Strategia IFKiK

Zadania

Termin wykonaniaOsoba odpowiedzialna

 

 

Sposób finansowania

 

1. Badania

 

 

 

 

1.1/ Wydanie sześciu numerów  czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” oraz wprowadzenie go na listę MNiSW.

1.1/ Periodyk: 2014 -2020 – jeden numer rocznie.

1.1/ Dr hab. B. Pawłowska-Jądrzyk, dr Marcin Jewdokimow.

1.1/ Badania statutowe

1.2/ Zrealizowanie cyklu Konferencji Studentów i Studentek Kulturoznawstwa.

1.2/ Wydarzenie coroczne, odbywające się w różnych ośrodkach kulturoznawczych w Polsce (Warszawa-Kraków-Białystok).

1.2/ Dr P. Kuciński

 

 

1.2/ Badania statutowe

1.3/ Wzmocnienie i rozwój współpracy Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi

(fundacjami, stowarzyszeniami, firmami) poprzez podpisanie umów partnerskich.

1.3/ 2015

 

1.3/ Prof. UKSW dr hab. A. Czajka-Cunico, dr M. Jewdokimow.

 

1.3/ Bez kosztów

1.4/ Wprowadzenie humanistyki polskiej w obszar europejskiej komunikacji akademickiej. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych.

1.4/ 2016 – 2020

 

1.4/ Prof. UKSW dr hab. A. Czajka-Cunico

 

1.4/Badania statutowe

1.5/ Realizacja projektu „Biblioteka Kultury Polskiej  we Włoszech”. W ramach projektu organizacja dwóch konferencji międzynarodowych (cykl konferencji: Polska-Włochy. Dialogi). Przekład wybranych dzieł Brzozowskiego, Stróżewskiego na język włoski.

1.5/ do 2017

 

1.5/ Prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

1.5/ Grant NPRH; badania statutowe

1.6./ Kontynuacja serii wydawniczej W stronę międzykulturowości: jeden tom rocznie.

1.6/Od 2016 do 2020. Jeden tom rocznie.

 

1.6/ Prof. UKSW dr hab.

A. Czajka-Cunico

 

1.6/ Badania statutowe

1.7/ Realizacja projektu „Idiomy tożsamości polskiej”. Efekt przewidywany: trzy artykuły.

1.7/ 2016-2019

 

1.7/ Prof. UKSW dr hab.

A. Czajka-Cunico, dr M. Woźniewska-Działak, dr P. Jakubowski, mgr J. Niewiarowska, mgr D. Dąbrowska.

1.7/ Grant

(jeśli uda się pozyskać środki - grant NCN)

1.8/ Realizowane projekty IFKiK

 

 

 

 

1.8.1/ Kontynuacja projektu badawczego: „Koncepcja duszy w greckich komentarzach «De anima» Arystotelesa”. Dwa artykuły naukowe, monografia.

1.8.1/ do 2016

 

1.8.1/ Prof. UKSW dr hab. J. Komorowska

 

 

1.8.1/ Grant NCN

1.8.2/ Kontynuacja projektu: „Łacina w X wieku w świetle Kroniki Benedykta ze św. Andrzeja”.  Dwa artykuły naukowe, książka.

1.8.2/  do 2016

 

1.8.2/ Dr B. Spieralska-Kasprzyk

 

1.8.2/ Grant NCN

1.9/Ściślejsza współpraca z Polskim Towarzystwem Filologicznym. Udział w Zjeździe Walnym PTF w 2015, 2017.

1.9/ 2015, 2017

1.9/ Prof. UKSW dr hab. J. Komorowska, prof. UKSW dr hab. B. Gaj, prof. UKSW dr hab. M. Mejor, dr K. Jażdżewska, dr. B. Spieralska.

 

 

1.9/ Badania statutowe

 

 

1.10/

Organizacja przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa” („Ciężar i lekkość w kulturze” - 2014, „Szybkość w kulturze” – 2015, itd.).

1.10/

W latach 2014-2018 minimum 5 konferencji.

 

1.10/

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Agnieszka Smaga.

 

 

1.10/

Badania statutowe, wpłaty uczestników.

                                

 

 

1.11/

 Realizacja projektu „Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa”. Efekt przewidywany: minimum 3 książki zbiorowe.

 

1.11/

2015/16 – 2020 r.

1.11/

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Agnieszka Smaga.

 

1.11/

Badania statutowe

 

1.12/

Organizacja przez redaktorów czasopisma IFKiK cyklu „Konferencje Załącznika Kulturoznawczego”. Dodatkowy efekt: pozyskiwanie artykułów do czasopisma, możliwość redagowania tomów tematycznych.

 

1.12/

Minimum co dwa lata (inauguracja cyklu: konferencja „Rzecz w kulturze współczesnej”, jesień 2015).

 

1.12/

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Marcin Jewdokimow.

 

1.12/

Badania statutowe, wpłaty uczestników.

 

1.13/

Współpraca z ogólnopolskim środowiskiem naukowym w ramach działalności Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych (ILP UW). Efekt przewidywany: minimum dwa artykuły naukowe do końca 2017 r., współpraca konferencyjna.

 

1.13/

nieprzerwanie

1.13/

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk (członek PBIiI),

dr Agnieszka Smaga (członek PBIiI).

1.13/ -

 

2. Dydaktyka i kształcenie

 

2.1/ Organizacja nowej specjalności na kierunku „Filologia”: „Italianistyka – Język i Kultura Włoska”.

2.1/ 2015

 

2.1/ Dr L. Masi, opieka naukowa: prof. UKSW dr hab. A. Czajka-Cunico

2.1/

 

2.2/ Organizacja „Konkursu na najlepszy przekład” – konkurs adresowany do studentów Filologii Klasycznej UKSW.

 

2.2/2015 – 2020

(raz w roku).

 

2.2/ Prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, dr Katarzyna Jażdżewska, dr F. Doroszewski.

2.2/

 

2.3/ Organizacja „Konkursu na najlepszy esej” – konkurs adresowany do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

2.3/ 2016 – 2020

(raz w roku).

2.3/ Prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, dr K. Jażdżewska, dr F. Doroszewski

 

 

2.3/

 

2.4/

Wprowadzenie do realizacji na studiach II stopnia specjalizacji „Media w kulturze” (6 nowych przedmiotów).

2.4/

Pierwszy cykl: 2014-2016.

 

2.4/ 

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 

 

2.4/ -

2.5/

Organizacja konferencji dla studentów i doktorantów w ramach serii „Młode kulturoznawstwo”.

 

2.5/

Minimum 3 konferencje w okresie 2015-2020 (inauguracja serii: „Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury”, luty 2015).

2.5/

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 

 

2.5/

Badania statutowe

2.6/

Prowadzenie Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską Napisaną w IFKiK.

2.6/

corocznie

2.6/

W latach 2015-16: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk.

2.6/ -

3. Współpraca międzynarodowa

 

3.1/ Współpraca z ośrodkami we Włoszech i Niemczech w zakresie międzykulturowości:

3.1/ 2015-2020

 

3.1/Prof. UKSW dr hab.

Anna Czajka-Cunico

 

3.1/

 

3.1.1/ Zorganizowanie międzynarodowej konferencji.

3.1.1/ 2017

 

3.1.1/ Prof. UKSW dr hab. A. Czajka-Cunico.

3.1.1/

 

3.1.2/ Przyjazdy uczonych z ośrodków z Włoch i Niemiec. Wymiana pracowników i studentów.

3.1.2/ Raz w roku 2015 – 2020.

 

3.1.2/ Prof. UKSW dr hab. A. Czajka-Cunico

3.1.2/

 

3.2/ Współpraca z ośrodkami w Szwecji w badaniach nad „antropologią generatywną” Erica L. Gansa:

3.2/ od 2015

 

3.2/ Dr M. Złocka-Dąbrowska

 

3.2/ Grant Harmonia NCN – jeśli zostanie przyznany.

3.2.1./ wymiana pracowników,

3.2.1/ do 2020

 

3.2.1/Dr M. Złocka-Dąbrowska

 

3.2.2/ konferencja polsko-szwedzka.

3.2.2/ do 2018

3.2.2/Dr M. Złocka-Dąbrowska

 

3.3/ Nawiązanie współpracy z Uczelniami zagranicznymi w zakresie Filologii Klasycznej:

 

 

 

3.3.1./ Współpraca z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Salamance – wyjazd prof. UKSW dr hab. J. Komorowskiej do Salamanki na stypendium (Erasmus).

3.3.1/ 2017

 

3.3.1/ Prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

 

3.3.1/

Stypendium (Erasmus)

 

 

3.3.2/ Współpraca z uczelniami węgierskimi (Budapeszt, Pázmány). 

3.3.2/ 2015

 

3.3.2/ Dr. K. Jażdżewska, dr F. Doroszewski.

3.3.2/ Stypendia (Erasmus)

3.3.3/ Współpraca z Uniwersytetem Ben Guriona. Wykłady profesora wizytującego.

3.3.3/ 2017

 

3.3.3/ Dr K. Jażdżewska

 

3.3.3/

 

3.3.4/ Współpraca z Medieval Sermon Studies Society. Wykłady profesora wizytującego.

3.3.4/ 2017

 

3.3.4/ Dr B. Spieralska-Kasprzyk, członek Zarządu

Medieval Sermon Studies Society.

3.3.4/

 

3.4/

Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z zagranicznymi środowiskami naukowymi w ramach działalności czasopisma IFKiK „Załącznik Kulturoznawczy” (skład Rady Naukowej, zagraniczni recenzenci artykułów i autorzy publikowanych szkiców).

3.4/

Nieprzerwanie od 2014 r.

3.4/

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Marcin Jewdokimow.

3.4/ -

 

4. Działania promocyjne

 

4.1/ IFKiK: Organizacja „Konkursu mitologicznego dla licealistów” – adresowany do LO w Warszawie, na Mazowszu i w regionach ościennych.

4.1/ 2015 – 2020

 (raz w roku).

 

4.1/ Prof. UKSW dr hab. J. Komorowska, dr K. Jażdżewska, dr F. Doroszewski.

4.1/

 

4.2/ IFKiK: przygotowanie dwóch podręczników do łaciny – jeden dla dzieci szkoły podstawowej, drugi trzymiesięczny kurs języka łacińskiego dla licealistów Clavis Latina.

4.2/ 2015

 

4.2/ Prof. UKSW dr hab. B. Gaj

 

4.2/ Środki zewnętrzne

 

4.3/ Wspieranie badań przez pozyskiwanie środków zewnętrznych: aplikacja o grant NCN na badania interdyscyplinarne.

4.3/ Złożenie wiosną 2015, ewentualna realizacja 2016 – 2020.

4.3/ Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Macek (współpraca WNH, WFCh i WNM-P).

4.3/ Grant NCN

 

4.4/  IFKiK: Zorganizowanie DNI KULTURY ANTYCZNEJ na UKSW w Warszawie: „Cultura et Humanitas”.

4.4/ 2016

 

4.4/ Prof. UKSW dr hab. B. Gaj

 

 

4.5/ Zorganizowanie DNI KSIĄŻKI DAWNEJ UKSW.

4.5/ Kwiecień 2015

 

4.5/ Dr Joanna Pietrzak-Thebault, mgr Łukasz Cybulski, dr Dorota Muszytowska.

4.5/ Badania statutowe

(mgr Łukasz Cybulski)

4.6/ Rozwój działalności kół naukowych IFKiK:

a) Koło Filologiczne „Kalokagatia”,

b)Reaktywacja działalności Koła Kulturoznawczego „Culture On”,

c) Koło Fotograficzne „Fotograty”,

d)Powołanie Koła Kreatywnych Przedsiębiorców,

e) Powołanie Koła Zarządzania Projektami Kultury.

 

 

a) 2015

b) 2015

 

c) 2014

d) 2015

 

e) 2015

 

 

a) Dr F. Doroszewski,

b) Dr P. Jakubowski,

 

c) Dr A. Smaga,

d) Dr M. Złocka-Dąbrowska,

e) Mgr K. Pawlicka.

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach