glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wnioski stypendialne - wytyczne

Wytyczne do składania wniosków o stypendium doktoranckie i projakościowe:

- wniosek należy drukować dwustronnie

- wszystkie załączniki mające więcej niż 1 stronę należy drukować i/lub kserować dwustronnie

- podczas składania wniosku należy okazać oryginały zaświadczeń, certyfikatów i innych załączanych dokumentów (kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem)

- do każdego wniosku należy załączyć pełen komplet dokumentów (tj. składając oba wnioski, do każdego należy dołączyć oddzielnie wszystkie zaświadczenia)

 

Stypendium doktoranckie --> przejdź dalej

Stypendium projakościowe --> przejdź dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach