glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dominika Budzanowska-Weglenda

 

dr hab. DOMINIKA BUDZANOWSKA-WEGLENDA, prof. ucz.

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

Kierownik Zakładu Retoryki

pełnomocnik ds. praktyk na kierunku Filologia klasyczna

JEDNOSTKA IL

Zakład Retoryki w Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

ADRES E-MAIL 

d.budzanowska@uksw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

2016 – habilitacja, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW – literaturoznawstwo

2010 – doktorat, Instytut Filologii Klasycznej UW – literaturoznawstwo

2006 – licencjat naukowy, Wydział Teologiczny UKSW – teologia biblijna

2004 – magisterium, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – teologia z przygotowaniem pedagogicznym

1997 – magisterium, Instytut Filologii Klasycznej UW – filologia klasyczna z przygotowaniem pedagogicznym

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

etyka stoików, epikurejczyków, wybrane zagadnienia z pism filozoficznych Plutarcha, poezja czasów augustowskich, literatura patrystyczna (m.in. zagadnienie millenaryzmu, ikonoklazmu, donatyzmu, egzegezy biblijnej), polskie spory teologiczne czasów kontrreformacji, recepcja antyku…

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

MONOGRAFIE AUTORSKIE

Sztuka życia według Marka Aureliusza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej (Tyconius and his rules of Biblical exegesis), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.

Cztery cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

MONOGRAFIE REDAGOWANE

Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz, red. D. Budzanowska, W. Linke CP, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

ARTYKUŁY NAUKOWE

Victorin de Poetovio – exegete de l’Apocalypse de Saint Jean, „Vox Patrum” 77/2021, s 405–432.

Siostrzana miłość Dydony i Anny (na podstawie Eneidy Wergiliusza), w: Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność, red. Monika Malinowska, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021, s. 9–21.

Listy moralne do Lucyliusza Seneki o przyjaźni, w: Miłość, przyjaźń, pożądanie w dawnych literaturach romańskich, red. J. Pietrzak-Thébault, B. Spieralska-Kasprzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 31–48.

Atomy i szczęście człowieka. Epikurejski model człowieka fizykalnego, „KRONOS. Metafizyka, kultura, religia” 4(55)/ 2020, s. 171–179.

Drzewa w Listach moralnych Seneki Filozofa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 8/2020, s. 245–261.

Mowy o poście Bazylego Wielkiego w łacińskiej wersji Rufina z Akwilei, „Vox Patrum” 74/2020, s 67–92.

Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii (Historia ecclesiastica IV 24), „Vox Patrum” 71/2019, s. 69–86.

Cato the Elder on human and animal diseases – according to the treatise On agriculture, „Classica Cracoviensia” XXI/2018, s. 31–54.

Temperantia, Golden Mean of Seneca the Younger, Roman Stoic, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXVII/3 2017, s. 73–102.

Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji rzymskiej Stoi, „In Gremium” 11/2017, s. 37–52.

PRACE EDYTORSKIE

Awian, Bajki (wstęp, tłum. i oprac.), IBL PAN, Warszawa 2018; przekład z języka łacińskiego Dominika Budzanowska-Weglenda; rewizja przekładu Ida Radziejowska; wstęp i komentarz Dominika Budzanowska-Weglenda we współpracy z Mieczysławem Mejorem.

TŁUMACZENIA

Grzegorz z Nyssy, List o wróżce do biskupa Teodozjusza, „E-patrologos” 2/2 2016, s. 97–102.

Grzegorz z Nyssy, List o wróżce do biskupa Teodozjusza, w: Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy o wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela (1Sm 28)?, red. L. Nieścior, seria: Biblioteka Ojców Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 141–147.

Joachim z Fiore List do Wielebnego Opata z Valdony, „Kronos” 2 (29)/2014, s. 78–80.

Joachim z Fiore List do wszystkich wiernych, „Kronos” 2 (29)/2014, s. 81–85.

Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii – Chimera i Reguły Reformacji, wstęp i oprac. Krzysztof Koehler, Kraków 2012; jako jeden z tłumaczy.

RECENZJE

Wokół epikureizmu i „Lathe biosas” Profesora Kazimierza Pawłowskiego, „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 187–200.

 

WYBRANE KONFERENCJE 

Miłość, przyjaźń, pożądanie, IFKiK WNH UKSW, Warszawa, 20-22 listopada 2019; tytuł wystąpienia: Listy moralne do Lucyliusza Seneki o przyjaźni.

Ogień w horyzoncie wyobraźni (cz. 2), Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (IFKiK WNH), Redakcja Czasopisma Naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Warszawa, 26 czerwca 2019; tytuł wystąpienia: „Góra ognia”. Starożytni o Etnie (wybór świadectw).

Post w nauczaniu Ojców Kościoła, Katedra Teologii Patrystycznej, Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa, 9 marca 2019; tytuł wystąpienia: Łacińska adaptacja mów o poście św. Bazylego Wielkiego u Rufina z Akwilei.

Przezroczystość w kulturze (cz. 2), Zakład Poetyki Intersemiotycznej I Komparatystyki Mediów, Instytut Filologii Klasycznej I Kulturoznawstwa UKSW, Warszawa, 16 stycznia 2019; tytuł wystąpienia: Filozof jaśniejący cnotą (z Listów Seneki Młodszego).

Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, Siedlce, 8-9 listopada 2018; tytuł wystąpienia: Zioła w rzymskim gospodarstwie wiejskim (na podstawie De agri cultura Katona Starszego).

But w butonierce czyli kulturalnie o butach, Katedra Muzeologii IFKiK WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 7-8 grudnia 2017; tytuł wystąpienia: Caliga. Z dziejów pewnego sandała.

Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych - cz. II: perswazja niewerbalna, Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (IFKiK WNH UKSW) oraz Redakcja Czasopisma Naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, WNH UKSW, 25 listopada 2017; tytuł wystąpienia: Perswazyjność nietypowych zachowań cyników.

Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od starożytności po współczesność, Wydział Neofilologii UW, Warszawa, 21-22 października 2017; tytuł wystąpienia: Siostrzana miłość Dydony i Anny (na podstawie Eneidy Wergiliusza).

Świętość i święci w języku, literaturze i kulturze, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 18-20 października 2017; tytuł wystąpienia: Świętość błogosławionego arcybiskupa Bogumiła – według Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae Stefana Damalewicza.

Miłość własna (filautía) w nauce starożytnych pisarzy greckich, Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa, 20 czerwca 2017; tytuł wystąpienia: Filautía i fílautos w anonimowym komentarzu do Etyki Nikomachejskiej IX 8 Arystotelesa.

 

GRANTY (jako wykonawca)

Pseudo-Garnier z Langres, Średniowieczny słownik symboliki biblijnej; NPRH, nr 22H 17 0344 85; 2018-22 – kierownik: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski.

De multiplici siclo et talento hebraico Stanisława Grzepskiego (1524-1570) i De asse et partibus eius Guillaume’a Budé (1467-1540). Natura związków; NCN, 2018/31/B/HS1/02993; 2019-21 – kierownik projektu: ks. dr hab. Waldemar Linke, prof. UKSW.

Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa; NCN, 2016/21/B/HS6/01057; 2017-20– kierownik: dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. UKSW.

Old Polish Literature Fund, Fundacja Kościuszkowska – kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Koehler.

Bibliotheca litterarum medii aevi – dr hab. Mieczysław Mejor (IBL PAN)

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I GREMIÓW NAUKOWYCH

Członek:

Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Sekcji Patrystycznej Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski

 

NAGRODY I ODZNACZENIA

Medal KEN

 

INNE AKTYWNOŚCI

Sekretarz redakcji serii wydawniczej WNH UKSW „Florilegium. Studia classica, mediaevalia et neolatina” od grudnia 2010 roku

 

NUMER ORCID 0000-0002-9030-9583

 

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach