Sprawozdanie z wizyty studyjnej Profesora Filipe Montargil

Podziękowania

 

Pragniemy niezmiernie serdecznie podziękować kierownictwu Santander Consumer Banku, Księdzu Prorektorowi Prof. Maciejowi Bale, Pani Kwestor mgr Annie Kołcz oraz kierownictwu Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, zwłaszcza Dziekanowi Prof. Kazimierzowi Pawłowskiemu, za możliwość zaproszenia na nasz Uniwersytet z cyklem wykładów Innovation, Technology and Society (60h) Profesora Filipe Montargil ze Szkoły Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie. Także paniom mgr Marcie Jędrasik oraz mgr Paulinie Stawickiej z administracji UKSW za nieocenioną pomoc i cierpliwość okazaną podczas logistycznego przygotowania całej wizyty, a Pani Małgorzacie Wojtczak-Wałachowskiej  za zorganizowanie spotkania z pracownikami dydaktycznymi UKSW. Pragniemy ponadto serdecznie podziękować koordynatorkom  warsztatów terenowych dr Annie Wróblewskiej, mgr Aleksandrze Karkowskiej, mgr Agnieszce Pradze oraz za zorganizowanie spotkania w Muzeum im Fryderyka Chopina mgr Marioli Lekszyckiej.

W imieniu organizatorów

Dr Piotr Dejneka

Koordynator

Sprawozdanie z wizyty studyjnej Profesora Filipe Montargil, Lizbona Portugalia

Profesor Filipe Montargil

ESCS -School of Communication and Media Studies, Polytechnic Institute of Lisbon (IPL) Portugal

Innovation. Technology and Society (60h)

Organizatorzy:

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW we współpracy z Bankiem Santander

Źródła finansowania:

Santander Mobility Found

Fundusze Celowe Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Koordynator wizyty: dr Piotr Dejneka WNH

Koordynatorzy warsztatów terenowych:

Muzeum Powstania Warszawskiego:

dr Anna Wróblewska WNH

mgr Agnieszka Praga, doktorantka WNHiS

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:

mgr Aleksandra Karkowska, doktorantka WNH

 

W kursie uczestniczyli studenci Instytutu Komunikacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW oraz studenci kierunku Kulturoznawstwo oraz Filologia Włoska Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Profesor Filipe Montargil z ESCS - School of Communication and Media Studies, Lisbon, socjolog, medioznawca ekspert i ewaluator projektów Horyzont 2020 w Komisji Europejskiej

 

W dniach 3–12 kwietnia br. miał miejsce cykl wykładów oraz warsztatów terenowych
w przestrzeniach urbanistycznych Warszawy (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego) pt: Innovation. Technology and Society (60h). Zajęcia prowadził Profesor Filipe Montargil z ESCS – School of Communication and Media Studies, Lisbon, Portugal (Szkoła Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie).

Podczas zajęć konwersatoryjno-wykładowych studenci poznawali teorię innowacji społecznej
w powiązaniu z głównymi teoriami współczesnej makroekonomii min: neoliberalizmem, protekcjonizmem oraz teorią destruktywnej kreacji jak również teorią klasy kreatywnej.

Profesor Filipe Montagril oraz studenci UKSW podczas dyskusji nad znaczeniem  teorii ekonomicznych dla innowacyjności we współczesnym świecie. Fot. Piotr Dejneka

 

Słuchacze dyskutowali następnie nad znaczeniem innowacyjności i jej strategicznej pozycji we współczesnym świecie. Na konkretnych przypadkach analizowali także proces innowacyjności zastosowanych przez szereg współczesnych firm aby następnie zapoznać się z metodologią badania poziomu zastosowania strategii innowacyjności.

Metody badawcze prezentowane i omawiane w tym zakresie tematyki to:

– Blue Ocean Strategy

– SWOT

– Business Model Canvas

– Lean Startup

Studenci brali również udział w warsztatach praktycznego inicjowania procesów kreatywnych. Zastosowane metody badawcze: Brainstorming, Brutethink and Reversal. Fot. Mariola Lekszycka

Warsztaty praktycznego  inicjowania procesów kreatywnych. Fot. Piotr Dejneka

 

Podsumowaniem cyklu wykładów konwersatoriów i warsztatów były autoprezentacje poszczególnych studiów przypadków innowacyjności wybranych przez studentów
a opracowanych wg wcześniej poznanych metod analizy (Blue Ocean Strategy, SWOT,Business Model Canvas, Lean Startup) oraz całościowe podsumowanie zajęć powiązane z końcową ewaluacją poszczególnych studentów oraz wystawieniem ocen.