glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Tematy seminariów - studia stacjonarne

TEMATY  SEMINARIÓW    

 

 

Filologia polska – seminarium licencjackie

 

Imię i nazwisko

Tematyka seminarium

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak

Poetyka, teoria literatury, metodologia badań literackich, filozofia literatury i estetyki, wybrane aspekty semantyki i teorii języka.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Paweł Stangret

Historia literatury -współczesność i literatura najnowsza, refleksja nad dramatem nowoczesnym, relacja teatru i literatury, teatr jako tekst, zastosowanie analizy tekstu do innych tekstów kultury, relacja literatury i sztuk wizualnych, nowoczesna intymistyka, współczesna biografistyka, awangarda i jej następstwa, performatyka literacka, tekst literacki w użyciu, literatura „trzeciego obszaru”, współczesna literatura użytkowa, manifesty literackie, adaptacje literatury na scenie, scenariusz jako tekst literacki, analiza spektaklu, historia teatru.

 

 

dr Magdalena Bober-Jankowska

Literatura polskiego i europejskiego Oświecenia, edytorstwo naukowe tekstów dawnych.

 

 

dr Małgorzata Majewska

Historia leksyki, historia leksykografii, semantyka historyczna.

 

 

dr Joanna Zaucha

„Cudze słowo w opałach. Problem nierzetelnego przekazu”, pojęcie właściwości semantyczno-składniowych wyrażeń.

 

                                       

                                                     Filologia włoska – seminarium licencjackie

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thèbault

Literatura włoska od XIII do XVIII wieku, problemy edytorskie, przekaz i przekształcenia tekstów literackich, przekłady i transmisje międzykulturowe.

 

 

                    dr Olga Broniś

Językoznawstwo ogólne, fonetyka, fonologia, wielojęzyczność, nauczanie L2/L3.

 

 

dr Ewa Nicewicz-Staszowska

Włoska literatura dla dzieci i młodzieży, włoska literatura XX i XXI wieku, komparatystyka, teoria przekładu.

 

 

 

dr Małgorzata Ślarzyńska

Literatura włoska XX i XXI wieku w oryginale i przekładzie, historia współczesnej prozy i poezji włoskiej, problematyka przekładu i recepcji literatury włoskiej w Polsce w perspektywie współczesnych teorii przekładu literackiego.

 

 

Muzeologia – seminarium licencjackie

 

 

 

 

                 dr Anna Wiśnicka

Nowoczesność w sztuce, kulturze i architekturze, design – historia, krytyka i promocja, sztuka nowoczesna i najnowsza – krytyka, estetyka i wstawiennictwo, współczesne kolekcje i wystawy muzealne, sztuka i kultura włoska oraz nordycka, architektura i fotografia, sztuki dekoracyjne, sztuka nowożytna.

 

 

Kulturoznawstwo – seminarium licencjackie

 

                    

 

                 dr Dorota Dąbrowska

Przekład intersemiotyczny (literatura, film, teatr), poetyka tożsamości polskiej, perswazyjność kultury artystycznej, problematyka dialogiczności w kulturze, poetyka reportażu.

 

 

dr Kama Pawlicka

Zarządzanie w kulturze, ekonomika kultury, budowanie wizerunku, przemysły kultury: teatralny, filmowy, muzyczny, designu, funkcjonowanie instytucji kultury, marketing w kulturze, rynek teatralny.

 

                  

 

                   dr Agnieszka Smaga

Przekazy analogowe i cyfrowe, artystyczne i użytkowe, relacje tekstu i obrazu, obecnych we wskazanych artefaktach kultury, analizowanie ich w obrębie np. literatury, malarstwa, fotografii, filmu, komiksu, reklamy, memów, selfi, gier, animacji.

 

 

dr Beata Skrzydlewska

Muzea, galerie, zbiory

 

 

 

Filologia klasyczna – seminarium licencjackie

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

Literatura łacińska i nowołacińska, stylistyka, genologia, translatoryka, zagadnienia z zakresu historii nowożytnej i retoryki.

 

 

Filologia polska – seminarium magisterskie

 

 

prof. dr hab. Bernadetta

Kuczera-Chachulska

 

 

Literatura XIX I XX wieku, metodologia badań literaturoznawczych, estetyka, pogranicza literatury, filozofii i teologii.

 

prof. ucz. dr hab. Beata Garlej

 

Poetyka, teoria literatury – poznawanie dzieła literackiego, morfologii, kompozycji, genologia literacka, filozofia literatury, fenomenologia.

 

 

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

 

Zagadnienia współczesnego języka polskiego – zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, problemy onomastyki, różne aspekty języka autorów.

 

 

prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński

Historia dramatu i teatru XX i XXI wieku, literatura współczesna.

 

 

Kulturoznawstwo – semianrium magisterskie

 

 

 

 

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

Badanie kultur ich filozofii i teorii, interdyscyplinarność, intermedialność badań kulturowych, dialogiczność i polilogiczność, tolerancja, komunikacja międzykulturowa, więzi kulturowo-społeczne, postacie międzykulturowe humanistyki polskiej i światowej, myśl i kultura polska w relacjach międzykulturowych, obecność Polski w świecie dialogu, etyka i estetyka w relacji z naturą, etyka międzynarodowa, religijność jako wymiar egzystencji.

 

 

 

prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow

 

 

Badanie empiryczne, uczestnictwo w kulturze, instytucjach kultury, nowe media i technologie, religia, antropologiczne wymiary choroby i leczenia, zamieszkiwanie – dom, aktywność w sferze prywatnej i publicznej, miasto.

 

 

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

 

 

Kultura, popkultura, kontrkultura, antykultura w XX i XXI wieku, komunikacja kulturowa, przemiany obyczajów oraz teorii kultury.

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach