Regulamin Rady IFP

REGULAMIN RADY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Instytutu Filologii Polskiej, zwana dalej Radą Instytutu,  działa na podstawie:

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą;

Statutu UKSW z dnia 20 IV 2016 r.;

niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Instytutu jest ciałem opiniodawczym Dyrektora Instytutu i Dziekana Wydziału. Ma prawo również podejmować uchwały obowiązujące wszystkich pracowników Instytutu.

§ 3

Rada Instytutu wyraża swoją wolę poprzez podejmowanie uchwał na posiedzeniach Rady Instytutu.

 

II CHARAKTER I SKŁAD RADY INSTYTUTU

§ 4

Rada Instytutu jest organem kolegialnym Instytutu.

Przewodniczącym Rady Instytutu jest Dyrektor Instytutu.

Dyrektor Instytutu zwołuje posiedzenia Rady Instytutu i kieruje jej pracami.

Pod nieobecność Dyrektora Instytutu posiedzenia Rady Instytutu zwołuje i kieruje jej pracami jeden z dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu.

W razie niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora Instytutu i jego Zastępców posiedzenia Rady Instytutu może zwołać i prowadzić najstarszy wiekiem członek Rady Instytutu posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracami zwołanego w ten sposób posiedzenia Rady Instytutu może kierować Przewodniczący wybrany doraźnie spośród pracowników Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, obecnych na tym posiedzeniu.

W skład Rady Instytutu z głosem stanowionym wchodzą:

a)   Dyrektor Instytutu,

b)   dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu,

c)   Sekretarz Instytutu,

c)   wszystkie zatrudnione w Instytucie osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

d)  co najmniej jeden przedstawiciel pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie,

e) co najmniej jeden przedstawiciel studentów,

co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów w przypadku gdy Instytut prowadzi studia doktoranckie.

W posiedzeniach Rady Instytutu mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego  w celu wyrażenia opinii w określonej sprawie.

W składzie Rady Instytutu należy zachować następujące zasady:

a) osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią co najmniej 55% składu Rady Instytutu;

b) co najmniej jeden członek Rady Instytutu jest pracownikiem nieposiadającym tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego;

c) w skład Rady Instytutu powinien wejść co najmniej jeden student;

d) w przypadku gdy instytut prowadzi studia doktoranckie, w skład Rady Instytutu powinien wejść co najmniej jeden doktorant.

Wyboru członków Rady Instytutu spośród pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie, dokonuje się na zebraniu zwołanym przez Dyrektora Instytutu lub upoważnionego przez niego Zastępcę Dyrektora Instytutu. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów. Liczba pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego członków Rady Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.

 W przypadku gdy zwołane zebranie pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nie będzie w stanie wyłonić ze swego grona przedstawicieli do Rady Instytutu, Dyrektor Instytutu może powołać przedstawicieli pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, w porozumieniu z kierownikami katedr i zakładów. Liczba niesamodzielnych członków Rady Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.

Wyboru członków Rady Instytutu spośród studentów dokonują studenci na wniosek Dyrektora Instytutu zgodnie z regulaminem samorządu studentów. Liczba studentów w Radzie Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.

Wyboru członków Rady Instytutu spośród doktorantów dokonują doktoranci na wniosek Dyrektora Instytutu, zgodnie z regulaminem samorządu doktorantów. Liczba doktorantów w Radzie Instytutu nie może przekraczać liczby ustalonej według Tabel nr 2 Załącznika nr 1 Statutu UKSW.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Instytutu następuje w przypadku :

pisemnego zrzeczenia się mandatu,

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z Uniwersytetem,

przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,

utraty statusu studenta lub doktoranta,

ukarania przez komisję dyscyplinarną karą, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt. 3  Ustawy, a w odniesieniu do studentów i doktorantów – karą, o której mowa w art. 212 pkt.  4  Ustawy,

uprawomocnienia się wyroku skazującego przez sąd powszechny na karę pozbawienia praw publicznych lub karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy ust. 13 wiążą taki skutek, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

Wybrany spośród pracowników niesamodzielnych Instytutu członek Rady Instytutu może być odwołany przez swoich wyborców w trybie analogicznym do trybu wyboru.

Członek Rady Instytutu wybrany spośród studentów lub doktorantów, może być odwołany przez swoich wyborców w trybie analogicznym do trybu wyboru.

 

III ZADANIA I KOMPETENCJE RADY INSTYTUTU

§ 5

Do kompetencji Rady Instytutu należy w szczególności:

wybór Dyrektora Instytutu oraz zaproponowanych przez Dyrektora dwóch kandydatów na Zastępców Dyrektora Instytutu, zgodnie z Regulaminem Instytutu Filologii Polskiej;

zatwierdzanie kierunków działalności dydaktycznej i naukowej oraz rozwoju Instytutu zgodnie z  misją i strategią Uniwersytetu i Wydziału, na wniosek dyrektora instytutu;

uchwalanie rocznych planów badań naukowych Instytutu zgodnie z misją i strategią  Uniwersytetu i Wydziału, na wniosek Dyrektora Instytutu;

podejmowanie uchwał w sprawach dydaktycznych i studenckich Instytutu, w szczególności przyjmowanie projektów programów nauczania i efektów kształcenia dla kierunku lub specjalności dydaktycznej prowadzonej przez Instytut;

opiniowanie na wniosek Dyrektora Instytutu projektów utworzenia nowych jednostek organizacyjnych w ramach Instytutu, ich przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych istniejących w ramach Instytutu;

opiniowanie uchwał dotyczących pracowników Instytutu, w szczególności ich rozwoju naukowego i awansu zawodowego;

opiniowanie wniosków dyrektora w sprawie nagród, wyróżnień oraz orderów, odznaczeń i medali dla pracowników instytutu w celu ich przedłożenia radzie wydziału.

Rada Instytutu może ponadto:

wyrażać opinię w każdej sprawie dotyczącej Instytutu i jego jednostek organizacyjnych na wniosek Dziekana, Dyrektora Instytutu, Przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 jej członków.

powoływać stałe i doraźne komisje, ustalać ich skład i zadania.

 

IV POSIEDZENIA RADY INSTYTUTU

§ 7

Posiedzenia Rady Instytutu są zwoływane co najmniej raz na dwa miesiące. Informacja o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad powinna być skutecznie przekazana członkom Rady i osobom stale w niej uczestniczącym w terminie nie krótszym niż tydzień przed jej zebraniem. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być krótszy.

Zwyczajne posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu.

W szczególnych sytuacjach Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Instytutu, na pisemny wniosek 1/5 liczby składu Rady Instytutu, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu, które powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Porządek obrad w takim przypadku, zgodnie z treścią tego wniosku, ustala Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca.

W razie niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu, zwyczajne lub nadzwyczajne posiedzenia Rady Instytutu może zwoływać najstarszy wiekiem członek Rady Instytutu spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. Zwołanym przez niego posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący wybrany na tym posiedzeniu spośród członków Rady Instytutu posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Wyboru tego przewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Rady ustala wówczas porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia. Dokonuje tego w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu lub jednym z Zastępców zgodnie z treścią wniosku.

Każdy członek Rady ma prawo zgłosić dowolny wniosek do porządku obrad najpóźniej bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Rada w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad przed rozpoczęciem posiedzenia.

 

V PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ INSTYTUTU

§ 8

1. Rada podejmuje uchwały jawnie przy obecności co najmniej połowy jej składu zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa od liczby głosów jej przeciwnych, z zastrzeżeniem p. 2.

2. Rada w sprawach osobowych podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, tj. gdy liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady.

3. Głosowanie tajne jest przeprowadzane także w innych sprawach, na wniosek co najmniej 5 członków Rady Instytutu obecnych na posiedzeniu. Wniosek powinien być zgłoszony do sekretariatu trzy dni przed ogłoszonym terminem posiedzenia Rady Instytutu.

4. Uchwały Rady Instytutu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady Instytutu.

5. Rada Instytutu podejmuje uchwały w trybie jawnym, chyba że postanowienia Statutu UKSW lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

6. Podejmowanie uchwał może mieć miejsce także w trybie niejawnym. Głosowanie niejawne przeprowadza się z urzędu w sprawach personalnych, dotyczących stosunku pracy oraz nabycia innych praw lub nałożenia innych obowiązków, a także w innych sprawach na wniosek Dyrektora Instytutu lub pisemny wniosek co najmniej 5 członków Rady Instytutu obecnych na posiedzeniu. Wniosek powinien być złożony do Sekretariatu Instytutu na trzy dni przed ogłoszonym terminem posiedzenia Rady.

7. Obliczenia głosów dokonuje powołana przez Radę Instytutu komisja skrutacyjna, powołana na początku posiedzenia Rady.

8. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i, jeśli jest taka możliwość, wciśnięcie przycisku - w obu przypadkach liczba głosów musi być taka sama. W razie rozbieżności głosowanie należy powtórzyć. Gdy elektroniczny system do głosowania nie działa, głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

9. Głosowanie niejawne odbywa się za pomocą kart do głosowania lub, jeśli jest taka możliwość, za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.

 

VI  DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY INSTYTUTU

§9

1. Obrady Rady Instytutu są protokołowane. Przebieg obrad może być rejestrowany w formie elektronicznej.

2. Przewodniczący Rady Instytutu powołuje protokolanta, którym jest Sekretarz Instytutu, oraz jego zastępcę na okres kadencji. Protokolant sporządza protokół posiedzenia Rady Instytutu.

3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad Rady Instytutu oraz pełną treść podjętych uchwał i przedłożonych sprawozdań stanowiących załączniki do protokołu.

4. Protokół podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia (w rozumieniu § 4 ust. 2, 3,4,5)  i protokolanta stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Rady Instytutu.

5. Projekt protokołu po posiedzeniu Rady Instytutu dostarcza się członkom Rady Instytutu wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu Rady Instytutu. Członkowie Rady Instytutu mogą wnosić poprawki do przesłanego im projektu. Wnioski o wniesienie poprawek należy dostarczyć Dyrektorowi Instytutu na piśmie. Poprawki te mogą być dostarczone w wersji elektronicznej.

6. Rada Instytutu przyjmuje protokół posiedzenia wraz z poprawkami na następnym posiedzeniu Rady Instytutu.

7. Protokoły posiedzeń Rady Instytutu są jawne z wyjątkiem tych, których jawność, w całości lub części, została wyłączona. W takim przypadku protokół lub jego część są dostępne do wglądu na wniosek członka Rady.

§ 10

1.Uchwały Rady Instytutu, podjęte na posiedzeniach, podpisuje Dyrektor Instytutu jako przewodniczący Rady Instytutu, a pod jego nieobecność Przewodniczący (w rozumieniu § 4 ust. 2, 3, 4, 5) oraz Sekretarz Instytutu jako protokolant.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.   Obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, pokrywając wydatki z tym związane z budżetu Instytutu lub Wydziału.

2.   Niniejszy Regulamin Rady Instytutu może być zmieniony uchwałą Rady Instytutu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu, na wniosek Dyrektora Instytutu lub ¼ statutowego składu Rady Instytutu.

3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Instytutu.

ZałącznikRozmiar
REGULAMIN RADY IFP.pdf304.8 KB
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach