glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Profesor Stefan Sawicki

Uchwała Nr 32/2009
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. Stefanowi Sawickiemu
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 62 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt
12 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie – uchwala sie co
nastepuje:
§ 1
Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie na wniosek Rady
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, z inicjatywy Rady Wydziału Nauk
Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Profesorowi Stefanowi Sawickiemu.
Przyznanie tej najwyszej godnosci akademickiej jest wyrazem uznania dla wybitnych
osiagniec Profesora Sawickiego w dziedzinie nauki o literaturze – szczególnie badan nad
yciem i twórczoscia Cypriana Norwida oraz edycja pism poety, prac z zakresu teorii
literatury, wartosciowania dzieła literackiego i obecnosci sacrum w literaturze polskiej – a
take dla wanej działalnosci organizacyjnej Profesora Stefana Sawickiego: inspiratora badan
literackich i twórcy nowych osrodków badawczych o randze ogólnopolskiej i
miedzynarodowej, cieszacego sie wielkim autorytetem człowieka nauki i wychowawcy
kolejnych pokolen badaczy.
§ 2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.

 

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

 

Broszura okolicznościowa

Prof. Stefan Sawicki, Krótkie medytacje o mojej drodze badawczej

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach