Regulamin organizacyjny IFP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

(utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.)

 

Instytut Filologii Polskiej UKSW został utworzony Zarządzeniem Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dn. 1 czerwca 2005 r. na podstawie Uchwały nr 3/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. oraz uchwały rady Wydziału Nauk Humanistycznych  UKSW w Warszawie z dn. 10 stycznia 2005 r.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1.  Instytut Filologii Polskiej, zwany dalej „Instytutem” jest jednostka organizacyjną Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Instytut Filologii Polskiej powołany jest w celu prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej na kierunku Filologii polskiej. Na kierunku Filologia polska prowadzone są specjalności: edytorska, teatrologiczna, filmoznawcza, komunikacja językowamedia, reklama PR, glottodydaktyczna, nauczycielska.  Instytut może otwierać nowe specjalności w ramach prowadzonych kierunków i nowe kierunki.
 3. Instytut działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Wydziału na wniosek Rady Instytutu i zatwierdzonego przez Rektora UKSW.
 4. Regulamin instytutu określa szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej, tryb i zakres funkcjonowania instytutu i jego organów wewnętrznych.
 5. Zadaniem Instytutu jest organizacja i koordynacja prac badawczych i dydaktycznych, zapewnienie wysokiego poziomu prac badawczych, dobrych warunków pracy naukowej, organizacji życia naukowego środowiska, dbałość o wysoki poziom dydaktyki i odpowiednią organizację procesu nauczania, troska o formowanie odpowiednich postaw pracowników i studentów, zgodnych z charakterem i misją Uniwersytetu, określonych w statucie UKSW

 

II STRUKTURA INSTYTUTU

§ 2

 1. W skład Instytutu wchodzą następujące katedry:

Katedra Historii Języka

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

                 Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla  Cudzoziemców

Zakład Badań nad Językiem Autorów

Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią

                Zakład Literatury Biblijnej             

Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

                Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

Katedra Pozytywizmu

Katedra Literatury XX Wieku

Katedra Teorii Literatury

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem

Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego

Katedra Modernizmu Europejskiego

                Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

Katedra Modernizmu Polskiego

Katedra Oświecenia i Edytorstwa

                Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

 1. W ramach Instytutu mogą powstawać nowe jednostki organizacyjne katedry i zakłady. Mogą też być powoływane zespoły i grupy badawcze. Katedry i zakłady powołuje Rektor UKSW, zespoły badawcze – Dziekan Wydziału.
 2. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu i Rady Wydziału może powoływać dodatkowe zespoły w celu realizacji zadań dydaktyczno-badawczych, badawczych oraz organizacyjnych.
 3. Instytut może prowadzić studia podyplomowe, warunki ich tworzenia i funkcjonowania określają odrębne przepisy.
 4. W Instytucie mogą być rozwijane inne formy kształcenia w zależności od potrzeb dydaktycznych i naukowo-badawczych.

III ORGANY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ

§ 3

Minimalne wymogi kadrowe Instytutu

 1. Instytut zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej pięć osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej trzy osoby zatrudnione w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 2. W przypadku, gdyby instytut przestał spełniać wymogi, o których mowa w ust. 1, dziekan zobowiązany jest w terminie 14 dni powiadomić o tym Rektora.
 3. Jeżeli wymogi, o których mowa w ust. 1, nie zostaną wypełnione w terminie 12 miesięcy od daty powiadomienia przez dziekana, instytut podlega likwidacji w drodze zarządzenia Rektora wydanego w trybie określonym § 50 ust. 1 Statutu UKSW.

 

§ 4

Organy Instytutu Filologii Polskiej

 1. Organami instytutu są  Dyrektor Instytutu, dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu i Rada Instytutu.
 2. Akty prawne Rady Instytutu i Dyrektora Instytutu wiążą wszystkich pracowników Instytutu.

§ 5

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora Instytutu

 1. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo zajmujący stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 2. Zastępcą Dyrektora Instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Dyrektor Instytutu i Zastępcy Dyrektora Instytutu mogą pełnić swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje władz dziekańskich Wydziału. Jeśli Dyrektor Instytutu lub Zastępca Dyrektora Instytutu zaczął pełnić funkcję w trakcie kadencji władz dziekańskich Wydziału, może pełnić swoją funkcję przez dwie kolejne pełne kadencje, rozpoczęte po kadencji niepełnej. 

§ 6

Wybór i odwołanie Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu

 1. Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu wybiera na okres kadencji władz dziekańskich Rada Instytutu. Wyboru dokonuje Rada Instytutu większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków w terminie do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji władz dziekańskich.
 2. Kandydatów na Dyrektora Instytutu mogą zgłaszać co najmniej dwie osoby zatrudnione w instytucie mające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo co najmniej czterech innych członków Rady Instytutu. Kandydata (lub kandydatów) na Zastępców Dyrektora Instytutu przedstawia Dyrektor-elekt Instytutu.
 3. Odwołanie Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu następuje w trybie analogicznym do trybu jego wyboru.
 4. W trybie szczególnym, gdyby Rada Instytutu nie była w stanie wybrać Dyrektora Instytutu w trybie i terminie ustalonym w Statucie UKSW (do 30 września), Rada Instytutu może podjąć uchwałę, na mocy której przewodniczący Rady Instytutu zwróci się do Dziekana Wydziału z wnioskiem o wyznaczenie Dyrektora Instytutu. W takiej sytuacji Dziekan Wydziału, po konsultacji z członkami Rady Instytutu, może wyznaczyć Dyrektora Instytutu na okres do końca swojej kadencji lub krótszy.

§ 7

Kompetencje Dyrektora Instytutu i Zastępców Dyrektora Instytutu

 1. Dyrektor Instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.
 2. Dyrektor Instytutu kieruje jego działalnością. Dyrektor Instytutu może wydawać zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Instytutu.
 3. Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za prace Instytutu przed organami Wydziału i Rektorem.
 4. Do zadań Dyrektora Instytutu należy:
 1. Zwoływanie posiedzeń Rady Instytutu, przewodniczenie jej posiedzeniom i czuwanie nad wykonywaniem uchwał Rady Wydziału, której instytut jest jednostką organizacyjną, zarządzeń i decyzji dziekana oraz uchwał rad instytutu;
 2. przedstawianie Radzie Instytutu kandydatów na Zastępców Dyrektora Instytutu i kandydata na Sekretarza Instytutu;
 3. przedstawianie Radzie Instytutu projektu kierunków działalności dydaktycznej i naukowej oraz rozwoju instytutu, a także rocznych planów badań naukowych, w realizacji misji i strategii Uniwersytetu i Wydziału;
 4. podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Instytutu;
 5. przedstawianie Dziekanowi Wydziału wniosku o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych Instytutu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Instytutu;
 6. podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w Instytucie;
 7. koordynowanie i inicjowanie działalności naukowej w Instytucie;
 8. składanie Radzie Instytutu rocznych sprawozdań z działalności Instytutu.

 

 1. Zastępcy Dyrektora Instytutu wspierają Dyrektora Instytutu w wykonywaniu jego obowiązków oraz wykonują zadania powierzone im przez Dyrektora Instytutu w drodze decyzji. W granicach upoważnienia Zastępcy Dyrektora Instytutu mogą wydawać decyzje.
 2. O zakresie działania Zastępców Dyrektora Instytutu i Sekretarza Instytutu decyduje Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

 

§ 8

Rada Instytutu

Charakter i skład Rady Instytutu

 1. Rada Instytutu jest organem kolegialnym instytutu. Przewodniczącym Rady Instytutu jest Dyrektor Instytutu, a pod jego nieobecność jeden z dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu.
 2. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora Instytutu posiedzenia może zwołać najstarszy wiekiem członek rady instytutu posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. W skład Rady Instytutu wchodzą wszystkie zatrudnione w Instytucie osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, Dyrektor Instytutu, Zastępcy Dyrektora Instytutu, Sekretarz Instytutu, przedstawiciele pracowników nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, przedstawiciele studentów i doktorantów.
 4. W składzie Rady Instytutu należy zachować następujące zasady:
 1. osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego powinni stanowić co najmniej 55 % składu osobowego Radu Instytutu;
 2. w skład Rady Instytutu powinien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel pracowników Instytutu nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 3. w skład Rady Instytutu powinien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel studentów,
 4. jeśli Instytut prowadzi studia doktoranckie, w skład Rady Instytutu powinien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów,
 1. Tryb i zasady wyboru członków Rady Instytutu ustala Regulamin Rady Instytutu w oparciu o Statut UKSW.

§ 9

Kompetencje i zadania Rady Instytutu

 1. Kompetencje i zadania Rady Instytutu ustala Regulamin Rady Instytutu.
 2. Do kompetencji Rady Instytutu należy w szczególności:
 1. wybór Dyrektora Instytutu i dwóch Zastępców Dyrektora Instytutu;
 2. zatwierdzanie kierunków działalności dydaktycznej i naukowej oraz rozwoju Instytutu zgodnie z misją i strategią uniwersytetu i wydziału, na wniosek Dyrektora Instytutu;
 3. uchwalanie rocznych planów badań naukowych Instytutu zgodnie z misją i strategią uniwersytetu i wydziału, na wniosek Dyrektora Instytutu;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach dydaktycznych i studenckich Instytutu, w szczególności przyjmowanie projektów programów nauczania i efektów kształcenia dla kierunku lub specjalności dydaktycznej prowadzonej przez Instytut;
 5. opiniowanie na wniosek Dyrektora Instytutu projektów utworzenia nowych jednostek organizacyjnych w ramach Instytutu, ich przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych istniejących w ramach Instytutu;
 6. opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek organizacyjnych instytutu, na wniosek Dyrektora Instytutu;
 7. podejmowanie uchwał dotyczących pracowników Instytutu, w szczególności ich rozwoju naukowego i awansu zawodowego;
 8. opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawie nagród, wyróżnień oraz orderów, odznaczeń i medali dla pracowników Instytutu w celu ich przedłożenia Radzie Wydziału.

 

IV JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ

Katedry i zakłady

§ 10

Katedra jako podstawowa jednostka organizacyjna Instytutu

1. Katedra jest tworzona w celu organizowania i prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej, związanej z określonym przedmiotem lub grupą przedmiotów nauczanych w Instytucie lub na Wydziale.

2. Katedrę tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału w trybie określonym w § 50 ust. 1. Statutu UKSW. W przypadku, gdy katedra stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu, Dziekan działa na wniosek Dyrektora Instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.

3. W katedrze zatrudnia się w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedną osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

4. W przypadku, gdy katedra stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu, Dyrektor Instytutu powiadamia niezwłocznie Dziekana Wydziału o niespełnianiu przez nią wymogów, o których mowa w ust. 3. Do dalszego postępowania stosuje się ust. 5.

5. Dziekan zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie rektora o zaprzestaniu spełniania wymogów, o których mowa w ust. 3. W takim przypadku, jeżeli wymogi te pozostają niespełnione w okresie 18 miesięcy od daty powiadomienia, katedra podlega zamianie w zakład w trybie zarządzenia rektora, o ile spełnia wymogi niezbędne do utworzenia zakładu.

§ 11

Kierownik katedry

1. Katedrą kieruje jej kierownik.

2. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo zajmujący stanowisko profesora nadzwyczajnego.

3. Z zastrzeżeniem uprzedniego przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 4, kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, na okres do czterech lat. Powołanie może być ponawiane. Kierownika katedry posiadającego tytuł naukowy rektor może powołać na czas nieokreślony. W przypadku, gdy kierownik katedry uzyskał tytuł naukowy w trakcie sprawowania funkcji, jego powołanie zamienia się na powołanie na czas nieokreślony.

4. W przypadku, gdy katedra jest jednostką organizacyjną Instytutu, powołanie lub odwołanie kierownika katedry następuje po uprzednim złożeniu wniosku przez Dyrektora Instytutu zaopiniowanego przez Radę Instytutu.

5. W razie pozostawienia funkcji kierownika katedry bez obsady i niezatrudniania w katedrze innej osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w tej katedrze, Rektor może na wniosek Dziekana, zaopiniowany przez Radę Wydziału, powołać osobę do pełnienia obowiązków kierownika katedry. W przypadku, gdy katedra jest jednostką organizacyjną instytutu, stosuje się odpowiednio ust. 4.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Rektor może również powołać kuratora będącego osobą posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, posiadającego dorobek naukowy w zakresie specjalności najbliższej specjalności, którą zajmuje się katedra, w której doszło do vacatu funkcji kierownika katedry.

7. Czasowe pełnienie obowiązków kierownika katedry nie może trwać dłużej niż dwa lata od daty powołania.

8. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od daty pozostawienia stanowiska kierownika katedry bez obsady, nie doszło do zatrudniania osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, katedra podlega połączeniu z inną katedrą lub zakładem albo likwidacji w drodze zarządzenia Rektora UKSW, po zasięgnięciu opinii Senatu UKSW.

§ 12

Kompetencje kierownika katedry

1. Kierownik katedry jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego poziomu i kierunku badań naukowych oraz dydaktyki prowadzonej przez pracowników katedry w zakresie działania jej przypisanym, jak również za ich zgodność z misją i strategią Uniwersytetu i Wydziału.

2. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie badań naukowych i innych form działalności naukowej katedry, w tym składanie lub inicjowanie składania projektów badawczych do instytucji przyznających środki na badania naukowe inne niż na działalność statutową;

2) nadzorowanie wykonywania projektów badawczych podejmowanych w katedrze;

3) zapewnienie należytej obsady zajęć dydaktycznych przypisanych katedrze oraz dbania o ich wysoki poziom;

4) dbanie o stały rozwój naukowy i awans zawodowy pracowników katedry;

5) nadzorowanie właściwego wykonywania obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych przez pracowników katedry oraz doktorantów związanych z katedrą;

6) składanie wniosków do Dziekana Wydziału za pośrednictwem Dyrektora Instytutu w sprawie zatrudnienia, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem katedry albo w sprawie jego przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej wydziału lub Uniwersytetu.

3. Kierownik katedry podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących katedry, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu, Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu. Kierownik katedry w szczególności przydziela i zmienia przydział zajęć dydaktycznych poszczególnym pracownikom katedry, kierując się zasadami dotyczącymi pensum dydaktycznego obowiązującymi w Uniwersytecie. Kierownik katedry powiadamia o tym niezwłocznie Dziekana.

§ 13

Zakład. Cel utworzenia i charakter zakładu

1. Zakład tworzy się w celu wypełniania zadań dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych związanych z określonym przedmiotem lub grupą przedmiotów nauczanych na wydziale.

2. Zakład może stanowić samodzielną jednostkę Wydziału, być jednostką organizacyjną Instytutu lub katedry.

3. Zakład jako jednostkę samodzielną wydziału tworzy się wówczas, gdy zakres jego działalności nie mieści się w zakresie działania istniejących katedr lub instytutów.

4. Zakład tworzy, przekształca i likwiduje Rektor UKSW w trybie określonym w § 50 ust. 1 Statutu UKSW. W przypadku, gdy zakład stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu, Dziekan Wydziału działa na wniosek Dyrektora Instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu. W przypadku, gdy zakład stanowi jednostkę organizacyjną katedry, Dziekan Wydziału i Dyrektor Instytutu działają na wniosek kierownika katedry.

 5. W zakładzie stanowiącym samodzielną jednostkę organizacyjną Wydziału zatrudnia się co najmniej dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jedną posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

6. W zakładach innych niż te, o których mowa w ust. 3, zatrudnia się co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora. Zakłady niesamodzielne mogą być tworzone w katedrach zatrudniających co najmniej pięć osób.

7. Dziekan Wydziału zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Rektora UKSW o zaprzestaniu spełniania wymogów, o których mowa w ust. 5 albo 6. W takim przypadku, jeżeli wymogi te pozostają niespełnione w okresie 12 miesięcy od daty powiadomienia, zakład podlega zamianie w pracownię albo likwidacji w trybie zarządzenia Rektora.

8. W przypadku, gdy zakład stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu, Dyrektor Instytutu powiadamia niezwłocznie dziekana o niespełnianiu przez niego wymogów, o których mowa w ust. 5 albo 6. Do dalszego postępowania stosuje się ust. 7.

§ 14

Kierownik zakładu i jego kompetencje

1. Zakładem kieruje jego kierownik.

2. Kierownikiem samodzielnego zakładu albo zakładu będącego jednostką organizacyjną Instytutu może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zakładów będących jednostkami organizacyjnymi katedr ich kierownikiem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

3. Zadania kierownika zakładu samodzielnego określa Rada Wydziału na wniosek Dziekana Wydziału. Zadania zakładu stanowiącego jednostkę organizacyjną Instytutu określa Rada Instytutu na wniosek Dyrektora Instytutu.

4. Kierownika zakładu samodzielnego powołuje i odwołuje Rektor UKSW na wniosek Dziekana Wydziału, zaopiniowany przez Radę Wydziału. Kierownika zakładu będącego samodzielną jednostką organizacyjną Instytutu powołuje Rektor na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, na wniosek Dyrektora Instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu. Kierownika zakładu będącego jednostką organizacyjną katedry powołuje Dziekan na wniosek kierownika katedry.

§ 15

Inne jednostki organizacyjne Instytutu

 

Centra badawcze

1. Centra badawcze stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne Wydziału lub Instytutu o charakterze naukowo-badawczym.

2. Podstawą powołania centrum badawczego jest uzyskanie środków w ramach projektów badawczych na okres co najmniej dwóch lat, które pozwalają na finansowanie działalności badawczej.

3. Centrum badawcze tworzy się na czas trwania projektu. Centrum badawcze tworzy, przekształca i likwiduje Rektor UKSW na wniosek kierownika projektu zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, w drodze zarządzenia. Jeżeli centrum badawcze stanowi jednostkę organizacyjną instytutu, wniosek kierownika projektu jest ponadto opiniowany przez Dyrektora Instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu. Przekształcenie lub likwidacja centrum badawczego może nastąpić na wniosek kierownika centrum zaopiniowany przez Dziekana Wydziału i, w odpowiednim przypadku, Dyrektora Instytutu.

4. Kierownikiem centrum badawczego jest kierownik projektu.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Niniejszy Regulamin Instytutu Filologii Polskiej może być zmieniony uchwałą Rady Instytutu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu, na wniosek Dyrektora Instytutu.
 2. Regulamin Instytutu wchodzi w życie w z dniem uchwalenia przez Radę Instytutu.
ZałącznikRozmiar
Regulamin organizacyjny Instytutu FP 2.pdf347.99 KB
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach