prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

 

IMIĘ I NAZWISKO Dominika Budzanowska-Weglenda

 

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE profesor UKSW w Katedrze Filozofii i Kultury Antycznej IFKiK WNH UKSW

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

PTF (Polskie Towarzystwo Filologiczne) – od 2013 r.

Sekcji Patrystycznej Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski – od 2017 r.

 

ADRES E-MAIL: d.budzanowska@onet.pl; dominikabogna@poczta.onet.pl

WYKSZTAŁCENIE

  • 2016 – habilitacja, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW – literaturoznawstwo
  • 2010 – doktorat, Instytut Filologii Klasycznej UW – literaturoznawstwo
  • 2006 – licencjat naukowy (mgr lic.), Wydział Teologiczny UKSW – teologia biblijna
  • 2004 – magisterium, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – teologia z przygotowaniem pedagogicznym
  • 1997 – magisterium, Instytut Filologii Klasycznej UW – filologia klasyczna z przygotowaniem pedagogicznym

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

etyka stoików, epikurejczyków, wybrane zagadnienia z pism filozoficznych Plutarcha, poezja czasów augustowskich, literatura patrystyczna (m.in. zagadnienie millenaryzmu, ikonoklazmu, donatyzmu, egzegezy biblijnej), polskie spory teologiczne czasów kontrreformacji…

 

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

 

2018

W przygotowaniu do druku i w druku:

„Nieszczęsna” obecność Eneasza w życiu Dydony (na podstawie Eneidy Wergiliusza), Siedlce 2018

 

Odyseusz jako bohater eposu Homera i dramatu Romana Brandstaettera, UW

 

„Żyjący topielec” – o przemianie w morskiej otchłani według proroka Jonasza, Warszawa 2018

 

Siostrzana miłość Dydony i Anny (na podstawie Eneidy Wergiliusza), UW, 2018

 

Perswazyjność nietypowych zachowań cyników, UKSW 2018

 

Świętość błogosławionego arcybiskupa Bogumiła – według Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae Stefana Damalewicza, Olsztyn 2018

 

Bajki Awiana (wstęp, tłum. i oprac.)

 

2017

Cisza pośród zgiełku, czyli o stoiku mieszkającym supra balneum. Życie miejskie i stoicki spokój według Listu 56 Seneki Młodszego, w: Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski i M. Piegdoń, Kraków 2017, s. 253–260.

 

Zagrożenia w podróży w listach Seneki Młodszego, rzymskiego stoika, w: Inny w podróży. Tom 1. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków, red. Oksana Weretiuk i Magdalena Rabizo-Birek, współpraca: Izabela Bierowiec i Matylda Zatorska, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2017, s. 35–46.

 

Stoicka możliwość stania ponad koniecznością (na przykładzie konsolacji do matki i innych wybranych pism Seneki-stoika), w: Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, s. 13–35.

 

Kobieta w pismach stoików I i II wieku, w: Kobieta niepoznana na przestrzeni wieków, red. A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017, s. 245–259.

 

Beda Czcigodny – anglosaski uczony i kronikarz (VII/VIII w.), w: Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja, red. J. Pietrzak-Thébault, Ł. Cybulski, Warszawa 2017, s. 205–221.

 

Ikaromenippos – starożytny dialog o locie na Księżyc i do niebiańskiej siedziby bogów, w: Narracje fantastyczne, red. K. Olkusz, K.M. Maj, Kraków 2017, s. 557–571.

 

Konie i konnica w pamiętnikach Cezara z wojen galijskich, w: Animus belli 2017. Historia sztuki wojennej: zwierzęta na polu walki, tom II, red. J. Lasota, M. Palczewska, Warszawa 2017, s. 13–36.

 

Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji rzymskiej Stoi, „In Gremium” 11/2017, s. 37–52.

 

Περὶ τῆς φιλαυτίας. Filautía i fílautos w anonimowym komentarzu do Etyki Nikomachejskiej IX 8 Arystotelesa, „E-Patrologos” 3/2 2017, s. 18–31. http://www.patrologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/EP3.2.2017.pdf

 

tłumaczenie na język polski łacińskich i greckich fragmentów w tłumaczeniu wykładu: Erik Petersen, Początki chrześcijańskiej ascezy, w: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, red. K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy, Warszawa 2017, s. 373–383.

 

tłumaczenie na język polski łacińskich i greckich fragmentów w tłumaczeniu wykładu: Erik Petersen, O historii znaczenia słowa Parrhesia, w: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, red. K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy, Warszawa 2017, s. 395–409.

 

Onomatopeje łacińskie w: Agata Hącia, Co robi język za zębami? Poprawna polszczyzna dla najmłodszych, PWN, Warszawa 2017.

 

2016

Sztuka życia według Marka Aureliusza, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 

Ojciec o zmarłej córce (na podstawie Listu pocieszającego do żony Plutarcha z Cheronei), w: Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Warszawa 2016, s. 91–104.

 

Uniwersalność bajki w literaturze Wschodu i Zachodu Europy (Ezop, Lessing, Kryłow i inni), w: Wschód–Zachód w nieprzerwanym dialogu, red. J. Kazimierczyk-Kuncer, Słupsk 2016, s. 297–319.

 

Pajac staje się prawdziwym chłopcem. Pinokio i prorok Jonasz, w: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Kielce 2016, s. 64–74.

 

Coniugalia praecepta Plutarcha o życiu żon, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 99–117.

 

Katon Starszy o chorobach ludzi i zwierząt – w traktacie O rolnictwie, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 10 (2016).

 

Grzegorz z Nyssy, List o wróżce do biskupa Teodozjusza, „E-patrologos” 2/2 2016, s. 97–102. http://www.patrologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/EP.2.2.2016.pdf

 

Grzegorz z Nyssy, List o wróżce do biskupa Teodozjusza, w: Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy o wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela (1Sm 28)?, red. L. Nieścior, seria: Biblioteka Ojców Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 141–147.

 

tłumaczenie na język polski łacińskich fragmentów dokumentów politycznych z czasów pierwszego bezkrólewia, pochodzących z rękopisów, i fragmentów pierwszego wydania z rękopisu Kroniki za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego 1572, w: Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572 i inne dokumenty polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, vol. 1: Od lipca 1572 do marca 1573, wstęp i opracowanie K. Koehler, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

 

2015

Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej. Monografia literacka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 380.

 

tłumaczenie fragmentów łacińskich o trzęsieniu ziemi do publikacji:

Studies of Historical Earthquakes in Southern Poland: Outer Western Carpathian Earthquake of December 3, 1786, and First Macroseismic Maps in 1858-1901, red. J. Kozák, B. Guterch, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2015.

 

Świat muzyki w literaturze filozoficznej Plutarcha z Cheronei, w: Kulturowy obraz instrumentu, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 227–239.

 

Włosy i ich znaczenie w sztuce kochania (na wybranych przykładach z poezji starożytnych Greków i Rzymian), w: Kulturowy obraz włosów, red. J. Bujak-Lechowicz, M. Kaźmierczak, A. Stanecka, Wydawnictwo Volumina, Szczecin 2015, s. 113–128.

 

Edukacja filozoficzna kobiet według Plutarcha z Cheronei, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 459–475.

 

Z teologii rzymskiego stoicyzmu, w: Literatura – kultura religijna – polskość, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Warszawa 2015, s. 149–168.

 

Czarna magia antyczna i okrutne czarownice w Epodzie V Horacego, w: Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. J. Pietrzak-Thébault, Ł. Cybulski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 81–96.

 

Mityczna Dydona, królowa-wdowa – według Pompejusza Trogusa i Wergiliusza, w: Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walęciuk-Dejneka, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2015, s. 23–35.

 

Stoicy rzymscy – Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz – o śmierci samobójczej, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 9 (2015).

 

tłumaczenie fragmentów łacińskich o trzęsieniu ziemi do publikacji:

Studies of Historical Earthquakes in Southern Poland: Outer Western Carpathian Earthquake of December 3, 1786, and First Macroseismic Maps in 1858-1901, red. J. Kozák, B. Guterch, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2015.

 

w ramach projektu Old Polish Literature Fund tłumaczenie łacińskich fragmentów dokumentów i Kroniki z języka łacińskiego na język polski

 

Antymagiczny wstęp, w: Piątek, trzynastego, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2015, s. 5–8.

 

2014

Joachim z Fiore List do Wielebnego Opata z Valdony, „Kronos” 2 (29)/2014, s. 78–80.

 

Joachim z Fiore List do wszystkich wiernych, „Kronos” 2 (29)/2014, s. 81–85.

 

Czas dla siebie – w ujęciu Seneki Młodszego i Marka Aureliusza, rzymskich stoików-polityków, w: Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2014, s. 313–324.

 

Hieronymus’ Revision of Victorinus’ Commentary and Augustine’s Summary of Tyconius’ Rules, w: Glossae - Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, red. M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2014, s. 89–100.

 

Czym zachwycali się stoicy?, w: Kulturowy obraz zachwytu, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Pruszcz Gdański–Piotrków Trybunalski 2014, s. 123–138.

 

Stoicki Bóg Marka Aureliusza, w: W kręgu religii śródziemnomorskich. Wybrane zagadnienia z historii religii w starożytności, red. L. Misiarczyk, K. Kochańczyk-Bonińska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 191–210.

 

Czasy niebezpieczne i wezwanie do nawrócenia – w listach Joachima z Fiore: Liście do wszystkich wiernych i Liście do opata z Valdony, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 8 (2014), s. 7–28.

 

Stoicka bezczynność według De otio Seneki, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 8 (2014), s. 29–40.

 

Jak być dobrej myśli – według Plutarcha z Cheronei, „Classica Catoviciensia. Scripta Minora” 19 (2014), s. 7–17.

 

Wstęp do almanachu poetyckiego Santo Subito. Almanach poetycki wydany z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2014, s. 3–7.

 

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!, w: Krzyż drogą do świętości. Almanach literacki, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2014, s. 3–13.

 

2013

Iram dixerunt brevem insaniam, czyli o gniewie jako szaleństwie w dialogu De ira Seneki Młodszego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXIII/1 2013, s. 57–70.

 

Z historii preikonoklazmu: Euzebiusz z Cezarei i jego List do Konstancji (na tle epoki), „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVI/1 (2013), s. 63–83.

 

O rekapitulacji według Tykoniusza, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVI/2 (2013), s. 77–92. http://www.pwtw.pl/wp-content/uploads/2015/06/09-Budzanowska-D-S.-77-92.pdf

 

Atopía greckich filozofów (na wybranych przykładach), w: Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, red. Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, UKSW, Warszawa 2013, s. 230–245.

 

Fauna i flora w Coniugalia praecepta (Zaleceniach małżeńskich) Plutarcha, „Classica Catoviciensia. Scripta Minora” 18 (2013), s. 25–33.

 

Cycerona i Seneki lekarstwa na trudy starości, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 7 (2013), s. 99–128. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2016/02/SK7.pdf

 

Artykuły popularno-naukowe:

 

W obronie Epikura, „Wiadomości Literackie” 2 (1/2013), s. 20–22.

 

Barba non facit philosophum, czyli słów kilka o filozofie starożytnym, „Wiadomości Literackie” 3 (2/2013), s. 18–20.

 

Starożytna mądrość dla tego świata. „Podręcznik mądrości tego świata” Józefa Bocheńskiego. Cz. 1 Zasady podstawowe, „Wiadomości Literackie” 4 (3/2013), s. 44–46.

 

Starożytna mądrość dla tego świata według Józefa Bocheńskiego. Cz. 2 Zasady postępowania z innymi, „Wiadomości Literackie” 5 (4/2013), s. 47–50.

 

Prometeusz skowany, czyli w okowach losu, „Wiadomości Literackie” 7 (6/2013), s. 33–36.

 

2012

Cztery cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego, Warszawa 2012.

 

Z rozważań Seneki o Bogu, „Seminare” 31/2012, s. 207–219. http://seminare.pl/pdf/tom31-15-budzanowska.pdf

 

Cudowność przyrody w Opisie Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie Perdikasa z Efezu, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXII/1 2012, s. 39–57.

 

O Perdikasie z Efezu i jego poetyckim pamiętniku, „Littera Antiqua” 5 (2012), s. 33–53. http://www.litant.eu/LA%205.pdf

 

Opis Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie Perdikasa z Efezu, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25/1(2012), s. 87–98. http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/25-1/Budzanowska.pdf

 

Epikur o cierpieniu, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 6 (2012), s. 220–239. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2016/02/SK6.pdf

 

Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii – „Chimera” i „Reguły Reformacji”, wstęp i oprac. Krzysztof Koehler, Kraków 2012. Współtłumacz.

 

2011

Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz, red. D. Budzanowska, W. Linke CP, Warszawa 2011. Współredaktor, -tłumacz, -autor.

 

Temperantia, stoicki „złoty środek” według Seneki Młodszego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXI/2 2011, Poznań, s. 63–93.

 

Seneka Młodszy o bogactwie, „Kultura – Media – Teologia”, 2011 (6) nr 2, s. 37–52. http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_6_bezspadow_budzanowska_1.pdf

 

Św. Augustyn o millenaryzmie (na podstawie De civitate Dei XX), „Warszawskie Studia Teologiczne” 2/2011, s. 189–208. http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/24-2/Budzanowska.pdf

 

Marek Aureliusz o śmierci, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 5 (2011), s. 166–207. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2016/02/SK5.pdf

 

O władcy i jego poddanych, czyli Gorgiasz 469 C według Seneki Młodszego, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 13/2011, s. 159–174.

 

2010

O śmierci i żałobie (nie tylko według Plutarcha z Cheronei), „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 4 (2010), s. 278–304. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2012/06/SK_4_druk.pdf

 

Być roztropnym, czyli przewidywać. Z myśli filozoficznej Seneki Młodszego o cnocie prudentia, „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 51–77.

 

Wokół epikureizmu i „Lathe biosas” Profesora Kazimierza Pawłowskiego, „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 187–200.

 

(wstęp, tłum. i oprac.), Stephanusa Damaleviciusa „Błogosławiony Bogumił. Czternasty arcybiskup” (z „Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae”wydanego w 1649 r.) „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 149–169.

 

(wstęp, tłum. i oprac.), Garniera z Langres „Żłób” (ze słownika alegorii biblijnych), „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 209–210.

 

2009

Seneka Młodszy o cnocie męstwa – fortitudo, czyli o pokonywaniu strachu i cierpienia, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 3 (2009), s. 234–261. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2012/06/S%C5%82owo-Krzy%C5%BCa-3_20093.pdf

 

2008

Zabici w mieście, gdzie ukrzyżowano Pana. Ap 11, 8 w świetle dawnych komentarzy łacińskich, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 2 (2008), s. 152–176. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/SK_2.pdf

 

2007

Prawo i sprawiedliwość – starodawna tęsknota człowieka… (Kilka refleksji o sprawiedliwości oczami starożytnych Greków), „Studia Bobolanum” 2 (2007), s. 103–120.

 

2006

Badając znaki nowych czasów, „Przegląd Powszechny” 2 (1014)/2006, s. 110–120.

 

Czy Nowy Testament akceptował niewolnictwo?, „Przegląd Powszechny” 5 (1017)/2006, s. 39–50.

 

Iustitia – cnota sprawiedliwości w dialogach i listach filozoficznych Seneki Młodszego, „Studia Bobolanum” 2 (2006), s. 205–229.

 

2005

Nowy przekład na nowe czasy (Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem), „Akcent” nr 4 (102) 2005, s. 96–99.

 

2000

Sprawiedliwość a władca w pismach filozoficznych Seneki, „Vox Patrum” t. 38-39 XX (2000), s. 553–560.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Epos: Od Homera Do George'a R. R. Martina, 23–24. 02. 2017 r. Wydział Neofilologii UW, Warszawa

Temat referatu: Odyseusz jako bohater eposu Homera i dramatu Romana Brandstaettera.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Męskie światy w życiu kobiet, 2–3. 03. 2017 r. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Biblioteka Główna UPH, Siedlce

Temat referatu: „Nieszczęsna” obecność Eneasza w życiu Dydony (na podstawie Eneidy Wergiliusza).

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Animus Belli 2017, 20. 04. 2017 r. Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Temat referatu: Konie i konnica we wspomnieniach Cezara z wojen galijskich.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obraz choroby w dyskursie kulturowym, 18-19. 05. 2017 r. Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie

Temat referatu: Katon Starszy o chorobach ludzi i zwierząt – w traktacie O rolnictwie.

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Światy poza światem: narracje fantastyczne w literaturze i mediach, 20-21. 05. 2017 r. Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Ośrodek Badawczy FactaFicta, Kraków

Temat referatu: Ikaromenippos – starożytny dialog o locie na Księżyc i do niebiańskiej siedziby bogów.

 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Świętość i święci w języku, literaturze i kulturze, 18-20. 10. 2017 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Temat referatu: Świętość błogosławionego arcybiskupa Bogumiła – według Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae Stefana Damalewicza.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od starożytności po współczesność, 21-22. 10. 2017 r. Wydział Neofilologii UW

Temat referatu: Siostrzana miłość Dydony i Anny (na podstawie Eneidy Wergiliusza).

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych - cz. II: perswazja niewerbalna, Zakład Poetyki Intersemiotycznej I Komparatystyki Mediów (IFKiK) oraz redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, 25. 11. 2017 r. WNH UKSW

Temat referatu: Perswazyjność nietypowych zachowań cyników.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa But w butonierce czyli kulturalnie o butach, Katedra Muzeologii IFKiK WNH UKSW, 7-8. 12. 2017 r. Warszawa

Temat referatu: Caliga. Z dziejów pewnego sandała.

 

2016

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Inny w podróży, 15–16. 03. 2016 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Temat referatu: Zagrożenia w podróży w listach Seneki Młodszego, rzymskiego stoika.

 

Ogólnopolska Konferencja Epikureizm jako alternatywa filozoficzna, 11. 05. 2016 r. WNH UKSW

Temat referatu: Atomy i szczęście człowieka. Epikurejski model człowieka fizykalnego.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyskurs miłosny wczoraj i dziś, 20. 09. 2016r. WNH UKSW

Temat referatu: Cierpienia miłosne w dyskursie Dydony i Anny (na podstawie fragmentów Wergiliuszowej Eneidy ks. IV).

 

Ogólnopolska Konferencja Kobieta niepoznana – od starożytności po czasy współczesne, 22–23. 09. 2016 r. Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii UMCS, Lublin

Temat referatu: Kobieta w pismach stoików I i II wieku.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Możliwość i konieczność w kulturze, 27. 09. 2016 r. WNH UKSW

Temat referatu: Możliwość stania ponad koniecznością (na podstawie wybranych pism Seneki-stoika).

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury, 10. 12. 2016 r. WNH UKSW

Temat referatu: „Żyjący topielec” – o przemianie w morskiej otchłani według proroka Jonasza.

 

2015

Ogólnopolska konferencja naukowa Instrument w literaturze, języku i kulturze, 14-15. 01. 2015 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut FILOLOGII POLSKIEJ, Zakład Języka Polskiego

Temat referatu: Świat muzyki w literaturze filozoficznej Plutarcha z Cheronei.

 

Konferencja naukowa wewnętrzna z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW: Genesis - Księga Rodzaju „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.”(Rdz 1, 31), 21-22. 01. 2015 r. WNH UKSW

Temat referatu: Bóg w gościnie u Abrahama (Rdz 18 według Bedy Czcigodnego).

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Włosy w literaturze, języku i kulturze 16.-17.04.2015 r. Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uniwersytet Łódzki

Temat referatu: Włosy i ich znaczenie w sztuce kochania (na wybranych przykładach z poezji starożytnych Greków i Rzymian).

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Klasztor w muzyce średniowiecznej i nowożytnej, Jasna Góra 5-7. 05. 2015 r. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny i Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska”, Stowarzyszenie Miłośników Festiwalu „Gaude Mater”, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze.

Temat referatu: Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii (Historia ecclesiastica IV 24).

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Dziecko w kulturze europejskiej, 11-12. 06. 2015 r., Katedra Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie

Temat referatu: Ojciec o zmarłej córce (na podstawie Listu pocieszającego do żony Plutarcha z Cheronei).

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur, 18-19. 06. 2015 r. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Temat referatu: Uniwersalność bajki w literaturze Wschodu i Zachodu Europy (Ezop, Lessing, Kryłow i inni).

 

2014

Ogólnopolska konferencja naukowa Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu 28.02–01.03.2014 r. Uniwersytet Warszawski i UKSW

Temat referatu: Stoicka bezczynność według De otio Seneki

 

IV Konferencja Interdyscyplinarna Byt – nicość – nihilizm, 24–26. 04. 2014 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Temat referatu: „Bytowanie” wspólnot epikurejskich.

Międzynarodowa Konferencja Biblijna Egzegeza biblijna – między alegorią a dosłownością, 29-30. 05. 2014 r. Ostrów Wielkopolski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr oraz Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej UWr

Temat referatu: Jeden z siedmiu kluczy Tykoniusza.

III międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium naukowe z cyklu Różne odsłony kobiecych światów. Niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione…– kategorie kobiecej samotności, 2-3. 12. 2014 r., Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach

Temat referatu: Mityczna Dydona, królowa-wdowa – według Pompejusza Trogusa i Wergiliusza.

 

2013

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Starość antyczna i jej echa , 15–17. 03. 2013 r. UAM POZNAŃ

Temat referatu: Starość w kontekście stoickich poglądów na samobójstwo.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Zachwyt w literaturze, języku i kulturze, 1314. 06. 2013 r. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Temat referatu: Czym zachwycali się stoicy?

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Religie w świecie śródziemnomorskim, 18. 11. 2013 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa

Temat referatu: Stoicki Bóg Marka Aureliusza.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza - perspektywa wielokulturowa, 6–7. 12. 2013 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Temat referatu: Hieronim recenzuje Wiktoryna, Augustyn streszcza Tykoniusza.

 

 

2012

 

Międzynarodowa Konferencja Etniczność – obywatelskość – tożsamość w świecie antycznym. W 1800 rocznicę wydania edyktu Karakalli, 21–22. 03. 2012 r. Uniwersytet Zielonogórski.

Temat referatu: Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji stoików rzymskich, Seneki Młodszego i Marka Aureliusza.

Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury (piśmiennictwo – książka – edukacja), 10–12. 05. 2012 r. WNH UKSW

Temat referatu: Beda Czcigodny – anglosaski uczony i kronikarz (VII/VIII w.).

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Bóg filozofów – Bóg mistyków, 18–19. 05. 2012 r. Instytut Filozofii UŁ, Łódź

Temat referatu: Z teologii rzymskiego stoicyzmu.

I Ogólnopolska Konferencja Biblijna Symbole i postacie biblijne w kulturze, 24–25. 05. 2012 r. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr, Wrocław

Temat referatu: Symbole Apokalipsy św. Jana według jej pierwszych łacińskich komentatorów (na wybranych przykładach).

Ogólnopolska konferencja naukowa Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca, 16–17. 11. 2012 r. IFKiK WNH UKSW

Temat referatu: Zalecenia małżeńskie o życiu żon.

 

2011

 

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Fantastyczność i cudowność”: Człowiek w zwierciadle przeszłości – ucieczka od historii do Historii, 9–10. 05. 2011 r. Uniwersytet Zielonogórski.

Temat referatu: Czas dla siebie – w ujęciu Seneki Młodszego i Marka Aureliusza, rzymskich stoików-polityków.

Ogólnopolska konferencja naukowa Mania, enthousiasmos, furor… Szaleństwo w antycznej Grecji i Rzymie oraz w literackich nawiązaniach, 22–23. 09. 2011 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Temat referatu: Iram dixerunt brevem insaniam, czyli o gniewie jako szaleństwie (według De ira Seneki Młodszego).

Ogólnopolska konferencja naukowa Platona „Gorgiasz” Interpretacje ● Inspiracje ● Recepcja, 12. 10. 2011 r. Katedra Myśli Politycznej – Instytut Politologii WNHiS UKSW

Temat referatu: „Wolałbym raczej krzywdę znieść, niż wyrządzić” (Gorgiasz 469 C) według Seneki Młodszego, rzymskiego polityka-filozofa.

Ogólnopolska konferencja naukowa Curiosità, czyli koncept osobliwy, 3–4. 11. 2011 r. Instytut Historii Sztuki UKSW

Temat referatu: Atopía greckich filozofów (na wybranych przykładach).

 

2010

Ogólnopolska konferencja naukowa Kobieta i Bóg, 20–21. 05. 2010 r. Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Fundacją na rzecz Badań Literackich.

Temat referatu: Sacrum w życiu mężatki według Plutarcha z Cheronei.

 

OSIĄGNIĘCIA

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, 2011 r.

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, 2015 r. - w ramach projektu Old Polish Literature Fund

Odznaczenie: medal KEN

 

INNE AKTYWNOŚCI

Sekretarz redakcji serii wydawniczej WNH UKSW „Florilegium. Studia classica, mediaevalia et neolatina”.

Członkini wydziałowych komisji, m.in. Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, Komisji konkursowej prac lic. i mgr oraz Komisji ds. oceny pracowników WNH.

Opiekun praktyk studenckich na kierunku Filologia – spec. Filologia klasyczna.

Od 2017 r. – pełnomocnik ds. biblioteki dla kierunku Filologia – spec. Filologia klasyczna.

Członek zespołu przygotowującego raport z działalność FK – dla komisji PKA (2016/2017)

Opiekun studentów.

Juror w konkursie oratorskim dla szkół średnich (16. 03. 2012).

Przewodnicząca jury w literackim Konkursie Jednego Wiersza organizowanym przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła (kwiecień/maj 2014)

Ekspert w rekrutacji do Collegium Invisibile

2007–2010 prowadzenie samodzielnie kursu języka starogreckiego oraz wykładów z kultury helleńskiej i hellenistycznej (program autorski) – przy Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie.

W roku akademickim 2012/13 – autorskie wykłady z interpretacji greckiego tekstu Apokalipsy świętego Jana oraz ćwiczenia z greki biblijnej w ramach Laboratorium Słowa Bożego organizowanego przez Bractwo Słowa Bożego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela, przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.

Referat dla PTF na UG 6. 06. 2017 r.: Historia biblijnej egzegezy patrystycznej – przypadek Tykoniusza.

Udział w audycji radiowej z cyklu Święte słowa 9. 10. 2008 r.

15. 06. 2009 r. wystąpienie na spotkaniu naukowym Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, zarysowujące dzieje powstania i rozwoju szkoły epikurejskiej, jej specyfikę i oryginalność, z odniesieniem się do historii epoki hellenistycznej oraz powołaniem się na Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos Kazimierza Pawłowskiego.

Redagowanie „Colloquia litteraria” 8/9 (2010).

Recenzowanie artykułów dla czasopism: „Kultura–Media–Teologia”, „E-patrologos”, „Las rzeczy”.

Członkini Rady Instytutu FKiK od V 2016 i Rady Wydziału od 1 X 2016.

 

Udział w projektach:

1. Bibliotheca litterarum medii aevi – dr hab. Mieczysław Mejor (IBL PAN)

2. Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja – prof. dr hab. Marek Derwich (Polskie Towarzystwo Historyczne)

3. Old Polish Literature Fund, Fundacja Kościuszkowska – kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Koehler.

4. Pseudo-Garnier z Langres, Średniowieczny słownik symboliki biblijnej – kierownik: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski.

 

STRONY INTERNETOWE

Strona PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/dashboard

Strona Nauka polska

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=224724&lang=pl

Strona WNH

http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/179

Facebook

https://www.facebook.com/dominika.budzanowska

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach