zatytułowane Problemy z kulturą we współczesnym świecie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wyzwaniami  stojącymi przed  zglobalizowaną kulturą XXI stulecia.  Międzydyscyplinarna problematyka seminarium  zachodzi na pole oddziaływań współczesnego kulturoznawstwa, filozofii, antropologii kultury socjologii i politologii.

W ramach prowadzonego przeze mnie seminarium licencjackiego

zatytułowanego "Problemy z kulturą we współczesnym świecie" przyglądamy się i analizujemy wspólnie szerokie spektrum problemów i wyzwań  stojących przed  zglobalizowaną kulturą 21 stulecia.  Międzydyscyplinarna problematyka seminarium  zachodzi na pole oddziaływań współczesnego kulturoznawstwa, filozofii, antropologii kultury socjologii i politologii. Typowe zagadnienia nad którymi  pracowałem  ze studentami w ostatnich latach obejmują min takie zagadnienia jak:

Nowoczesność a tożsamość; style życia a  kultura; alternatywne formy projektowania w kulturze;  kultura alternatywnego designu; współczesny urbanizm miejski i jego implikacje; miasto a sztuka nowoczesna; dialog i konflikt międzykulturowy; wychowanie międzykulturowe jego funkcje i znaczenie we współczesnym świecie; mas media a tożsamość, mas media a informacja; Internet  jako nowe narzędzie komunikacji  społecznej i kulturowej;

prowadzenia polityki; działalności  gospodarczej i jego wpływ na rozwój cywilizacji; pomiędzy koniecznością cenzury a wolnością wypowiedzi artystycznej  - dylematy etyczne; nowe kino etycznie zaangażowane -czyli sztuka nowej formy komunikowania problemów społecznych; pamięć społeczna; rola instytucji publicznych jako depozytariusza narracji historycznych; nowe ruchy społeczne i ich wpływ na  dyskurs prowadzony w sferze publicznej, kultura popularna jej specyfika, funkcje i  rola we współczesnym świecie (analizy wybranych przykładów).

 

 

 


 

Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska


 

Kultura, kontekst, interpretacja.

 

Na moje seminarium zapraszam studentów zainteresowanych opisem, analizą i interpretacją różnorodnych, współczesnych jak i przeszłych, zjawisk kultury z pozycji szeroko rozumianej antropologii, począwszy od antropologii kulturowej przez antropologię kognitywną do antropologii generatywnej. Studenci mają możliwość "dotknąć kulturę" tworząc źródła wywołane, jak również "czytać kulturę" korzystając ze źródeł zastanych, włączając w to analizę przekazów znanych z najnowszych nośników kultury. Ten rodzaj praktyki poznawczej może się odnosić zarówno do kultury rodzimej, do kultur obszaru Europy, jak również do kultur pozaeuropejskich. Może dotyczyć zarówno tzw. "kultury wysokiej", "wielkich opowieści", jak i kultury popularnej czy regionalnej, zawartych w słowie, obrazie i doświadczeniu.  

 


 

 

Ks. dr Wojciech Sadłoń

 


 

Kultura, kontekst, interpretacja

 

Więzi lokalne i kultura lokalna

Organizacje charytatywne

Przemiany chrześcijaństwa i katolicyzmu

Nowe formy przeżywania wiary

Religia a seksualność

Wpływ epidemii Covid-19 na dynamikę kulturową

Migracja

 


 

 

Dr Kama Pawlicka


 

Zarządzanie sektorami kultury.

 

Zarządzanie w kulturze; budowanie wizerunku; przemysły kultury; funkcjonowanie instytucji kultury; komunikacja marketingowa; zrównoważony rozwój  kulturze.

 


 

 

 

Dr Piotr Jakubowski


 

Współczesna kultura wizualna, cyfrowa i artystyczna.

 

Seminarium poświęcone będzie następującym zagadnieniom:

- kultura wizualna (teoria fotografii, zwrot ikoniczny w naukach o kulturze, społeczna produkcja i cyrkulacja obrazów);

- cyberkulturoznawstwo (nowe media, folklor internetowy, usieciowione ruchy społeczne);

- kulturoznawcza interpretacja literatury i filmu.

 


 

 

Dr Agnieszka Smaga


 

Kultura analogowa i cyfrowa, artystyczna i użytkowa.

 

Przedmiotem prac licencjackich mogą być przekazy analogowe i cyfrowe, artystyczne i użytkowe. Skupimy się na wzajemnych relacjach tekstu i obrazu, obecnych we wskazanych artefaktach kultury. Zależności te możemy analizować w obrębie np. literatury (powieści, poezji wizualnej i konkretnej, ekfrazy), malarstwa, fotografii, filmu, komiksu, reklamy, memów, selfi , gier, animacji, portali społecznościowych, blogów, stron WWW i aplikacji.  Mile widziane są własne praktyki komunikacyjne (pisanie, malowanie, rysowanie,  fotografowanie, tworzenie filmów i animacji, projektowanie, tworzenie zawartości stron WW, pisanie tekstów pod SEO), które pozwolą skutecznie rozwinąć proponowaną metodę badawczą – ikonikę (pojawiła się ona w latach 80. XX wieku, wraz  ze zwrotem medialnym).

 


 

Kulturoznawstwo – seminarium magisterskie

 


 

 

 

 

Dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.


Kultura a zarządzanie: zagadnienia uniwersalne, zagadnienia specyficzne.

Obszary zainteresowań: zarządzanie instytucjami kultury w perspektywie historycznej i współczesnej; zarządzanie w instytucjach kultury w obszarze przemysłów kreatywnych, w tym zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, finansowanie; badania publiczności w sektorach kreatywnych; modele funkcjonowania instytucji kultury; społeczna misja instytucji kultury, w tym w środowisku lokalnym.

Wyzwaniem czasów współczesnych, dotyczącym również kultury instytucjonalnej, jest kryzys edukacji humanistycznej, którego jednym z objawów jest m.in. dysfunkcja rozumienia doświadczenia historycznego oraz znaczenia tegoż dla budowania wspólnoty państwowej i kulturowej, skutkująca niedocenianiem rozumienia długiego trwania kultury jako systemu dóbr i wartości stabilizujących ludzką indywidualność i zbiorowość w relacji do świata, którego cechą wyróżniającą jest zmienność. Częścią tak zdefiniowanego wyzwania jest również dominacja modeli zarządczych, konstytuowanych limitowanymi okresami wykonywania funkcji kierowniczych. Zrozumiała z perspektywy sprawnego zarządzania wymiana kadrowa niejednokrotnie koliduje z rozumieniem długoterminowego horyzontu kultury, co wskazuje na potrzebę formacji światopoglądu kulturowego kadry zarządczej. Okres ostatnich dekad charakteryzuje się również rozwojem instytucji kultury w Polsce. Na ten rozwój, widoczny m.in. w sektorze instytucji muzealnych, które w tym kontekście służyć mogą jako przykład, składają się następujące czynniki: zwiększenie liczby muzeów do ok. 1000, zwiększenie skali publicznego zainteresowania muzeami, mierzonego wzrostem frekwencji rocznych odwiedzin, sięgającego 42 mln (w 2019), zwiększenie nakładów finansowych, wyrażających się w takich inwestycjach jak np.: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale również w formie programów dotacyjnych, zjawisko społecznego zainteresowania muzeum jako formą upamiętniania kultury indywidualnej i lokalnej, wyrażające się w zakładaniu muzeów tzw. prywatnych przez osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, pojawienie się w muzealnictwie kategorii tzw. muzeum narracyjnego.

 

 


 

 

Dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz.

 

 


 

Badania empiryczne, zamieszkiwanie, religia, nowe media, choroba.

 

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom:

- badaniom empirycznym (jakościowym),

- uczestnictwu w kulturze,

 - zamieszkiwaniu, domowi, praktykom zamieszkiwania, miastu,

- nowym mediom i nowym technologiom,

- religii,

-  chorobie i praktykom medycznym.

 


 

 

Dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.

 


 

Sztuki wizualne w kulturze.

 

Kultura artystyczna w muzeum (muzealnictwo i muzeologia)

Historia sztuk wizualnych

Symbole, znaki, toposy w kulturze.


 

 

 

Dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.


 

Imperium współczesnych tekstów kultury. Aspekty artystyczne, ideowe i pragmatyczne

 

Seminarium poświęcone będzie (w proporcjach zależnych od zainteresowań studentów):

- artystycznym tekstom kultury (w szczególności narracjom literackim i filmowym)

- przekazom perswazyjnym (w szczególności poetyce i pragmatyce reklamy)

- wybranym zagadnieniom z obszaru współczesnej kultury wizualnej (np. fotoesejowi)

- zjawiskom z zakresu intermedialności (np. adaptacjom filmowym czy teatralnym dzieł literackich)

- zagadnieniom z zakresu estetyki wyobraźni (np. symbolice wybranych motywów).

 


 

                                            Filologia włoska – seminarium licencjackie

 


 

 

Dr Leonardo Masi

 


 

Literackie aspekty włoskiej piosenki

Rola pieśni, piosenki, muzyki w literaturze włoskiej, analiza tekstów przeznaczonych do muzyki, współpraca poetów z piosenkarzami.

 


 

 

 

Dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.


 

Literatura włoska od XIX do XXI wieku

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione modelowe teksty i wielcy pisarze literatury włoskiej od Romantyzmu do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi zarówno na aspekty stylistyczne analizowanych tekstów, jak i na ich kontekst historyczno-kulturowy.

 


 

 

dr hab.Joanna Pietrzak-Thébault, prof. ucz.

 


 

Literatura włoska od XIII do XVIII wieku

Specyfika literackich tekstów dawnych, ich forma oraz powiązanie z kulturą danej epoki.

 


 

 

 

Dr Roberto Peressin


 

Zagadnienia seminaryjne z językoznawstwa historycznego

1) Podstawy językoznawstwa diachronicznego (opis najważniejszych zmian językowych w zakresie fonetyki, morfologii). Wybór zagadnień dotyczących rozwoju języka włoskiego, m.in.: leksyka (onomastyka, etymologia, zapożyczenia), dzieje kategorii i funkcji gramatycznych, problemy przekładowe.

2) Ćwiczenia pisemne w stylu akademickim.

 


 

 

Dr Julia Krauze


 

Iter etymologicum. Teorie, dubbi, proposte

Problematyka zajęć seminaryjnych dotyczy językoznawstwa historyczno-porównawczego, etnolingwistyki (językowy/kulturowy obraz świata) oraz tabu w języku i kulturze w domenie języków klasycznych, romańskich i słowiańskich.

 


 

Filologia włoska – seminarium magisterskie

 


 

 

Dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.

 

 

 


 

Modelowe teksty i pisarze literatury włoskiej od Leopardiego do współczesności

[Autori e testi esemplari della letteratura italiana dal romanticismo alla contemporeneità]

 

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione modelowe teksty i wielcy pisarze literatury włoskiej od Leopardiego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi zarówno na aspekty stylistyczne analizowanych tekstów, jak i na ich kontekst historyczno-kulturowy.

 


 

 

 

Dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault, pof. ucz.

 

 


 

Literatura włoska od XIII do XVIII wieku

Problemy edytorskie, przekaz i przekształcenia tekstów literackich.

Przekłady i transmisje międzykulturowe.

 


 

 

Dr Alberto Regagliolo

 

 


 

Dydaktyka języka włoskiego w świetle językoznawstwa

Problemi e argomenti relazionati all’acquisizione e all’insegnamento della lingua italiana.

Analisi di corpora linguistici.

 


 

Filologia klasyczna – seminarium licencjackie

 


 

 

Dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.

 

 


 

Seminarium licencjackie - Fil. klasyczna rok 2 i 3

Tematyka będzie dotyczyła głównie przesłania tekstów literackich starożytnych pisarzy (filozofów, retorów i innych – także epoki patrystycznej).

 


 

Dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.

 

 

 


 

Historia literatury łacińskiej; retoryczne aspekty obrazowania cierpienia i problemów kosmologicznych w literaturze łacińskiej przede wszystkim w epoce Augustowskiej i w IV w.n.e.

 

 

 

TEMATY  SEMINARIÓW  

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 

 

Filologia polska – seminarium licencjackie

 

Imię i nazwisko

Tematyka seminarium

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak

Poetyka, teoria literatury, metodologia badań literackich, filozofia literatury i estetyki, wybrane aspekty semantyki i teorii języka.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Paweł Stangret

Historia literatury -współczesność i literatura najnowsza, refleksja nad dramatem nowoczesnym, relacja teatru i literatury, teatr jako tekst, zastosowanie analizy tekstu do innych tekstów kultury, relacja literatury i sztuk wizualnych, nowoczesna intymistyka, współczesna biografistyka, awangarda i jej następstwa, performatyka literacka, tekst literacki w użyciu, literatura „trzeciego obszaru”, współczesna literatura użytkowa, manifesty literackie, adaptacje literatury na scenie, scenariusz jako tekst literacki, analiza spektaklu, historia teatru.

 

 

dr Magdalena Bober-Jankowska

Literatura polskiego i europejskiego Oświecenia, edytorstwo naukowe tekstów dawnych.

 

 

dr Małgorzata Majewska

Historia leksyki, historia leksykografii, semantyka historyczna.

 

 

dr Joanna Zaucha

„Cudze słowo w opałach. Problem nierzetelnego przekazu”, pojęcie właściwości semantyczno-składniowych wyrażeń.

 

                                       

                                                     Filologia włoska – seminarium licencjackie

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thèbault

Literatura włoska od XIII do XVIII wieku, problemy edytorskie, przekaz i przekształcenia tekstów literackich, przekłady i transmisje międzykulturowe.

 

 

                    dr Olga Broniś

Językoznawstwo ogólne, fonetyka, fonologia, wielojęzyczność, nauczanie L2/L3.

 

 

dr Ewa Nicewicz-Staszowska

Włoska literatura dla dzieci i młodzieży, włoska literatura XX i XXI wieku, komparatystyka, teoria przekładu.

 

 

 

dr Małgorzata Ślarzyńska

Literatura włoska XX i XXI wieku w oryginale i przekładzie, historia współczesnej prozy i poezji włoskiej, problematyka przekładu i recepcji literatury włoskiej w Polsce w perspektywie współczesnych teorii przekładu literackiego.

 

 

Muzeologia – seminarium licencjackie

 

 

 

 

                 dr Anna Wiśnicka

Nowoczesność w sztuce, kulturze i architekturze, design – historia, krytyka i promocja, sztuka nowoczesna i najnowsza – krytyka, estetyka i wstawiennictwo, współczesne kolekcje i wystawy muzealne, sztuka i kultura włoska oraz nordycka, architektura i fotografia, sztuki dekoracyjne, sztuka nowożytna.

 

 

Kulturoznawstwo – seminarium licencjackie

 

                    

 

                 dr Dorota Dąbrowska

Przekład intersemiotyczny (literatura, film, teatr), poetyka tożsamości polskiej, perswazyjność kultury artystycznej, problematyka dialogiczności w kulturze, poetyka reportażu.

 

 

dr Kama Pawlicka

Zarządzanie w kulturze, ekonomika kultury, budowanie wizerunku, przemysły kultury: teatralny, filmowy, muzyczny, designu, funkcjonowanie instytucji kultury, marketing w kulturze, rynek teatralny.

 

                  

 

                   dr Agnieszka Smaga

Przekazy analogowe i cyfrowe, artystyczne i użytkowe, relacje tekstu i obrazu, obecnych we wskazanych artefaktach kultury, analizowanie ich w obrębie np. literatury, malarstwa, fotografii, filmu, komiksu, reklamy, memów, selfi, gier, animacji.

 

 

dr Beata Skrzydlewska

Muzea, galerie, zbiory

 

 

 

Filologia klasyczna – seminarium licencjackie

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

Literatura łacińska i nowołacińska, stylistyka, genologia, translatoryka, zagadnienia z zakresu historii nowożytnej i retoryki.

 

 

Filologia polska – seminarium magisterskie

 

 

prof. dr hab. Bernadetta

Kuczera-Chachulska

 

 

Literatura XIX I XX wieku, metodologia badań literaturoznawczych, estetyka, pogranicza literatury, filozofii i teologii.

 

prof. ucz. dr hab. Beata Garlej

 

Poetyka, teoria literatury – poznawanie dzieła literackiego, morfologii, kompozycji, genologia literacka, filozofia literatury, fenomenologia.

 

 

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

 

Zagadnienia współczesnego języka polskiego – zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, problemy onomastyki, różne aspekty języka autorów.

 

 

prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński

Historia dramatu i teatru XX i XXI wieku, literatura współczesna.

 

 

Kulturoznawstwo – semianrium magisterskie

 

 

 

 

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

Badanie kultur ich filozofii i teorii, interdyscyplinarność, intermedialność badań kulturowych, dialogiczność i polilogiczność, tolerancja, komunikacja międzykulturowa, więzi kulturowo-społeczne, postacie międzykulturowe humanistyki polskiej i światowej, myśl i kultura polska w relacjach międzykulturowych, obecność Polski w świecie dialogu, etyka i estetyka w relacji z naturą, etyka międzynarodowa, religijność jako wymiar egzystencji.

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow

 

 

Badanie empiryczne, uczestnictwo w kulturze, instytucjach kultury, nowe media i technologie, religia, antropologiczne wymiary choroby i leczenia, zamieszkiwanie – dom, aktywność w sferze prywatnej i publicznej, miasto.

 

 

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

 

 

Kultura, popkultura, kontrkultura, antykultura w XX i XXI wieku, komunikacja kulturowa, przemiany obyczajów oraz teorii kultury.

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach