glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Praktyki doktoranckie

Zasady realizacji praktyk doktoranckich

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), art. 197, p. 3: „Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie”.

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będący załącznikiem do Uchwały nr 37/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r., § 11, ust. 1 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/3528):

"1. Doktoranci zobowiązani są do realizacji programu studiów, a w szczególności:
1) uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu studiów i uzyskania wymaganych
zaliczeń;
2) odbycia praktyk zawodowych w formie i wymiarze godzin określonych w § 6 ust. 4;
3) składania sprawozdań do kierownika studiów doktoranckich z przebiegu badań
naukowych i pracy dydaktycznej, podlegających zatwierdzeniu przez opiekuna
naukowego lub promotora, w okresie ustalonym przez radę wydziału;
4) złożenia do końca 2 roku studiów doktoranckich, wniosku o finansowanie
prowadzonych badań (granty badawcze, badania statutowe) lub udziału w projekcie
badawczym realizowanym przez pracowników UKSW, z uwzględnieniem
wytycznych w zakresie programów studiów doktoranckich realizowanych na
wydziałach;
5) otwarcia przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów".

Uchwała Nr 80/2017 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca2017 r. w sprawie sposobu realizacji praktyk na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa WNH UKSW w Warszawie, §4  (https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/226):

"Realizację praktyk dokumentują:

1) protokoły hospitacji przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi w WNH Procedurami hospitacji (Uchwała Rady WNH UKSW nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu praktyk realizowanych przez doktoranta UKSW), podpisane przez hispotującego i hospitowanego,

2) stosowna część opinii opiekuna naukowego w sprawozdaniu rocznym doktoranta,

3) opinia o realizacji zadania, o którym mowa w §2, ust.2,

4) opracowana dokumentacja w USOS oraz ankiety studenckie - w przypadku zajęć prowadzonych samodzielnie przez doktoranta w cyklu semestralnym".

 

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi doktorant w ramach praktyk dydaktycznych może:

- prowadzić samodzielnie zajęcia (co najmniej 2 jednostki - 4 godziny w przypadku realizowania minimum 10 godzin) na I lub II stopniu studiów stacjonarnych,

- współprowadzić zajęcia ze swoim opiekunem naukowym,

- przygotować materiały dydaktyczne:  prezentacje, wyciągi, zestawienia, ćwiczenia do wykonania,

- uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego, połączonych z omówieniem zastosowanych metod dydaktycznych,

- protokołować egzamin ustny,

- asystować przy wypełnianiu dokumentacji prowadzenia zajęć

- w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć dla grupy ćwiczeniowej w wymiarze 30 godzin (i więcej) – pod nadzorem opiekuna wypełniać dokumentację prowadzenia zajęć.

Doktoranci nie prowadzą zajęć na III stopniu.

W ciągu jednego roku akademickiego doktorant zobowiązany jest do zrealizowania minimum 10 godzin praktyk dydaktycznych. Maksymalnie w ciągu roku uczestnik studiów doktoranckich może odbyć 90 godzin praktyk.

 

Realizację praktyk ustala opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem, zgłasza harmonogram praktyk (formularz do pobrania), nadzoruje ich przebieg i ocenia je.

Realizację praktyk dokumentują protokoły hospitacji przeprowadzonych zgodnie z obwiązującymi w WNH Procedurami hospitacji (Uchwała Rady WNH UKSW nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu praktyk realizowanych przez doktoranta UKSW), podpisane przez hospitującego i hospitowanego, oraz stosowna część opinii opiekuna naukowego, a w przypadku zajęć prowadzonych samodzielnie w cyklu semestralnym – także opracowana dokumentacja w USOS oraz ankiety studenckie. Protokoły hospitacji dokumentują pracę opiekunów naukowych oraz doktorantów, dlatego kopie protokołów składane są do teczek doktorantów.

Na koniec roku akademickiego doktorant składa również protokół realizacji praktyk doktoranckich w danym roku akademickim (Uchwała Rady WNH UKSW nr 16/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu praktyk realizowanych przez doktoranta UKSW).

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach