Regulamin gospodarowania środkami z dotacji na działalność statutową

Regulaminu gospodarowania środkami z dotacji na działalność statutową

 

Na podstawie Zarządzenia nr 17/2016 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r. uchwala się Regulamin Wydziału Nauk Humanistycznych, dotyczący zasad gospodarowania dotacją na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacją na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

§ 1

1. O dofinansowanie badań naukowych może ubiegać się pracownik, który złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz uczestnik dziennych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

2. O dotację nie mogą występować osoby, które w ramach oceny pracowniczej w danym roku otrzymały ocenę negatywną.

3. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie może wnioskować niezależnie o przyznanie środków na projekt zespołowy, indywidulany, na współpracę naukową z zagranicą w ramach podpisanych umów bilateralnych, na organizację konferencji międzynarodowych lub ogólnopolskich, na dofinansowanie publikacji naukowej oraz czasopisma Wydziałowego.

§ 2

 

1. Komisja wydziałowa właściwa do spraw podziału przyznanych środków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wysokości przyznanej dotacji po odliczeniu kosztów pośrednich dokonuje rozdziału środków według następujących zasad:

2. Przed podziałem dotacji na poszczególne projekty, Komisja, zgodnie z obowiązującymi przepisami w UKSW, wydziela środki przeznaczone na Bibliotekę, na współpracę z zagranicą (o ile były złożone wnioski) oraz rezerwuje środki do dyspozycji Dziekana.

3. Przy podziale dotacji na poszczególne projekty zgłoszone we wnioskach bierze się pod uwagę następujące kryteria:

  1. prawidłowe i terminowe rozliczenie projektu z roku poprzedniego, z uwzględnieniem ryzyka niezrealizowania projektu ze względu na jego specyfikę
  2. znaczenie projektu w parametryzacji Wydziału
  3. wpływ tematyki badawczej na rozwój Zakładu, Katedry, Instytutu i Wydziału
  4. publikowanie i afiliowanie dorobku na WNH przez kierownika projektu, a w przypadku projektu zespołowego – głównych wykonawców, w recenzowanych czasopismach punktowanych, znajdujących się na listach ministerialnych, w zagranicznych czasopismach i monografiach zbiorowych
  5. zaawansowanie w pracy badawczej prowadzącej do awansu naukowego
  6. kierownikowi projektu przyznaje się środki na nie więcej niż dwa ze złożonych wniosków, chyba że wysokość dotacji pozwala na zabezpieczenie dofinansowania większej liczby zgłoszonych projektów.

4. W pierwszej kolejności Komisja rozpatruje wnioski na projekty zespołowe oraz wnioski na projekty indywidualne osób, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednim roku.

5. Na drugim miejscu Komisja rozpatruje projekty na publikacje, uwzględniając najpierw dotacje na czasopisma Wydziałowe oraz uwzględniając wartość wnioskowanej publikacji w parametryzacji Wydziału.

6. W dalszej kolejności Komisja rozpatruje wnioski na konferencje międzynarodowe i konferencje ogólnopolskie, spełniające kryteria parametryzacji. Konferencje, które nie spełniają tych kryteriów nie mogą być dofinansowane.

7. Następnie są rozpatrywane wnioski na projekty indywidualne osób, które w roku poprzednim miały przyznane środki w tej kategorii, o ile otrzymały ocenę wyróżniającą w ocenie okresowej pracownika.

Zasada ta nie dotyczy rozdziału środków z dotacji dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

8. Na końcu rozpatrywane są wnioski tych osób, które przedłużyły, na okres dłuższy niż do 31 marca roku następnego, realizację projektu indywidulanego, na który została przyznana dotacja w roku poprzednim.

9. Przy podziale dotacji na poszczególne projekty stosuje się, zgodnie z właściwym Zarządzeniem Rektora UKSW, zasadę, że przyznana kwota nie może być mniejsza niż 2000 zł, z wyjątkiem tych projektów, gdy wnioskodawca wnosił o niższą kwotę.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach