glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Opiekunowie naukowi

Podstawy prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558):

„§ 9. 1. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa zapewnia doktorantowi przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej, sprawowane przez opiekuna naukowego.

2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat.

3. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia.

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego”.

 

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będący załącznikiem do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r., § 9:

„1. Opiekunów naukowych doktorantów powołuje Rada Wydziału, z grona pracowników

wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Do obowiązków opiekuna naukowego należy całościowa opieka nad pracą badawczą doktoranta, a w szczególności:

1) kierowanie pracą dydaktyczną doktoranta;

2) zobowiązanie doktoranta, w koniecznym przypadku, do zaliczenia dodatkowych wykładów związanych z kierunkiem badań doktoranta;

3) zatwierdzanie sprawozdań z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej doktoranta;

4) dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie doktoranta;

5) ocena postępów w pracy naukowej doktoranta”.

 

Lista opiekunów naukowych powołanych przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW:

Opiekunowie naukowi powołani przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych

w dniu 3 lipca 2015 r.

 

Opiekunowie naukowi powołani przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych

w dniu 5 października 2015 r.

Opiekunowie naukowi powołani przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych

w dniu 10 października 2016 r.

Opiekunowie naukowi powołani przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych

w dniu 23 października 2017 r.

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

 

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

 

 

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

 

 

 

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

 

 

 

 

 

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

 

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba

 
   

prof. dr hab. Piotr Mitzner

 

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 

 

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

 

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska
 

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

 

 

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

 

 

 

dr hab. Katarzyna Taras

dr hab. Katarzyna Taras

 

Do obowiązków opiekuna naukowego należy:

- ustalenie harmonogramu pracy naukowej doktoranta w danym roku  akademickim (czy doktorant realizuje planowo program studiów, czy uczestniczy w zajęciach dodatkowych),

 - monitorowanie, czy doktorant uczestniczy w konferencjach naukowych (opiekun czuwa nad merytoryczną stroną prezentowanych referatów, zgłaszanych publikacji oraz nad ich afiliacją przy WNH),

- monitorowanie, czy doktorant składa wnioski do BBN,

- monitorowanie, czy doktorant realizuje wnioski, na które uzyskał finansowanie,

-  monitorowanie, czy doktorant składa wnioski grantowe/ uczestniczy w grantach zespołowych,

- złożenie harmonogramu praktyk doktoranckich (do pobrania),

- przeprowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta i sporządzenie protokołu hospitacji (wg wzoru – do pobrania); hospitacje przeprowadzone są zgodnie z przyjętymi procedurami hospitacyjnymi (do pobrania) na studiach I i II stopnia. Hospitować zajęcia mogą powołani opiekunowie naukowi/promotorzy oraz osoby wymienione w paragrafie 2 pkt. 2 Procedur hospitacyjnych,

- sprawdzenie i ocena dokumentacji prowadzenia zajęć: konspekt zajęć, materiały dydaktyczne,

- sprawdzenie poprawności karty przedmiotu, jeżeli doktorant samodzielnie prowadzi grupę ćwiczeniową,

- zapoznanie się z opiniami studentów wyrażonymi w ankiecie USOS na temat zajęć prowadzonych przez doktoranta, jeżeli doktorant samodzielnie prowadzi grupę ćwiczeniową, i ustosunkowanie się do nich,

- przygotowanie opinii opiekuna naukowego warunkującej zaliczenie roku,

- opiniowanie wniosków doktoranta kierowanych do Kierownika SD, Dziekana WNH w sprawach bieżących,

- opiniowanie wniosków stypendialnych składanych przez doktoranta.

 

W wyjątkowych i szczególnych przypadkach (absencja, choroba, delegacje) opiekun naukowy może za zgodą Kierownika właściwej Katedry lub Zakładu zwrócić się o możliwość częściowego zrealizowania praktyk doktoranta w ramach zajęć innego pracownika, za jego zgodą i zgodnie z opracowaną przez niego kartą przedmiotu. Nie oznacza to jednak delegowania obowiązków opiekuna naukowego, a jedynie udostepnienie godzin dydaktycznych, zatem także w takich przypadkach nad przebiegiem merytorycznym i administracyjnym praktyk czuwa opiekun naukowy, one je hospituje i ocenia.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach