glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Otwieranie przewodu doktorskiego

Procedurę otwarcia przewodu doktorskiego regulują następujące akty prawne:

UCHWAŁA Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - do pobrania

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) - do pobrania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Rozdział I "Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim", § 1, pkt. 1-5) - do pobrania

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE (załącznik do Uchwały Nr 37/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Rozdział III "Obowiązki doktorantów", § 11) - do pobrania

DECYZJA NR 1/2018 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW W WARSZAWIE Z DNIA 29 MAJA 2018 R. w sprawie składania wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego - do pobrania

Wzór prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej - do pobrania

Wzór wykazu osiągnięć naukowych - do pobrania

Wzór wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego należy składać w sekretariacie Studiów Doktoranckich WNH (ul. Dewajtis 5, domek nr 3) w godzinach pracy sekretariatu.

Wzór wniosku - Uchwała Nr 70/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa --> do pobrania

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach