Regulamin IFKiK

 

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

(utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 - Uchwała Nr 76/2015. Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 oraz Obwieszczenie Nr 6/2016 Rektora UKSW z dnia 20 kwietnia 2016 r. )

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1.  Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, zwany dalej „Instytutem” jest jednostka organizacyjną Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa powołany jest w celu prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej na kierunku Filologii, Kulturoznawstwa oraz Muzeologii. Na kierunku Filologii prowadzone są dwie specjalności: Filologia klasyczna oraz Italianistyka. Instytut może otwierać nowe specjalności w ramach prowadzonych kierunków i nowe kierunki.
 3. Instytut działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Wydziału na wniosek Rady Instytutu i zatwierdzonego przez Rektora UKSW.
 4. Regulamin Instytutu określa szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej, tryb i zakres funkcjonowania Instytutu i jego organów wewnętrznych.
 5. Zadaniem Instytutu jest organizacja i koordynacja prac badawczych i dydaktycznych, zapewnienie wysokiego poziomu prac badawczych, dobrych warunków pracy naukowej, organizacji życia naukowego środowiska, dbałość o wysoki poziom dydaktyki i odpowiednią organizację procesu nauczania, troska o formowanie odpowiednich postaw pracowników i studentów, zgodnych z charakterem i misją Uniwersytetu, określonych w statucie UKSW.

 

II STRUKTURA INSTYTUTU

§ 2

 1. W skład Instytutu wchodzą następujące katedry:
 1. Katedra Kultury XX i XXI w.
 2. Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości
 3. Zakład Badań Regionalistycznych
 4. Zakład Zarządzania Kulturą
 5. Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki mediów
 6. Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej
 7. Katedra Muzeologii
 8. Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki
 9. Katedra Filozofii i Kultury Antycznej.

 

 1. W ramach Instytutu mogą powstawać nowe jednostki organizacyjne katedry i zakłady. Mogą też być powoływane zespoły i grupy badawcze. Katedry i zakłady powołuje, przekształca i likwiduje Rektor UKSW, zespoły badawcze – Dziekan Wydziału.
 2. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu i Rady Wydziału może powoływać dodatkowe zespoły w celu realizacji zadań dydaktyczno-badawczych, badawczych oraz organizacyjnych.
 3. Instytut może prowadzić studia podyplomowe, warunki ich tworzenia i funkcjonowania określają odrębne przepisy.
 4. W Instytucie mogą być rozwijane inne formy kształcenia w zależności od potrzeb dydaktycznych i naukowo-badawczych.

III ORGANY INSTYTUTU FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA

§ 3

Minimalne wymogi kadrowe Instytutu

 1. Instytut zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej pięć osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej trzy osoby zatrudnione w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 2. W przypadku, gdyby Instytut przestał spełniać wymogi, o których mowa w ust. 1, Dziekan Wydziału zobowiązany jest w terminie 14 dni powiadomić o tym rektora.
 3. Jeżeli wymogi, o których mowa w ust. 1, nie zostaną wypełnione w terminie 12 miesięcy od daty powiadomienia przez Dziekana, Instytut podlega likwidacji w drodze zarządzenia rektora wydanego w trybie określonym § 50 ust. 1 Statutu UKSW.

 

§ 4

Organy Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

 1. Organami Instytutu są Dyrektor Instytutu, Zastępcy Dyrektora Instytutu i Rada Instytutu.
 2. Akty prawne Rady Instytutu i Dyrektora Instytutu wiążą wszystkich pracowników Instytutu.

§ 5

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora Instytutu

 1. Dyrektorem Instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo zajmujący stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 2. Zastępcą Dyrektora Instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Dyrektor Instytutu i Zastępcy Dyrektora Instytutu mogą pełnić swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje władz dziekańskich Wydziału. Jeśli Dyrektor Instytutu lub któryś z Zastępców Dyrektora Instytutu zaczął pełnić funkcję w trakcie kadencji władz dziekańskich Wydziału, może pełnić swoją funkcję przez dwie kolejne pełne kadencje, rozpoczęte po kadencji niepełnej. 

§ 6

Wybór i odwołanie Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu

 1. Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu wybiera na okres kadencji władz dziekańskich Rada Instytutu. Wyboru dokonuje Rada Instytutu większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków w terminie do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji władz dziekańskich.
 2. Kandydatów na Dyrektora Instytutu mogą zgłaszać co najmniej dwie osoby zatrudnione w instytucie mające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo co najmniej czterech innych członków Rady Instytutu. Kandydatów na Zastępców Dyrektora Instytutu przedstawia Dyrektor-elekt Instytutu.
 3. Odwołanie Dyrektora Instytutu i Zastępcy Dyrektora Instytutu następuje w trybie analogicznym do trybu jego wyboru.
 4. W trybie szczególnym, gdyby Rada Instytutu nie była w stanie wybrać Dyrektora Instytutu w trybie i terminie ustalonym w Statucie UKSW (do 30 września), Rada Instytutu może podjąć uchwałę, na mocy której przewodniczący Rady Instytutu zwróci się do Dziekana Wydziału z wnioskiem o wyznaczenie Dyrektora Instytutu. W takiej sytuacji Dziekan Wydziału, po konsultacji z członkami Rady Instytutu, może wyznaczyć Dyrektora Instytutu na okres do końca swojej kadencji lub krótszy.

§ 7

Kompetencje Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu

 1. Dyrektor Instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.
 2. Dyrektor Instytutu kieruje jego działalnością. Dyrektor Instytutu może wydawać zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Instytutu.
 3. Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za prace Instytut przed organami Wydziału i Rektorem.
 4. Do zadań Dyrektora Instytutu należy:
 1. Zwoływanie posiedzeń Rady Instytutu, przewodniczenie jej posiedzeniom i czuwanie nad wykonywaniem uchwał Rady Wydziału, której instytut jest jednostką organizacyjną, zarządzeń i decyzji dziekana oraz uchwał rad instytutu;
 2. zwoływanie posiedzeń Rady Instytutu, przewodniczenie jej posiedzeniom i czuwanie nad wykonaniem uchwał rady wydziału,
 3. przedstawianie Radzie Instytutu kandydata na Zastępcę Dyrektora Instytutu;
 4. przedstawianie Radzie Instytutu projektu kierunków działalności dydaktycznej i naukowej oraz rozwoju instytutu, a także rocznych planów badań naukowych, w wykonaniu misji i strategii Uniwersytetu i Wydziału;
 5. podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Instytutu;
 6. przedstawianie Dziekanowi Wydziału wniosku o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych Instytutu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Instytutu;
 7. podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w Instytucie;
 8. koordynowanie i inicjowanie działalności naukowej w Instytucie;
 9. składanie Radzie Instytutu rocznych sprawozdań z działalności Instytutu.

 

 1. Zastępcy Dyrektora Instytutu wspierają Dyrektora Instytutu w wykonywaniu jego obowiązków oraz wykonują zadania powierzone im przez dyrektora instytutu w drodze decyzji. W granicach upoważnienia Zastępcy Dyrektora Instytutu mogą wydawać decyzje.
 2. O zakresie działania Zastępców Dyrektora Instytutu decyduje Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

 

Rada Instytutu

§ 8

 1. Rada Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, zwana dalej Radą Instytutu,  działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (DzU z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą;
  2. Statutu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.;
  3. niniejszego Regulaminu.

§ 9

Rada Instytutu jest ciałem opiniodawczym Dyrektora Instytutu i Dziekana Wydziału. Ma prawo również podejmować uchwały obowiązujące wszystkich pracowników Instytutu

§ 10

Rada Instytutu wyraża swoją wolę poprzez podejmowanie uchwał na posiedzeniach Rady Instytutu.

Charakter skład Rady Instytutu

§ 11

 1. Rada Instytutu jest organem kolegialnym Instytutu.
 2. Przewodniczącym Rady Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
 3. Dyrektor Instytutu zwołuje posiedzenia Rady Instytutu i kieruje jej pracami.
 4. Pod nieobecność Dyrektora Instytutu posiedzenia Rady Instytutu zwołuje i kieruje jej pracami wyznaczony przezeń Zastępca Dyrektora Instytutu.
 5. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora Instytutu i jego Zastępców, posiedzenia Rady Instytutu może zwołać i prowadzić najstarszy wiekiem członek Rady Instytutu posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracami zwołanego w ten sposób posiedzenia Rady Instytutu może kierować Przewodniczący wybrany doraźnie spośród pracowników Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, obecnych na tym posiedzeniu.
 6. W skład Rady Instytutu z głosem stanowionym wchodzą:

a)   Dyrektor Instytutu,

b)   Zastępcy Dyrektora Instytutu,

c)   Sekretarz Instytutu i jego Zastępca,

c)   wszystkie zatrudnione w Instytucie osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

d)  co najmniej jeden przedstawiciel pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie,

e) co najmniej jeden przedstawiciel studentów,

 1. co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów (jeśli Instytut prowadzi studia doktoranckie).
 1. W posiedzeniach Rady Instytutu mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Instytutu w celu wyrażenia opinii w określonej sprawie.
 2. W składzie Rady Instytutu należy zachować następujące zasady:

a) osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią co najmniej 55% składu Rady Instytutu;

b) co najmniej jeden członek Rady Instytutu jest pracownikiem nieposiadającym tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego;

c) w skład Rady Instytutu powinien wejść co najmniej jeden student;

d) w przypadku, gdy Instytut prowadzi studia doktoranckie, w skład Rady Instytutu powinien wejść co najmniej jeden doktorant.

 1. Wyboru członków Rady Instytutu spośród pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie, dokonuje się na zwołanych przez Dyrektora Instytutu lub upoważnionego przez niego Zastępcy Dyrektora Instytutu. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów. Liczba pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego członków Rady Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW. Do liczby przedstawicieli pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zaliczają się również Zastępcy Dyrektora Instytutu, Sekretarz Instytutu, Zastępca Sekretarza Instytutu, a także Kierownicy Katedr i Zakładów Instytutu nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Liczba członków Rady Instytutu nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.
 2.  W przypadku, gdy zwołane zebranie pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nie będzie w stanie wyłonić ze swego grona przedstawicieli do Rady Instytutu, Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Kierownikami Katedr i Zakładów może powołać do grona Rady Instytutu przedstawicieli pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Liczba członków Rady Instytutu nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.
 3. Wyboru członków Rady Instytutu spośród studentów dokonują studenci na wniosek Dyrektora Instytutu zgodnie z regulaminem samorządu studentów. Liczba studentów w Radzie Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.
 4. Wyboru członków Rady Instytutu spośród doktorantów dokonują doktoranci na wniosek Dyrektora Instytutu, zgodnie z regulaminem samorządu doktorantów. Liczba doktorantów w Radzie Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.
 5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Instytutu następuje w przypadku :
 1. pisemnego zrzeczenia się mandatu,
 2. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z Uniwersytetem,
 3. przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,
 4. utraty statusu studenta lub doktoranta,
 5. ukarania przez komisję dyscyplinarną karą, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt. 3  Ustawy, a w odniesieniu do studentów i doktorantów – karą, o której mowa w art. 212 pkt.  4  Ustawy,
 6. uprawomocnienia się wyroku skazującego przez sąd powszechny na karę pozbawienia praw publicznych lub karę bezwzględnego pozbawienia wolności.
 1. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy ust. 1 wiążą taki skutek, chyba że Ustawa stanowi inaczej.
 2. Członek Rady Instytutu, wybrany spośród pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego, może być odwołany przez swoich wyborców w trybie analogicznym do trybu wyboru.
 3. Członek Rady Instytutu, wybrany spośród studentów lub doktorantów, może być odwołany przez swoich wyborców w trybie analogicznym do trybu wyboru.

§ 12

 1. Pracami Rady Instytutu jako jej Przewodniczący kieruje Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu.
 2. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora Instytutu i jego Zastępców, posiedzenia Rady Instytutu zwołuje i im przewodniczy najstarszy spośród samodzielnych pracowników Instytutu. Na wniosek członków Rady Instytutu posiedzeniom Rady Instytutu, zwołanym w takiej sytuacji, może przewodniczyć przewodniczący wybrany doraźnie spośród członków Rady Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. W takiej sytuacji przewodniczący Rady Instytutu wybierany jest przez obecnych członków Rady Instytutu zwykłą większością głosów.

 

Zadania i kompetencje Rady Instytutu

§ 13

 1. Do kompetencji Rady Instytutu należy w szczególności:
 1. wybór Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu, zgodnie ze Statutem UKSW i Regulaminem Organizacyjnym Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa;
 2. zatwierdzanie kierunków działalności dydaktycznej i naukowej oraz rozwoju Instytutu w wykonaniu misji i strategii Uniwersytetu i Wydziału, na wniosek Dyrektora Instytutu;
 3. uchwalanie, na wniosek Dyrektora Instytutu, rocznych planów badań naukowych Instytutu w wykonaniu misji i strategii Uniwersytetu i Wydziału, na podstawie analogicznych planów katedr i zakładów Instytutu;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach dydaktycznych i studenckich Instytutu, w szczególności przyjmowanie projektów programów nauczania i efektów kształcenia dla kierunku lub specjalności dydaktycznej prowadzonej przez Instytut;
 5. opiniowanie, na wniosek Dyrektora Instytutu, projektów utworzenia nowych jednostek organizacyjnych w ramach Instytutu, ich przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych istniejących w ramach Instytutu;
 6. opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek organizacyjnych instytutu, na wniosek Dyrektora Instytutu;
 7. podejmowanie uchwał dotyczących pracowników Instytutu, w szczególności ich rozwoju naukowego i awansu zawodowego;
 8. opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu w sprawie nagród, wyróżnień oraz orderów, odznaczeń i medali dla pracowników Instytutu w celu ich przedłożenia Radzie Wydziału;
 1. Rada Instytutu może ponadto:
 1. wyrażać opinię w każdej sprawie dotyczącej Instytutu i jego jednostek organizacyjnych na wniosek Dziekana, Dyrektora Instytutu, Przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 jej członków.
 2. powoływać stałe i doraźne komisje, ustalać ich skład i zadania.

 

Posiedzenia rady Instytutu

§ 14

 1. Posiedzenia Rady Instytutu są zwoływane co najmniej raz na dwa miesiące. Informacja o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad powinna być skutecznie przekazana członkom Rady Instytutu i osobom stale w niej uczestniczącym w terminie nie krótszym niż tydzień przed jej zebraniem.
 2. Zwyczajne posiedzenia Rady Instytutu zwołuje Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu.
 3. Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu.
 4. W szczególnych sytuacjach Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu, na pisemny wniosek 1/5 liczby składu Rady Instytutu, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu, które powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Porządek obrad takim przypadku, zgodnie z treścią tego wniosku, ustala w Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu.
 5. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu, zwyczajne lub nadzwyczajne posiedzenia Rady Instytutu może zwoływać najstarszy wiekiem członek Rady Instytutu spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. Zwołanym przez niego posiedzeniom przewodniczy przewodniczący wybrany na tym posiedzeniu spośród członków Rady Instytutu posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Wyboru tego przewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów.
 1. Datę posiedzenia Rady Instytutu wyznacza się nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być krótszy.
 2. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego Rady Instytutu ustala Dyrektor Instytutu lub jego Zastępcą. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Instytutu w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu lub jego Zastępcą zgodnie z treścią wniosku.
 3. Posiedzeniom Rady Instytutu przewodniczy Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu. W szczególnych przypadkach (gdy Dyrektor Instytutu i jego Zastępca nie mogą przewodniczyć obradom Rady Instytutu) może im przewodniczyć członek Rady wskazany przez Dyrektora Instytutu.
 4. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić dowolny wniosek do porządku obrad najpóźniej bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Rada w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad przed rozpoczęciem posiedzenia.

 

Podejmowanie uchwał przez Radę Instytutu

§ 15

1. Rada Instytutu podejmuje uchwały jawnie w obecności co najmniej połowy jej składu zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa od liczby głosów jej przeciwnych, z zastrzeżeniem p. 2.

2. Rada Instytutu w sprawach osobowych podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, tj. gdy liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się przy obecności co najmniej połowy jej składu. wyborów.

3. Uchwały Rady Instytutu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady Instytutu.

4. W sprawach personalnych Rada Instytutu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów (tj. gdy liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady, w głosowaniu tajnym.

5. Rada Instytutu podejmuje uchwały w trybie jawnym, chyba że postanowienia Statutu UKSW lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

6. Podejmowanie uchwał może mieć miejsce także w trybie niejawnym. Głosowanie niejawne przeprowadza się z urzędu w sprawach personalnych, dotyczących stosunku pracy oraz nabycia innych praw lub nałożenia innych obowiązków, a także w innych sprawach na wniosek Dyrektora Instytutu lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 obecnych na posiedzeniu Rady Instytutu.

7. Obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna, powołana przez Radę Instytutu na początku posiedzenia Rady.

8. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i, jeśli jest taka możliwość, wciśnięcie przycisku - w obu przypadkach liczba głosów musi być taka sama. W razie rozbieżności głosowanie należy powtórzyć. Gdy elektroniczny system do głosowania nie działa, głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

9. Głosowanie niejawne odbywa się za pomocą kart do głosowania lub, jeśli jest taka możliwość, za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.

 

Dokumentowanie posiedzeń Rady Instytutu

§ 15

1. Obrady Rady Instytutu są protokołowane. Przebieg obrad może być rejestrowany w formie elektronicznej.

2. Przewodniczący Rady Instytutu powołuje Sekretarza Instytutu oraz jego zastępcę na okres kadencji. Sekretarz lub jego zastępca mogą pełnić obowiązki protokolanta posiedzeń Rady Instytutu. Protokolant sporządza protokół posiedzenia Rady Instytutu.

3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad Rady Instytutu oraz pełną treść podjętych uchwał i przedłożonych sprawozdań stanowiących załączniki do protokołu.

4. Protokół podpisany przed przewodniczącego posiedzenia i protokolanta stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Rady Instytutu.

5. Projekt protokołu po posiedzeniu Rady Instytutu dostarcza się członkom Rady Instytutu wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu Rady Instytutu. Członkowie Rady Instytutu mogą wnosić poprawki do przesłanego im projektu. Wnioski o wniesienie poprawek należy dostarczyć Dyrektorowi Instytutu na piśmie. Poprawki te mogą być dostarczone w wersji elektronicznej.

6. Rada Instytutu przyjmuje protokół posiedzenia wraz z poprawkami na następnym posiedzeniu Rady Instytutu.

7. Protokoły z posiedzeń Rady Instytutu są jawne z wyjątkiem tych, których jawność, w całości lub części, została wyłączona. W takim przypadku protokół lub jego część są dostępne do wglądu na wniosek członka Rady.

§ 16

1. Uchwały Rady Instytutu, podjęte na posiedzeniach, podpisuje Dyrektor Instytutu jako przewodniczący Rady Instytutu oraz Sekretarz Instytutu jako protokolant.

2. Obsługę administracyjną i techniczną Rady Instytutu zapewnia Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1.   Niniejszy Regulamin Rady Instytutu może być zmieniony uchwałą Rady Instytutu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu, na wniosek Dyrektora Instytutu lub ¼ statutowego składu Rady Instytutu.

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora UKSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach