Projekt "Diagnoza - Personalizacja - Rozwój. Kształcenie nauczycieli"

Projekt „Diagnoza – Personalizacja – Rozwój. Kształcenie nauczycieli”

Nr POWR.03.01.00-00-KN62/18

W dniu 01.01.2019 r.  na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW (WNH) w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu związanego z nowym  modelem  kształcenia  przyszłych nauczycieli.

Projekt skierowany jest do  studentów I roku filologii polskiej  WNH – przyszłych nauczycieli, a także osób które chcą się przygotować do pracy w  instytucjach związanych  z edukacją oraz  zadbać o swój rozwój osobisty.

Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych  u  studentów studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska specjalizacja nauczycielska.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020;

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

 

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN62/18   

 

Okres realizacji projektu: jedna edycja od 2019-01-01 do 2023-09-30

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 18 osób specjalizacji nauczycielskiej na I roku  kierunku  filologia polska

Miejsce: Kampus UKSW,  ul. Dewajtis 5, Warszawa

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu 149 005,41 zł

w tym środki europejskie 125 581,76  zł.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach