dr hab. prof. UKSW Mieczysław Mejor

Zainteresowania badawcze:

  • neolatynistyka, mediewistyka literacka

  • piśmiennictwo późnoantyczne i średniowieczne

  • edytorstwo

 

Publikacje (wybór):

1. Sebastian Fabian Klonowic (Acernus, Klonovius, 1544 - 1602):


 

1. S. F. Klonowic,  Victoria Deorum, sive veri herois educatio. Cap. XXXVI - XXXVIII. Wydał i objaśnił M. Mejor, Warszawa: Letter Quality 1995. 

Pierwsze krytyczne wydanie ksiąg 36-38 moralizującego i alegorycznego poematu, zachowanego w dwóch redakcjach, na podstawie autografu (Warszawa BN BOZ. Cim. 203) i editio princeps (Cracoviae 1587 - 1597). 

2.  S. F. Klonowic, Roksolania, czyli ziemie Czerwonej Rusi.  Wydał i przełożył M. Mejor, Warszawa: IBL 1996.

Pierwsze krytyczne wydanie poematu o ziemiach polskich kresów wschodnich na podstawie editio princeps (Cracoviae 1584). Obok tekstu łacińskiego znajduje się pierwszy kompletny przekład poematu wraz z objaśnieniami edytorskimi i folklorystycznymi. 

3.  Wątki folklorystyczne w "Roksolanii" Sebastiana Fabiana Klonowica, „Rocznik Przemyski”, XXXIV (1998), z. 1, s. 15-28.

4. M. Mejor, E. Wojnowska, Poeta Sebastian Klonowic kompozytorem, "Ruch Muzyczny", XLVIII, 2004, nr 12, s. 35 - 37.

5. Supplementum Acernianum. Nowe szczegóły do życiorysu i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowica. "Ruch Literacki", XLV (2004), z. 2, 141 - 154.

6. Nieznany zbiór wierszy Sebastiana Fabiana Klonowica, w: „Ku współczesności...”.  „Studia Classica et Neolatina” VIII (Gdańsk  2006), s. 162-166.

7. S. F. Klonowic, Hebdomas, Warszawa 2010.

 

2. Z dziejów dawnego piśmiennictwa i piśmienności:


 

1. Ciekawy szesnastowieczny druk z Salamanki w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Biuletyn Biblioteki Narodowej” nr 1-4 (80-83), 1982, s. 3-7.   vide foto: Alphonsus Tostatus (Alonso de Madrigal), Sobre el Eusebio, Pars I, Salamanca, empr. por Hans Gysser de Silgenstat , [28.IX.] 1506, fol. aiii [3r].   

2. Krakowska edycja „Farsalii” M. A. Lukana z 1533 r., „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, T. XXVI (1986), z. 1-2, s. 39-52.

3. Das Warschauer Fragment der metaphrastischen Epitome aus den Homilien von Ps.-Klemens, "Rheinisches Museum für klassische Philologie", Bd. 132 (1989), S. 396-400. 

vide foto: epitome homilii Ps.-Klemensa, cap. 49 - 51.

4. Biblioteka łańcuchowa ze Złotoryi w zbiorach Biblioteki Narodowej, w: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. I, Warszawa: BN 1991, s. 77-93.    vide foto: F. Kampers, Schlesische Landeskunde, Tl. 2, Leipzig 1913, Tabl. XXXIX.

5. Die Reste der Heilsberger Bibliothek von Johannes Dantiscus, „Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte”, 24(1999), Heft 2, S. 133 - 140. 

6.  Odkrycie zaginionych homilii św. Augustyna, „Lux Veritatis”,  I (Ełk 1999), s. 252-255.

7. Biblioteka Orygenesa, ibidem, s. 256-269.

8. Interpretacje znaleziska koptyjskich książek z Nag Hammadi, „Ełckie Studia Teologiczne”, I (Ełk 2000), s. 187-202.

9. Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów, Warszawa: IBL 2001.

10. Andreas Alciatus, Emblematum libellus. Książeczka emblematów. Przekład i komentarze pod kier. M. Mejora Anna Dawidziuk, Bianka Dziadkiewicz, Ewa Kustroń-Zaniewska. Wstęp i opracowanie Roman Krzywy. Warszawa: UW 2002.

11. Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej. Pod redakcją Mieczysława Mejora i Barbary Milewskiej-Waźbińskiej. Warszawa 2003. - 201 s. vide Studia neolatina-table of contents.

12. Książę Mikołaj Radziwiłł przy grobie Cycerona, czyli mistyfikacja i suplementacja jako sposoby recepcji antyku w XVI-XVIII w., tamże, s. 115-127.

13. Stanislaus Heraclius Lubomirius – nobilis Polonus, scriptor Latinus. Uwagi o latinitas Lubomirskiego, "Studia Staropolskie. Series nova", Warszawa 2004.Łacińskie cytaty w "Kazaniach świętokrzyskich", "Pamiętnik Literacki",  XCV, 2004, z. 1, s. 19-32.

14. Czy druk wynaleźli Rzymianie? O niektórych nowożytnych interpretacjach De natura deorum II, 37, 93 M. Tuliusza Cycerona, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. XXXVII-XXXVIII (2006), s. 55-62.

 

[Oprac.] H. Szelest, M. Cytowska, Historia literatury starożytnej Grecjii i Rzymu. Oprac. M. Mejor. Wydanie nowe, Warszawa: PWN 2006

[Rec.]  Athanasiu Kircher S. J. Il Museo del Mondo. Macchine – Esoterismo – Arte, Roma, Palazzo di Venezia, 28 febbraio – 22 aprile 2001,  „Barok” 2004.

[Rec.] Wilhelm Geerlings, Christian Schulze (edd.), Der Kommentar in Antike undMittelalter. Beitraege zu seiner Erforschung.  Leiden:  Brill, 2002.  Clavis Commentariorum Antiquitatis et Medii Aevi, 2.       „Bryn Mawr Classical Review“(2004.03.24)  http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/

[Rec.] S. Trojahn, Die auf Papyri erhaltenen Kommentare zur Alten Komoedie. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Philologie, München Leipzig 2002. "Eos", XCI (2004), fasc. 1, p. 174-177 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/

 

 

3. Średniowiecze


 

 

[Rec.] Kazimierz Liman, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze, Poznań 2004.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 712. „Antologia Poezji Łacińskiej w Polsce”. Pod redakcją Ignacego Lewandowskiego.

            Recenzja w: „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 4

[Rec.] Średniowieczna poezja łacińska w Polsce. Oprac. Maciej Włodarski, Wrocław: ZNiO 2007. „Biblioteka Narodowa”, ser. I, nr 310.

            Recenzja w: „Ruch Literacki” 2008, nr. 1.

- Łacińskie cytaty w “Kazaniach świętokrzyskich”, “Pamiętnik Literacki”, XCV (2004), z. 1, s. 19-32.

- Źródła literackie a przynależność gatunkowa wiersza „Antigameratus” Frowina z Krakowa, w: „Ku współczesności...”.  „Studia       Classica et Neolatina” VIII (Gdańsk 2006), s. 65-84.

- Kanon lektur i komentarze w polskich szkołach XIV-XV w. w: "Septem artes liberales". Materiały z II Kongresu Mediewistów Polskich, 19-21.09.2005. Lublin.  

- Pochodzenie „Kazań świętokrzyskich”. Trop muzykologiczno-filologiczny. W: Amoenitates vel lepores philologiae. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wacława Twardzika, Kraków 2007, s. 222-241.

- Łaciński tekst Psałterza floriańskiego. Wstępny rekonesans. w: Materiały z konferencji „Hereditatem cognoscere. Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce dawniej i dziś”, 12-14.V. 2005, Kraków. 

- Łacina w „Kazaniach świętokrzyskich”, w: Kazania świętokrzyskie. Pod red. P. Stępnia, I. Winiarz, Warszawa: BN 2008.

- Ars versificandi and ars memorativa. Geoffrey of Vinsauf on the Art of Memory, in: Culture of memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, ed. R. Wójcik, Poznań 2008, s. 79-86.

- Comments on the Latin of the Text of the Saint Florian Psalter, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 14, 2009, 307-318.

- Jan z Garlandii o sztuce pamięci (Parisiana Poetria, Cap. II, vv. 87- 115), „Studia Classica et Neolatina” s. 71-84.

 

W przygotowaniu:

1. Frowinus de Cracovia, (vel Johannes vel Nicolaus, Frowinus de Nowy Sącz, de Cracovia),  Antigameratus,  

Edycja krytyczna na podstawie rękopisów i editio princeps, wraz z przekładem na język polski i wstępem na temat autora, tytułu dzieła, źródeł literackich. Praca na ukończeniu.

2. Stanisław Herakliusz Lubomirski: De vanitate consiliorum (1700), Remedia animi humani (1701), Genii veredici  

Edycja wraz z komentarzem łacińskich traktatów Lubomirskiego, w ramach projektu KBN pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Karpińskiego (IBL PAN). Praca na ukończeniu.

3. Nicolaus Sagundinus (1402 - 1463), De imperio Ottomanorum (1456).   

Edycja wczesnego traktatu o historii, obyczajach i religii Turków, wydanego drukiem po raz pierwszy (?) w drukarni w Chełmży (Typographus Culmensis).

4. Nieznany kodeks Juwenalisa z XI w.

Opis fragmentu pergaminowego kodeksu z XI w., zawierającego tekst Satyr Juwenalisa. Analiza tekstologiczna wykazała, że przekaz ten należy do grupy rękopisów reprezentujących tzw. wulgatę tekstu ω.

 5. Sebastian Fabian Klonowic, Hebdomas to jest Siedm tegodniowych piosnek wyjętych z Pierwszych Ksiąg Mojżeszowych kapituły pierwszej, co którego dnia Pan Bóg stworzył i jako siódmego dnia odpoczynął, krótko zebranych przez Sebestyjana Klonowica z Sulimierzyc, pisarza Ławice Lubelskiej. Kraków 1581. Wydanie i opracowniae tekstu Mieczysław Mejor, transkrypcja tekstu nutowego i opracowanie Elżbieta Wojnowska

 

 

Projekty badawcze:

1. Corpus poetarum Polonorum medii aevi (CPLmP)

Projekt wydania średniowiecznej łacińskiej poezji w Polsce

2. Antyczne prolegomena, średniowieczne komentarze i wstępy do autorów (accessus ad auctores)      

Charakterystyka gatunku literatury izagogicznej.

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo);

 Rada Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej UW (członkostwo);

 Polskie Towarzystwo Filologiczne PTF (członkostwo);

 IANLS International Association for Neo-Latin Studies;

 APICES Association Paléographique internationale: culture, écriture - société.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach